facebook3

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ.

1.Основни цели на Сдружението са:

1.доброволно обединяване на физически лица, на основата на обществения и професионален интерес, за укрепване на гражданското общество, демократичните институции и националната сигурност в Република България;
2.съдействие на отбранителния потенциал на страната,по неутрализирането на военни заплахи и надеждна защита на населението, обектите, териториалната цялост и суверенитета на страната;
3.привличане и адаптиране в Сдружението на бивши и настоящи парашутисти от структорите със специално предназначение, аероклубовете, летищата, спортните клубове на МО и други ведомства, както и физически лица, служили (работили) в тези структори и приемащи неговия Устав;
4.съдействие за по-бързата и безболезнена адаптация , социална интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие ( с всички законови средства ) за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми;
5.финансово подпомагане и съдействие за обучението и професионалната реализация на деца – сираци на настоящи и бивши парашутисти и тези на които родителите са пострадали (инвалиди) при изпълнение на служебния си дълг или в резултат на друго събитие довело до финансова несъстоятелност (затрудниние);
6.осигуряване необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека,при тяхното нарушаване, чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоуправление и неправителствени организации и сдружения;
7.съдействие за патриотичното възпитание на военнослужещите и гражданските лица от парашутните поделения на МО и други ведомства , чрез популяризиране на героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите в България;
8.подпомагане държавните институции и общински органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи, при стихийни бедствия и крупни промишлени аварии, противодействие на тероризма и други мероприятия, свързани със сигурноста на гражданите;
9.организиране и провеждане на международно сътрудничество със сродни структори и организации на страните – членки на НАТО в областа на националната и международна сигурност;
10. развитие и утвърждаване на общочовешките духовни ценности и подпомагане развитието на демократичните гражданско-военни отношения;
11.обучение по военноприложни дисциплини и съдействие за професионалната реализация на българските младежи в структурите на парашутните поделения на МО;
12.материално и финансово подпомагане на социално слаби бивши парашутисти(лица служили или работели в парашутни поделения) - инвалиди или нуждаещи се от грижи.

2.Средствата за постигане на целите са:

1.разработване и приемане на дългосрочни проекти, планове и програми за развитие и популяризиране деиноста на Сдружението, чрез използване на стандартите и критериите на аналогични сдружения на приятелски и съседни страни с цел постигане на необходимата съвместимост;
2.разработване и привеждане на организационните и методическите документи на Сдружението (правилници, наредби, инструкции и бюлетини) в съответсвие с нормативните документи (актове) на страната;
3. съдействие за развитието на приложната научна дейност на Сдружението, чрез организиране и провеждане на:
- специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация в обастта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тaктиката на действие на парашутните поделения;
- издаване на научна литература и периодичен печат;
- изготвяне и излъчване на научно-популярни филми за парашутните поделения по централните и местни електронни медии.
4.подпомагане развитието и осъвършенствуването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане развитието на техните способности;
5.провеждане обучение на младежи по военно – приложни дисциплини, с цел формиране в тях на високи морално – психически и физически качества;
6.пропагандиране сред българските младежи на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите и способстване за формирането в тях, на желание за професионална реализация в структорите на парашутните поделения от МО;
7.съдействие за гражданското и патриотичното възпитание на подрастващото поколение,чрез стимулиране на неговото физическо, психическо и интелектуално осъвършенствуване ,чрез провеждане на прояви, като турнири, прегледи, състезания по военно – приложни дисциплини, демонстрации на специални тактики, въоражение, техника и снаряжение, посещения в парашутни поделения от МО с цел популяризиране на парашутизма в България и професионална реализация в тези поделения;
8.популяризиране опита и издигане авторитета на Сдружението сред сродни дружества от приятелски и съседни страни, чрез осъществяване на посещения и кореспонденция за обмяна на опит и друг вид партнйорство;
9.организиране тържественото честване на „Деня на парашутиста” от БА, юбилеини годишнини и събития от историята на парашутизма в България;
10.съдеиствие за опазване и поддържане на алеята на парашутистите в Централните Софийски гробища и паметниците на парашутистите в цялата страна;
11. провеждане на международно сътрудничество със сродни структори и организации на съседни и приятелски страни и участието на представители на Сдружението в международни прояви, форуми и състезания;
12.организиране и провеждане на прояви със спомагателен и обслужващ характер – съдействащи за изпълнение целите на Сдружението;
13. провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на членовете на Сдружението, тяхното препоръчване и съдействие за назначяване на подходящи длъжности;
14.повишаване подготовката и сглобеността на органите за управление и помощните органи на Сдружението.

За сдружението

Специални сили

Други статии