facebook3

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПОДБОР НА ЛИЦА И НАЧИНЪТ ЗА ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Този правилник урежда подборът на лицата и начинът за тяхното подпомагане от Сдружението.
2.Подборът на членовете на Сдружението и тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявеният ред и правила за осъществяване на дейността.
3.Информацията за реда, по които се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър на Министерството на правосъдието.
4.Критерийте за подбор на членовете на сдружението, в чиито полза ще се разходват определените в годишната програма и бюджета на сдружението се определят от общото събрание.
5.За изпълнение на една от целите си,Сдружението извършва подбора за подпомагане на социално слаби, инвалиди, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на бивши и настоящи парашутисти, за безвъзмездно предоставяне на средства за: покриване разноските за обучение, курсове, преквалификация; покриване разходите по лечение; за подпомагане на социалната адаптация и личностна реализация; за издаване на книга; публикация, научен труд и др.

II.„ПРАВИЛА ОТНОСНО РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПОДБОР НА ЛИЦА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЕТО”:

1.Подборът на социално слаби, инвалиди, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на бивши и настоящи парашутисти се извършва по следния ред:

a) лицата желаещи да бъдат подпомагани отдават мотивирано искане до УС;
б) се разглежда на първото заседание на УС след неговото постъпване;
в) когато искането за подпомагане е направено от лице по чл.41, ал.3 отЗЮЛНЦмотивирано решение за подпомагането му следва да бъде взето от общо събрание с мнозинство от 2/3 от всички негови членове
г) начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане и критериите за подбор по които УС определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани се определят от общото събрание на Сдружението;
д) в годишната програма на сдружението се определят отделните дейности и мероприятия и се оправомощава УС да разходва определените в бюджета на Сдружението средства в съотвествие с одобрения вид, размер и предназначение за използване на средствата за подпомагане на членовете на Сдружението;
е) за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по решение на УС може да се подпомагат членовете на Сдружението;
ж) решението за подпомагане на отделни членове на Сдружението се взема с единодушие от всички членове на УС.

III.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ

1.Обявеното от тях жилище да е единствено и да не е по-голямо от: за едно лице – едностайно; за дву и тричленно семейсво – двустайно; за четиричленно семейство – четиристайно; за всяко съжителстващо лице – една стая.
2.Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
3.Нямат вземания, влогове, дялово участие в ценни книжа, чиято обща стоиност за отделно лице или за всеки един от членовете на семейството не надхвърлят 500 лв. с изключение на боновете и акциите от масовата преватизация.
4.Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите които служат за обичайно потребление на лицето или семейството.
5.Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите когато поелите задължение за издръжка и/или гледане, са учащите се, безработни, в нетрудоспособна възраст и/или с увреждания.
6.Да не са прехвърлили жилището си или вилен имот и/или идеална част от тях срещу заплащане през последните 5 години.
7.Да не са прехвърлили чрез договор за дарение собственост върху жилище или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години

Помощи могат да получават и:

1.Лица които са настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални, учебни и военни заведения.
2.Учащи се редовна или задочна, вечерна форма на обучение във висшите училища.

Настоящият„ПРАВИЛНИК...” е приет от общо събрание на Сдружението,проведено на 22.03.2010год.Всички въпроси и проблеми , неуредени в настоящия „Правилник...” се решават съобразно разпоредбите наЗЮЛНЦ,Устава на Сдружението и законодателството на Р. България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”
/СИРМОВ/

За сдружението

Специални сили

Други статии