facebook3

Д О К Л А Д ( О Т Ч Е Т )

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        

ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2016 ГОДИНА.

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2016 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо - 500 лв. (петстотин лева), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

- Бяха издирени парашутисти от формирането на първото парашутно поделение в гр. Пловдив и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Записките бяха качени на сайта на сдружението. Същите се използват и за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на парашутистите;

- Членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на военно формирование 32990-Пловдив; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-разработвани и качвани на сайта на сдружението и периодично актуализирани бяха: статии за историята на българския парашутизъм; справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света; информация за загиналите български парашутисти; анкети; хумористични разкази и анекдоти за парашутизма; информация за парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди; допълнителни факти и интересна информация за парашутистите. Периодично се излизаше със становища и статии в защита на парашутистите. Помествани бяха и статии на журналисти от централни и местни печатни издания;

-периодично се организираха тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители на военно формирование 32990- Пловдив и обществеността по случай: празника на парашутиста; юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма Като: Богоявление; 3- ти март – Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември –Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др.;

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите;

-организирани бяха погребения и участия в панихиди на починали колеги, като бях закупени венци на стойност -100 лв. (сто лева).

1.2. Подпомагане на социално слаби, инвалиди или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо – 448,85 лева ( четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки);

УС на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

         -физически лица по време на коктейли на 18-ти март-формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври –Ден на парашутиста”, новогодишен коктейл, в размер на 448,85 лв. (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки).

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2016г. усилията на УС на Сдружението бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности; насочване към курсове за квалификация и преквалификация.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2016г. УС на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. УС на сдружението излезе със седем материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на УС на Сдружението бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2016г.; прием на нови членове на Сдружението и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание.

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 20.04.2016 г. в гр. Пловдив в присъствието на 30 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 286.30 лв. (двеста осемдесет и шест лева и тридесет стотинки);

Събранието взе следните решения:

         1.Приема годишните отчети на: УС за дейността на Сдружението и Контролния съвет през 2015г.;

         2.Задължава УС да помести годишния отчет за дейността на Сдружението през 2015г. на сайта на Сдружението.

         3.Приема:Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2016г.

         4.Утвърждава новоприетите членове на Сдружението:

         1.к-н. о.р. Светозар Русанов Филипов 65-ти набор от София;

         2.р-к от запаса Йохан Лилов Цветков набор 65-ти от София

         3.к-н .о.р. Георги Димитров Дичев

  4.о.р. подп. Ангел Кирилов Александров

         5.Освобождава г-н Красимир Кънчев от заеманата длъжност председател на КС на сдружение „СБП”;

         6.Освобождава г-н Смилен Драгански от заеманата длъжност председател на КЕ на сдружение „СБП”;

         7.Избира за нов председател на КС на Сдружение „СБП“ г-н Смилен Драгански;

         8.Избира за нов председател на КЕ на Сдружение „СБП“ г-н Касимир Кънчев;

         9.Избира за нов член на КС на Сдружение „СБП“ - г-н Ангел Александров;

         10.Избира за нови членове на КЕ на Сдружение „СБП“: г-н Димитър Димитров; г-н Темелко Темелков;

         11.Утвърждава Графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2016г.;

         12.Приема предложените промени в устава на Сдружение”СБП”:

            13. Утвърждава подписания Меморандум за сътрудничество между Сдружение „СБП“ и Сдружение „СПБ” - област София.

         2.Изпращане писмо с обратна разписка в София до Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието с отчета на Сдружението за 2015 година, на 11.05.2015г. - на стойност 1,90 лева. (един лев и деветдесет стотинки);

3.Разработване и приемане от УС на сдружението на План-сценарий за честване на „18 октомври –Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на УС на 09.09.2016г. ;

4.Приемане от УС на свое заседание проведено на 15.01.2017г. прие дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2016г.;

5.Заплащане на такса за обнародване в Държавен вестник на обява за свикване на Общо събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2016г. – на обща стойност 45 лева. (четиридесет и пет лева);

7.Изпращане до редакцията на Държавен вестник – София за обнародване на писмо с покана за свикване на общо събрание на обща стойност 1.85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки);

8.На две свои заседания УС разгледа и прие промени в устава на сдружението;

9.На две свои заседания УС на сдружението разгледа и прие решение относно формата и начина на обединение на Сдружение „СБП” със Сдружение „СПБ” и Сдружение „Под купола -2002г.”

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепна структурата на сдружението.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период УС проведе осем редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на УС бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От УС на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма на Сдружението:

1.Членовете на сдружението взеха участие, съвместно с личния състав на военно формирование 32990-Пловдив в тържественото честване на „18 октомври – Ден на парашутиста”, Йорданов ден, 3-ти март, 18 04.2016г. основаване на Парашутната дружина;

2.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври, УС на сдружението изпълни следните мероприятия:

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от военно формирование 32990- Пловдив;

- бяха изготвени и предложени на членовете на сдружението, фланелки с логото на сдружението, по време на честване на празника на 18.10.2016г. - на стойност – 485 лева (четиристотин осемдесет и пет лева);

-изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите на военно формирование-32990-Пловдив и морския отряд – Варна; до парашутистите от Висшия военен университет „Васил Левски” – В. Търново; до отдел „Специални сили”- София и до Сдружения: „Под купола-2002г.” на ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 31,28 лева (тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки);

- организиран беше коктейл за членовете на Сдружението на който бяха подпомогнати социално слаби парашутисти на стойност – 300 лева ( триста лева), осигурени дарител –Трафик Сот, за тази цел;

-поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в района на военно формирование - 3290-Пловдив и паметника на парашутиста в София - на стойност 100 лв. (сто лева);

-група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София;

- наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от военно формирование - 32990 – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с фланелки и календари с логото на Сдружението;

3.Заплатена беше такса супер - хостинг за сайта на сдружението в интернет на стойност – 146,75 лева ( сто четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки);

4.Организирано беше новогодишно тържество за членовете на Сдружението по случай коледните и новогодишни празници.

5.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2016г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

6.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

7.Изготвени бяха календари с логото на Сдружението и раздадени на членовете на Сдружението по време на коктейла по случай „18-ти октомври – Ден на парашутиста” на обща стойност 270,40 лева (двеста и седемдесет лева и четиридесет стотинки).

8.Група от Сдружението участва в ежегодната среща на парашутисти от София, Пловдив и Сливен в гр. Белово.

9.Организирана и проведена беше среща на групи от парашутистите от гр. Пловдив, гр. София, гр. Сливен на пловдивска територия (в с. Ягодово) на стойност 448, 85 лева (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки осигурени от спонсори – основно от генералния ни спонсор –Трафик Сот;

10.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност - 24, 65 (деветнадесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки);

11.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 74,02 – лв. (седемдесет и четири лева и нула две стотинки);

12.Заплатени бяха куриерски услуги за изпращане на календари – 4,73 лв. (четири лева и седемдесет и три стотинки);

13.Заплатена беше такса в Окръжен съд Пловдив за регистриране промени в устава на сдружението на стойност – 63.00 лева (шестдесет и три лева).

14.Закупена беше пика за знамето на сдружението на стойност – 26 лв (двадесет и шест лева);

15.Изготвен беше постер по случай 73-та годишнина от учредяването на парашутната дружина на стойност – 42 лв. (четиридесет и два лева).

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани -1432 лева (хиляда четиристотин и два лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 2300 лева ( две хиляди и триста лева);

- заприходен остатък от 2015 година – 811,77 лева (осемстотин и единадесет лева).

OБЩО ПРИХОДИ – 4533,77 лева (четири хиляди петстотин тридесет и три лева и седемдесет и седем стотинки).

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 2312,25 лева ( две хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и пет стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 1577,10 лева (хиляда триста седемдесет и девет лева и седем стотинки );

б) подпомагане на социално слаби, инвалиди или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо в) подпомагане на физически лица по време на 18-ти март –Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври - Ден на парашутиста”, Новогодишен коктейл - изразходвани общо – 735,15 лева (седемстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от Сдружението, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на г-н Апостолов и г-н Панайотов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg и Gusto newsПловдив.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2017г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2015г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

УС на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година също ще промени дизайна на сайта

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

Сдружението, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

УС на Сдружението през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на членовете на Сдружението сумата от 2300 лв. (две хиляди и триста лева) от следните физически лица:

1.Г-н Любомир Апостолов член на Сдружението от гр. Пловдив – Генерален спонсор на сдружението 810 лв. (осемстотин и десет лева);

2.Г-н Васил Богомилов Василев – член Сдружението от гр.Пловдив – 460 лева (четиристотин и шестдесет лева);

3.Г-н Сирмо Петров Сирмов – член на УС на сдружението от гр. Пловдив – 300 (триста лева);

4 Г-н.Васил Георгиев Василев – член на Сдружението от гр. Пловдив – 60 лв. (шестдесет лева);

5.Г-н Николай Гавраилов Чилингиров – член на Сдружението от гр. Пловдив – 200 лв. (двеста лева);

6.Г-н Николай Димитров Стоицев –член на Сдружението от гр. Пловдив – 270 лв.(двеста и седемдесет лева;

7. Г-н Асен Миланов – член на Сдружението от гр. Пловдив – 100 лв. (сто лева).

Освен това сдружението беше подпомогнато безвъзмездно и без поставени условия от:

1.Г-н Любомир Апостолов член на сдружението от гр. Пловдив – който спонсорира участието на групата от сдружението участвала в срещата на парашутистите в гр. Белово и провеждането на срещата на парашутистите в гр. Пловдив (на стойност 300 лв.) и заплати членски внос на социално слаби парашутисти (на стойност 200 лв);

2.Г-н Добрин Тодоров Добрев, който е член на Сдружението от март 2010г. от гр. Пловдив – изготви безвъзмездно плакат по случай 18-ти март – 73 години от формиране на Парашутната дружина;

3.Г-н Николай Стоицев –Гл. Секретар на УС на Сдружението прие срещата на парашутисти от сродни сдружения през месец юни да се проведе в дома му в с. Ягодово и освен това спонсорираше всички проведени мероприятия (коктейли) през годината с напитки;

Целите на подпомагането бяха, Сдружението да функционира нормално и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                          4543.77

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                      1432,00

ОБЩО РАЗХОДИ

2.Неданъчни приходи                                        4543.77

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                 1432.00

        2.4.Заприходени от 2015г.                      811,77

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно     2300.00 ?

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                2312,25

   1.Текущи разходи                                                     2312.25

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, инвалиди, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения – 735,15                                       

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 2231,52

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на УС на 30.03.2016 година. и е приет от Общото събрание на Сдружението проведено на 12.04.2017 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС – управителен съвет;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

12.04.2017 год.                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА                                                                 СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА

                                                 БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

                                                                                                                                                                            (СИРМОВ)

                                                

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии