facebook3

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на устава.

Чл.1.

Този устав урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”.

Чл.2.
(1)Уставът е разработен в съответствие със ЗЮЛНЦ и има съществено значение за осъществяване дейността на Сдружението.
(2)Разпоредбите на Устава са задължителни за членовете на Сдружението.
Чл.3.
(1)Сдружението е автономна, неправителствена, не политическа, доброволна, военно-патриотична организация.
(2)Прозрачността и контрола по дейността са задължителни принципи на прилагане на Устава.

Чл.4.

Сдружението осъществява своята дейност въз основа на Конституцията и Законите на Република България, Устава, правилниците и решенията на ръководните органи на Сдружението.

Чл.5.
(1) Сдружението може да участва в създаването и да членува в местни и международни неправителствени организации и сдружения, осъществяващи дейности, имащи отношение към развитие на области, представляващи интерес за Сдружението.
(2)Сдружението може да участва в работата на орган на друго Сдружение с нестопанска цел, чрез свой представител или упълномощено от него лице.

Учредяване.

Чл.6.
(1) Сдружението се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел.
(2)Заинтересованите лица свикват учредително събрание, на което вземат решение за създаване на юридическо лице с нестопанска цел, определят вида, средствата за тяхното постигане, определянето му по чл.2 на ЗЮЛНЦ, приемат неговия устав и избират управителен съвет, респективно управител. Тези волеизявления се материализират с писмен акт-протокол от учредителното събрание.

Учредители.

Чл.7.

Учредители на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица, които имат пряка връзка с българския парашутизъм.

Взаимоотношения с Държавата.

Чл.8.

Държавата може да подпомага и насърчава Сдружението при осъществяване на общественополезна дейност, чрез данъчни, кредитно – лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и ред определени в съответните специални закони.

Подлежащи на вписване обстоятелства.

Чл.9.
(1) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел подлежат следните обстоятелства:
            1. необходимото съдържание на учредителния акт или устава;
            2. адресът;
            3. имената и длъжностите на лицата, представляващи Сдружението с нестопанска цел;
            4. определянето за извършване на общественополезна дейност;
            5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
            6. прекратяването на Сдружението с нестопанска цел;
            7. преобразуване на Сдружението;
            8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
            9. заличаването на Сдружението с нестопанска цел.

(2) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона подлежат следните обстоятелства:
            1. наименованието, седалището и адресът на Сдружението с нестопанска цел;
            2. седалището и адресът на клона;
            3. управителят на клона, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.
            4.определянето на клона за извършване на общественополезна дейност.

(3)На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал.1,2и 3.

ГЛАВА II

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ПИСМЕННИ АКТОВЕ И СРОК, ЗА КОЙТО Е УЧРЕДЕНО СДРУЖЕНИЕТО

Наименование

Чл.10.

(1)Наименованието на сдружението е „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”, което се изписва на български език. При съкращение се изписва като „СБП”. Наименованието на Сдружението допълнително може да се изписва и на английски език.

(2)След като Сдружението е вписано в съдебния регистър, може да иска от всяко друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид, поело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със съвпадащо наименование.

Правоспособност

Чл.11.

(1)Сдружението възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището му.

(2)Действията на учредителите, извършени от името на учреденото сдружение с нестопанска цел до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху сдружението с нестопанска цел от момента на възникването му. При извършване на сделките се указва, че сдружението с нестопанска цел е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

(3)Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.

Седалище и адрес за управление и кореспонденция

Чл.12.

Седалището и адресът на органите за управление и кореспонденция на Сдружението са в гр. Пловдив, ул. „Орловец” - 9. Тел. 0888393578.

Писмени актове

Чл.13.

(1)Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, а също така и данни за неговата регистрация, включително и ЕИК (БУЛСТАТ номер).

Срок, за който е учредено Сдружението

Чл.14.

Сдружението е без ограничение в срока за своето съществуване.

ГЛАВА III

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Цели на Сдружението

Чл.15.

Основни цели на Сдружението са:

            1.доброволно обединяване на физически лица, на основата на обществения и професионален интерес, за укрепване на гражданското общество, демократичните институции и националната сигурност в Република България;
            2.съдействие на отбранителния потенциал на страната, по неутрализирането на военни заплахи и надеждна защита на населението, обектите, териториалната цялост и суверенитета на страната;
            3.привличане и адаптиране в Сдружението на бивши и настоящи парашутисти от структурите със специално предназначение, аероклубовете, летищата, спортните клубове на МО и други ведомства, както и физически лица, служили (работили) в тези структури и приемащи неговия Устав;
            4.съдействие за по-бързата и безболезнена адаптация, социална интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие (с всички законови средства) за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми;
            5.финансово подпомагане и съдействие за обучението и професионалната реализация на деца – сираци на настоящи и бивши парашутисти и тези, на които родителите са пострадали (инвалиди) при изпълнение на служебния си дълг или в резултат на друго събитие довело до финансова несъстоятелност (затруднение);
            6.осигуряване необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека,при тяхното нарушаване, чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоуправление и неправителствени организации и сдружения;
            7.съдействие за патриотичното възпитание на военнослужещите и гражданските лица от парашутните поделения на МО и други ведомства , чрез популяризиране на героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите в България;
            8.подпомагане държавните институции и общински органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи, при стихийни бедствия и крупни промишлени аварии, противодействие на тероризма и други мероприятия, свързани със сигурността на гражданите;
            9.организиране и провеждане на международно сътрудничество със сродни структури и организации на страните – членки на НАТО в областта на националната и международна сигурност;
            10. развитие и утвърждаване на общочовешките духовни ценности и подпомагане развитието на демократичните гражданско-военни отношения;
            11.обучение по военно-приложни дисциплини и съдействие за професионалната реализация на българските младежи в структурите на парашутните поделения на МО;
            12.материално и финансово подпомагане на социално слаби бивши парашутисти(лица служили или работели в парашутни поделения) - инвалиди или нуждаещи се от грижи.

Средства за постигане на целите

Чл.16.

Средствата за постигане на целите са:

1.разработване и приемане на дългосрочни проекти, планове и програми за развитие и популяризиране дейността на Сдружението, чрез използване на стандартите и критериите на аналогични сдружения на приятелски и съседни страни с цел постигане на необходимата съвместимост;
2.разработване и привеждане на организационните и методическите документи на Сдружението (правилници, наредби, инструкции и бюлетини) в съответствие с нормативните документи (актове) на страната;
3. съдействие за развитието на приложната научна дейност на Сдружението, чрез организиране и провеждане на:

•   специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тaктиката на действие на парашутните поделения (поделенията от ССО);

•   издаване на научна литература и периодичен печат;

•   изготвяне и излъчване на научнопопулярни филми за парашутните поделения по централните и местни електронни медии.

            4.подпомагане развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане развитието на техните способности;
            5.провеждане обучение на младежи по военно – приложни дисциплини, с цел формиране в тях на високи морално – психически и физически качества;
            6.пропагандиране сред българските младежи на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите и способстване за формирането в тях, на желание за професионална реализация в структурите на парашутните поделения от МО;
            7.съдействие за гражданското и патриотичното възпитание на подрастващото поколение, чрез стимулиране на неговото физическо, психическо и интелектуално усъвършенстване ,чрез провеждане на прояви, като турнири, прегледи, състезания по военно – приложни дисциплини, демонстрации на специални тактики, въоръжение, техника и снаряжение, посещения в парашутни поделения от МО с цел популяризиране на парашутизма в България и професионална реализация в тези поделения;
            8.популяризиране опита и издигане авторитета на Сдружението сред сродни дружества от приятелски и съседни страни, чрез осъществяване на посещения и кореспонденция за обмяна на опит и друг вид партньорство;
            9. организиране тържественото честване на „Деня на парашутиста” от БА, юбилейни годишнини и събития от историята на парашутизма в България;
            10.съдействие за опазване и поддържане на алеята на парашутистите в Централните Софийски гробища и паметниците на парашутистите в цялата страна;
            11. провеждане на международно сътрудничество със сродни структури и организации на съседни и приятелски страни и участието на представители на Сдружението в международни прояви, форуми и състезания;
            12.организиране и провеждане на прояви със спомагателен и обслужващ характер – съдействащи за изпълнение целите на Сдружението;
            13. провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на членовете на Сдружението, тяхното препоръчване и съдействие за назначаване на подходящи длъжности;
            14.повишаване подготовката и сглобеността на органите за управление и помощните органи на Сдружението.

ГЛАВА IV

ВИД НА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ

Чл.17.

(1)Вид на дейността съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ:- обществена полза.
(2)Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси; развитие и утвърждаване на гражданското общество.
(3)Определянето за осъществяване на обществено полезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(4)Сдружението може да придобива собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни оборотни средства необходими за осъществяване на дейността и постигане целите си както и да сключва договори за представителство, поръчка и

възлагане.

(5)Сдружението след възникването си подлежи на вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

ГЛАВА V

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 18.

(1) Сдружението е организация за осъществяване на дейности в обществена полза за: развитие на теорията и практиката в областта на специфичната армейска подготовка на парашутистите; правоохранителните дейности сред своите членове; развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество.
(2) Резултатите от своята дейност Сдружението споделя съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните органи и органите на местното самоуправление.

Чл. 19.

(1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната му дейност, за която е регистрирано като: издателска и рекламна дейност; продуцентска и импресарска дейност; агентство и мениджмънт на кариерата; отдаване на вещи, движимо и недвижимо имущество под наем; реализиране на стоки и услуги;провеждане на обучение на младежи по военно-приложни дисциплини;провеждане на курсове за квалификация и преквалификация; научна дейност; специализирани изследвания; обмен и разпространение на научна информация в областта на парашутизма и др., като използва приходите от това за постигане на целите си.
(2) Приходите от допълнителната стопанска дейност не се разпределят, а се използват основно за финансиране на дейностите по реализиране на целите на Сдружението определени в устава.
(3) За извършена допълнителна стопанска дейност от Сдружението, Управителният съвет (Национално ръководство) осигурява необходимите законосъобразни условия като:

            1. извършването от Сдружението на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определен със законите регулиращи съответния вид стопанска дейност;
            2.
спазване на законовите изисквания от всички членове на Сдружението;
            3.
разработване на необходимите правилници, ръководства, кодекси и инструкции регламентиращи стопанската дейност;
            4.
въвеждането на допълнителен регистрационен режим за членове на Сдружението желаещи да извършват тези дейности.

ГЛАВА VI

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЕН ОРГАН.

Устройство.

Чл.20.

(1) Структурата на Сдружението е следната: общо събрание; управителен съвет (национално ръководство); контролен съвет; клонове (областни и общински центове); органи с постоянен и временен характер.

Органи за управление.

(2) Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(3) Управителен орган на Сдружението е Управителен съвет (Национално ръководство).

Контролен орган.
(4) Контролен орган на Сдружението е Контролен съвет.

Общо събрание.

Чл.21.

(1) Общото събрание се състои от всички членове на Дружеството.

Права на Общото събрание.

Чл.22.

(1) Общото събрание:

            1.изменя и допълва Устава;
            2.приема други вътрешни актове;
            3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет (Националното ръководство);
            4.избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
            5.утвърждава приемането на членове на Сдружението;
            6.взема решение за участие в други организации;
            7.взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
            8.приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
            9.приема бюджета на Сдружението и утвърждава правилниците за работа на УС (НР) и КС и графика на КС за извършване на цялостни проверки на УС (НР);
            10.приема годишните отчети за дейността на: Сдружението - изготвен от УС (НР) и КС;
            11.отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на законите, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението;
            12.взема и други решения не предвидени в Устава;
            13.взема решения за откриване и закриване на клонове (областни и общински центрове) на Сдружението;
            14.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
            15.изключва членове на Сдружението.

(2)Правилата по ал.1, т. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 14 и 15 не може да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание.

Чл. 23.

(1)Общото събрание се свиква до два пъти през годината от Управителния съвет (Националното ръководство), чрез обява вписана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ от Агенцията по вписванията (или оповестяване членовете на Сдружението, чрез покана по списък срещу подпис), която се изпраща два месеца преди датата на свикването (оповестяването се извършва един месец преди датата на свикването). Общото събрание може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет (Националното ръководство) в двумесечен срок не изпрати нужните документи за поместване на обява в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ от Агенцията по вписванията, за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2)Обявата за свикване (поканата за оповестяването) трябва да съдържа: дневния ред; датата; часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. При определени обстоятелства УС (НР) на Сдружението може да променя датата, мястото и часа на провеждане на общото събрание. Решението за това се взема с пълно болшинство от членовете на УС (НР) на Сдружението.

(3)Общото събрание на Сдружението може да се провежда и в градовете с по-големи клонове (областни и общински центрове) на Сдружението, като се осигури транспорт на всички членове заявили участие в събранието;

(4)Обявата се вписва в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ” (поканата за оповестяване ) и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5)По съдебни спорове между Сдружението и управителният му орган, съответно членовете на управителния орган, Сдружението може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.
Кворум.

Чл.24.

(1)Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. При определени обстоятелства УС (НР) на сдружението може да променя датата, мястото и часа на провеждане на Общото събрание. Решението за това се взема с пълно болшинство от членовете на УС (НР) на сдружението;

(2)На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове, или техни представители.Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
Гласуване.

Чл.25.

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Членът на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

            1. него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия – без ограничения;
            2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Вземане на решения.

Чл.26.

(1)Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от представените гласове..
(3) За да може да се вземат решения по въпроси, които не са включени в отразения в обявата дневен ред то, те първо трябва да се включат в дневния ред, чрез гласуване с пълно болшинство от присъстващите(100%).
(4)Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако според законите влизат в сила, след обнародване.

Управителен съвет (Национално ръководство).

Чл.27.

(1)Управителният съвет (Националното ръководство) се състои от девет лица–членове на Сдружението (при увеличаване броя на клоновете общото събрание може да увеличи броя на членовете на УС (НР), но те винаги следва да са нечетно число), в това число председател, главен секретар (зам. председатели, по решение на УС (НР), касиер, юрисконсулт, връзки с обществеността, отговорник за международната дейност и членове. По решение на УС (НР) може да се разкриват и нови длъжности. Членовете на УС (НР) се избират за срок от пет години.
(2) До избора на нов състав на Управителен съвет (Национално ръководство), старият продължава да изпълнява задълженията си.
(3) Председателят и Главният секретар на Сдружението се избират от Общото събрание с тайно гласуване. За избрани се считат тези, които са събрали мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите.
(4) Избраните Председател и Главен секретар предлагат листата за членове на Управителния съвет (Националното ръководство). Листата се гласува поименно, при явно гласуване. За избрани се считат събралите мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите. При не избирането на член от предложената листа, той се замества с нова кандидатура, която се гласува по реда на този Устав.

(5)Управителите на клонове (областни и общински центрове) на сдружението се утвърждават от общото събрание на сдружението за членове на УС (НР).

Правомощия на Управителния съвет (Националното ръководство)

Чл. 28.

Управителният съвет (Националното ръководство):

            1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
            2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
            3.разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване изискванията на Устава;
            4.ежегодно, подготвя и внася в Общото събрание: основните насоки; програмата за дейността и проект за бюджет на Сдружението;
            5.подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на Сдружението;
            6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
            7. определя адреса на Сдружението;
            8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
            9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
            10. приема членове на Сдружението и ги предлага за утвърждаване от Общото събрание;
            11. при констатирани груби нарушения на ЗЮЛНЦ, Устава, злоупотреби с власт или финансови средства, както и при действия, компрометиращи доброто име, морала и целите на Сдружението от членове на Управителния съвет (Националното ръководство), Контролния съвет, клоновете (областните и общинските центрове) и помощните органи да ги предлага на Общото събрание за изключване от Сдружението, както и да им бъде потърсена и друга отговорност (финансова и наказателна);
            12.да разглежда поведението на членове на Сдружението и налага наказания като: обръщане на внимание; забележка; временно отстраняване от извършване на определена дейност или предложение за изключване, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.Предложение за разглеждане на поведението на членове на Сдружението могат да се правят от членовете на Управителния съвет (Националното ръководство) или по препоръка на Контролния съвет;
            13.възлага с договори извършването на определени дейности на лица специалисти в дадена област, свързана с предмета на дейност на Сдружението, за постигане на неговите цели.

Заседания на Управителния съвет (Националното ръководство).

Чл. 29.

(1)Управителният съвет (Националното ръководство) разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които биват редовни и извънредни. Редовните се свикват най-малко веднъж на всеки три месеца по утвърден график, а в изборен период и при необходимост и по-често. Извънредните се провеждат при възникване на необходимост от решаване на спешно възникнали въпроси, свързани с дейността на Сдружението и изискващи санкцията на УС (НР). Заседанията на УС (НР) се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет (Националното ръководство) и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет (Националното ръководство) в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС (НР). При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Главния секретар или определен от УС (НР) негов член.
(2) Управителният съвет (Националното ръководство) може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от представените гласове, а решенията по чл. 27, т. 3 и 6 и чл. 50, ал.2 - с мнозинство от всички членове.
(5)УС (НР) може да взема решения и без да бъде провеждано заседание,
ако протокола за взетото решение бъде подписан, без забележки и възражения за това, от всички членове на УС (НР).
(6)При обсъждане на финансови въпроси на заседания на УС (НР), следва да се привлича/т и представител/и на КС и когато той/те не е/са съгласен/и с предложението на УС (НР), в рамките на три дни се провежда съвместно заседание на УС (НР) и КС, решенията на което са окончателни.

Задължение за водене на книги.

Чл. 30.

(1) За осъществяване на дейността от Сдружението - Управителният съвет (Националното ръководство) е длъжен да води:

            1.книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет (Националното ръководство). В протоколите се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Ръководещият заседанието на Общото събрание и Управителния съвет (Националното ръководство) и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подпис и отговарят за верността на съдържанието му;
            2.регистър на членовете и структурите на Сдружението, в който се отразяват имената, адресите, ЕГН и професиите;
            3.входящ и изходящ дневник;
            4.счетоводна документация;
            5.друга оперативна документация.

(2) В Сдружението се изготвя доклад от Управителния съвет (Националното ръководство) за дейността му веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

            1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и годишната програма на Сдружението и постигнатите резултати;
            2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
            3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
            4. финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяването на обществено полезна дейност, се представят на хартиен или електронен носител и се приемат от Общото събрание.Те са публични и се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася.
Председател, Главен секретар.

Чл. 31.

(1) За Председател и Главен секретар се избират физически лица – редовни членове на Сдружението, които са доказали със своята дейност привързаността и способността си да работят за постигане целите на Сдружението.
(2) Председателят и Главният секретар са членове на Управителния съвет (Националното ръководство) с право на глас.

Чл. 32.

(1) Председателят и Главният секретар представляват Сдружението заедно и поотделно, пред всички държавни органи, обществени организации, юридически и физически лица в страната и чужбина. Всички официални документи подписани от тях носят правни последици, като за причинените от тях щети на организацията, двамата заедно и по отделно носят лична финансова отговорност, чрез личното си имущество и доходи. Решения, за финансови разходи до десет минимални за страната работни заплати, подлежат на утвърждаване от Управителния съвет (Националното ръководство), а решения за финансови разходи надхвърлящи десет работни заплати, както и случаите на разпореждане с недвижими имоти на Сдружението и вещни права върху тях се утвърждават от Общото събрание.
(2) Председателят, а в негово отсъствие – Главният секретар:

            1. ръководи заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет (Националното ръководство);
            2. предлага дневен ред за заседанията на Управителния съвет (Националното ръководство);
            3. организира и планира дейността на Управителния съвет (Националното ръководство);
            4. подготвя проекти за решения и следи за изпълнението на взетите такива;
            5. председателят (главният секретар) при необходимост и по конкретен повод, може да упълномощава с нотариално заверено пълномощно други длъжностни лица в Сдружението, както и членове на Управителния съвет (Националното ръководство) да представляват Сдружението.

            6.Председателят на УС (НР) на Сдружението, може със свои актове да определя и други изисквания при изпълнение на основната дейност, при спазване на своите правомощия и вътрешни актове на сдружението, приети и одобрени по съответния ред от общото събрание на сдружението;

Контролен съвет.

Чл. 33.

(1) Контролната дейност в Сдружението се осъществява от Контролен съвет избран от Общо събрание с мандат четири години.
(2) Контролния съвет е постоянно действащ, независим орган, подчинен пряко на Общото събрание. Състои се от петима членове, в това число и председател. В състава му се избират редовни членове на Сдружението, чрез явно гласуване и с мнозинство от присъстващите в началото на заседанието членове на Общото събрание.
(3)Членовете на КС са равнопоставени и изпълняват функциите си съгласно този Устав.
(4) В началото на процедурата по избор на Контролен съвет се гласува кандидатурата на неговия председател и след това по негово предложение, по отделно останалите четирима членове.
(5)Председателят на КС, осъществява цялостното му ръководство и го представя на заседанията на УС и пред други организации.
(6) Контролният съвет разработва правилник за своята дейност и график за извършване цялостни проверки на УС (НР) и клоновете (областните и общинските центрове) на Сдружението и ги внася за утвърждаване в Общото събрание.
(7) Председателят и/или членовете на КС могат да участват със съвещателен глас във важни заседанията на УС (НР).
(8) На КС не може да се отказва достъп до информация или документация, засягаща пряко дейността на Сдружението.

Чл. 34.

Правомощията на контролния съвет са:

            1.проверки на финансовата дейност и нейната законосъобразност и целесъобразност на всички управленски нива в Сдружението;
            2.проверка, анализ и оценка спазването на Устава от всички органи, длъжностни лица и членове на Сдружението;
            3.проверка за съобразност с изискванията на Устава на всички договори, споразумения и официални документи, подписани от длъжностни лица в Сдружението;
            4.изготвяне и внасяне на препоръки за отстраняване на констатираните нарушения и нередности;
            5.изготвяне и представяне пред Общото събрание на годишен отчет за своята дейност;
            6.проверка законосъобразността и целесъобразността на решенията на УС (НР) и съответствието им с изискванията на Устава и тяхното изпълнение;
            7.проверка изпълнението на решенията на Общото събрание от УС (НР).

ГЛАВА VII

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

Членски права и задължения.

Чл. 35.

(1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е: изпълнявало/ва парашутни скокове в: аероклуб; спортен клуб, структурите на парашутните поделения на МО и други ведомства; служило/жи като летателен или не летателен състав в тези структури или е участвало в производството и изпитанията на парашутна- материална част, както и деца на тези физически лица и приема основните цели, Устава, решенията на ръководните органи, плаща редовно членския си внос и няма влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
(3) Всеки член на Сдружението има право: да участва в управление му; да бъде информиран за неговата дейност; да се ползва от имуществото и резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
(4) Членовете на Сдружението не са длъжни да правят имуществени вноски.
(5) Членът на Сдружението, не отговаря лично за неговите задълженията.
(6) Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 36.

(1) Членовете на Сдружението биват редовни и почетни.
(2) Редовни членове са тези, които ефективно членуват в Сдружението и участват активно в дейността му.
(3) Почетни членове са физически лица, с особен принос към дейността на Сдружението и отговарят на изискванията по ал. 2. Почетните членове могат да участват в работата на Общото събрание, но с право на съвещателен глас.

Чл. 37.

(1) Статут на редовен член на Сдружението се придобива, след като:

1.кандидатът за член подаде, заявление за членство, декларация, че няма влязла в сила присъда за умишлено престъпление и попълнена анкетна карта по образец до Управителния съвет (Националното ръководство);
2.бъде приет за член по реда на този Устав.

(2) Редовни членове на Сдружението се приемат на заседание на Управителния съвет (Националното ръководство) с пълно болшинство от присъстващи членове.Кандидатът за членство, може да бъде поканен да присъства на заседанието и да участва в събеседването.
(3) Данните за новоприетия член на Сдружението, се отразяват в регистъра на членовете.

Чл. 38.

Почетни членове се удостояват с този статут по ред, определен в инструкция, приета от Управителния съвет (Националното ръководство).

Прекратяване на членството.

Чл. 39.
(1) Членството се прекратява:

            1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
            2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
            3. с изключването;
            4. с прекратяването на Сдружението;
            5. при отпадане.

(2) Изключване от Сдружението се налага в следните случаи:

            1.за не плащане на членски внос, в определения срок и пресрочването е повече от 12 календарни месеца. Наказание не се налага, ако е подадена молба до Управителния съвет (Националното ръководство), за отсрочване и той е дал съгласието си за това;
            2. при нарушаване на Устава, правилниците и констатирани действия срещу интересите и престижа на Сдружението;
            3. когато е получено членство по неправомерен начин;
            4. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

            (3) Решението за изключване се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите, по предложение на Управителния съвет (Националното ръководство), при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
            (4) Решението за изключване, може да се обжалва в Окръжния съд по седалище на Сдружението.
            (5) Отпадането, поради не внасяне на установения членски внос или системно неучастие в дейността на Сдружението, се констатира по документи по реда, предвиден в Устава на Сдружението.
            (6) Отнемането на статут на „почетен член” на Сдружението става с решение на Управителния съвет (Националното ръководство), прието по реда на този Устав.

Чл. 40.

(1) Редовните членове на Сдружението заплащат членски внос. Размерът, начините и сроковете за плащане на членския внос, се определят с решение на Общото събрание.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

ГЛАВА VIII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Права.

Чл. 41.

Всеки редовен член на Сдружението има следните права:

            1. да избира и бива избиран в ръководните, контролните и помощните органи на сдружението;
            2. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на Сдружението и неговите членове;
            3. да бъде изслушван лично, при вземане на решение, за налагане на дисциплинарно наказание;
            4. да бъде удостояван с награди и отличия, за активна съюзна дейност;
            5. да получава възнаграждение, за положения личен труд, в дейността на Сдружението. Размерът на това възнаграждение, се определя от УС (НР) и се утвърждава от Общото събрание;
            6. да се ползва от имуществото, материалната база, социалните и битовите условия, наличната техника и оборудване, както и от резултатите от дейността на Сдружението по реда предвиден в ЗЮЛНЦ и Устава.

Задължения.

Чл. 42.

Всеки редовен член на Сдружението е длъжен:

            1. да спазва Устава и другите нормативни документи, създадени въз основа на него, и да изпълнява решенията на ръководните органи;
            2. да заплаща редовно и в срок членския си внос, определен от Общото събрание;
            3. да притежава идентификационна карта и значка, удостоверяващи членството му в Сдружението.

ГЛАВА IX

ПОМОЩНИ ОРГАНИ, КЛОНОВЕ (ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ ЦЕНТРОВЕ)

Чл.43.

(1) Към сдружението могат да се изграждат помощни органи с постоянен и временен характер.

(2) Помощни органи с постоянен характер се създават и закриват с решене на общото събрание на Сдружението.

(3) Помощните органи с временен характер се създават и закриват с решение на Управителния съвет (Националното ръководство) за извършване на определена работа.

Чл.44.

Помощните органи работят по правилници утвърдени от Управителния съвет (Националното ръководство) на Сдружението.

Чл.45. Сдружението може да има клонове (областни и общински центрове). Управителят на клона (областния и общинския център) представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона (областния и общинския център).

Чл.46.

Клонът (областният и общинският център) на Сдружението има пълна финансова самостоятелност (независимост), като само предоставя необходимата информация в УС (НР) на сдружението за включване в годишния отчет (доклад) на УС (НР) за дейността на сдружението. Управителят на клона (областния и общинския център) на сдружението по правило се утвърждава от общото събрание на сдружението за член на УС (НР).

Чл.47.

(1) Управителят на клона (областния и общинския център) на сдружението и неговият заместник се избират за срок от пет години.

(2) До избора на нов управител и заместник управител на клона (областния и общинския център), старите продължава да изпълнява задълженията си.

(3) Управителят на клона (областния и общинския център) и неговият заместник се избират от събрание (сбирка) на клона (областния и общински център) с тайно гласуване. За избрани се считат тези, които са събрали мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите.

(4) Избраните председател и неговия заместник в зависимост от големината на клона (областния и общинския център) предлагат листата за членове на управлението на клона (областния и общинския център), която може да достигне до трима човека в зависимост от членската маса, като общото управление на клона (областния и общинския център) не може да надхвърля пет човека в т.ч. председател и неговия заместник. Листата се гласува поименно, при явно гласуване. За избрани се считат събралите мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите. При не избирането на член от предложената листа, той се замества с нова кандидатура, която се гласува по реда на този Устав.

Правомощия на Управителя на клона (областния и общинския център):

Чл.48.

(1)Управителят на клона (областния и общинския център):

1.представлява клона (областния и общинския център), както и определя обема на представителната власт на отделните членове на управлението на клона (областния и общинския център);

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на клона (областния и общинския център), при спазване изискванията на Устава;

4.ежегодно, подготвя и внася в УС (НР) на Сдружението предложения за включване в основните насоки; програмата за дейността и проект за бюджет на Сдружението;

5.подготвя и внася в УС (НР) на сдружението информация за дейността на клона (областния и общински център) за включване в ежегоден отчет за дейността на Сдружението;

6.организира извършването на дейността на клона (областния и общинския център) на Сдружението, включително и тази в обща полза, съгласно установения ред в Сдружението и носи отговорност за това;

7. определя адреса на клона (областния и общинския център) на Сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, касаещи клона (областния и общинския център), които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

10.получава документите на кандидатите за членове на сдружението и ги предлага на УС (НР) за приемане;

11.при констатирани груби нарушения на ЗЮЛНЦ, Устава, злоупотреби с власт или финансови средства, както и при действия, компрометиращи доброто име, морала и целите на Сдружението от членове на управлението на клона (областния и общинския център), да ги предлага на Общото събрание за изключване от Сдружението, както и да им бъде потърсена и друга отговорност (финансова и наказателна);

12.да разглежда поведението на членове на управлението на клона (областния и общинския център) на Сдружението и налага наказания като: обръщане на внимание; забележка; временно отстраняване от извършване на определена дейност или предложение за изключване, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.

Заседания на управлението на клона (областния или общински център) на сдружението.

Чл.49.

(1)Управлението на клона (областния и общинския център) на сдружението разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които биват редовни и извънредни. Редовните се свикват най-малко веднъж на всеки три месеца по утвърден график, а в изборен период и при необходимост и по-често. Извънредните се провеждат при възникване на необходимост от решаване на спешно възникнали въпроси, свързани с дейността на клона (областния и общинския център) на Сдружението и изискващи санкцията на управителя. Заседанията на управлението на клона (областния и общинския център) се свикват и ръководят от Управителя. Той е длъжен да свика заседание на управлението на клона (областния и общинския център) и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако управителят не свика заседание на управлението на клона (областния и общинския център) в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управлението на клона (областния и общинския център). При отсъствие на управителя на клона (областния и общинския център) заседанието се ръководи от неговия заместник или определен от управлението на клона (областния и общинския център) негов член.

(2) управлението на клона (областния и общинския център) може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице с, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от представените гласове.

(5)Управлението на клона (областния и общинския център) може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан, без забележки и възражения за това, от всички негови членове.

Задължение за водене на книги.

Чл.50. (1) За осъществяване на дейността от клона (областния и общинския център) - Управителят е длъжен да води:

1.книга за протоколите от заседанията на управлението на клона (областния и общинския център) и събранията, сбирките на самия клон (областния и общинския център). В протоколите се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Ръководещият заседанието на управителния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подпис и отговарят за верността на съдържанието му;

2. регистър на членовете на клона на Сдружението, в който се отразяват имената, адресите, ЕГН и професиите;

3 .входящ и изходящ дневник;

4. счетоводна документация;

5. друга оперативна документация.

(2) В клона (областния и общинския център) се изготвя доклад до Управителния съвет (Националното ръководство) за дейността му веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и годишната програма на Сдружението и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на клона (областния и общинския център) на Сдружението за осъществяването на обществено полезна дейност, се представят на хартиен или електронен носител. Данните от него се включват в годишния отчет на УС (НР) за дейността на сдружението.

         Управител и зам. управител на клон (областния или общински център) на Сдружението.

Чл. 51.

(1) За Управител и зам. управител на клон (областния и общинския център) на сдружението се избират физически лица – редовни членове на Сдружението, които са доказали със своята дейност привързаността и способността си да работят за постигане целите на Сдружението.

(2) Управител и зам. управител на клон (областния и общинския център) на сдружението са членове на управлението на клона (областния и общинския център) с право на глас.

Чл. 52.

(1) Управител и заместник управител на клон (областния и общинския център) на Сдружението представляват клона (областния и общинския център) заедно и поотделно, пред всички органи на сдружението. Всички официални документи подписани от тях носят правни последици, като за причинените от тях щети на организацията, двамата заедно и по отделно носят лична финансова отговорност, чрез личното си имущество и доходи. Решения, за финансови разходи до десет минимални за страната работни заплати, подлежат на утвърждаване от Управителния съвет (Националното ръководство), а решения за финансови разходи надхвърлящи десет работни заплати, както и случаите на разпореждане с недвижими имоти на Сдружението и вещни права върху тях се утвърждават от Общото събрание.

(2)Управителят на клона (областния и общинския център), а в негово отсъствие – Заместник управителят:

1. ръководи заседанията на управлението на клона (областния и общинския център);

2. предлага дневен ред за заседанията на управлението на клона (областния и общинския център);

3. организира и планира дейността на управлението на клона (областния и общинския център);

4. подготвя проекти за решения и следи за изпълнението на взетите такива;

5. управителят (неговият заместник) на клона (областния и общинския център) при необходимост и по конкретен повод, може да упълномощава с нотариално заверено пълномощно други длъжностни лица в управлението на клона (областния и общинския център) на Сдружението да представляват клона (областния и общинския център).

Чл.53.

Дейността на клона (областния и общинския център) на Сдружението подлежи на контрол от КС на Сдружението.

ГЛАВА X

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ФОНГОВЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Имущество, средства и фондове.

Чл. 54.

(1) Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, недвижими имоти, ценни книжа и други имуществени и неимуществени права.
(2) Имуществото на Сдружението се набира от:

            1. членски внос;
            2.приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението;
            3. управлението на собственото имущество;
            4. предоставени средства от държавата, общините и фондове с тяхно участие;
            5. дарения и завещания от местни и чуждестранни юридически и физически лиза, в полза на Сдружението, като условията за приемането им се определят от Управителния съвет (Националното ръководство).
            6. договори за спонсорство;
            7.организиране на национални и международни прояви.

(3) Сдружението може да придобива собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни оборотни средства, необходими за осъществяване на дейността и постигане целите на Сдружението, както и да сключва договори за представителство, поръчки, възлагане и спонсорство.

Разходване на имущество

Чл.55.

(1) Сдружението може да разходва имуществото (паричните си средства) си за: постигане на основните си цели определени в Устава; безвъзмездно подпомагането на социалната интеграция и личностна реализация на членовете си; неговата издръжка по реда на този Устав; защита на човешките права; подпомагане на социално слаби, инвалиди или лицата, нуждаещи се от грижи.
(2) Подборът на социално слаби, инвалиди и деца - сираци на бивши и настоящи парашутисти и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целите и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът е обществено достояние и се вписва в Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието..

Чл.56.

Събраните финансови средства клонът на Сдружението може да изразходва съгласно изискванията на чл.55 от устава на Сдружението.

Чл.57.

Сдружението притежава собствени банкови сметки за опериране с паричните си средства.

ГЛАВА XI

ПРАВИЛА ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Преобразуване.

Чл.58. (1) Сдружението не може да се преобразува в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, но може да се преобразува в друг вид ЮЛНЦ, да се влива, слива, отделя и разделя с други легитимни ЮЛНЦ (на парашутисти) с общественополезна дейност. Легитимността се доказва с официален документ издаден от Окръжния съд вписал Сдружението в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел и Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието;

(2)След отделяне или разделяне, юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.
(3) Членовете на Сдружението, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Прекратяване.

Чл.59.

(1) Сдружение се прекратява:

            1. с решение на върховния си орган;
            2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

            а) не е учредено по законния ред;
            б)извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;
            в)е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация.

Чл.60.

(1)При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет (Националното ръководство) или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора,
се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(5)Ликвидаторът е длъжен при възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване на движимото, а след това на недвижимото имущество на дружеството;

Имущество след ликвидация.

Чл. 61.

(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава, или от Управителния съвет (Националното ръководство). Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или, ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното Сдружение.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл. 62.

След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

ГЛАВА XII

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И АКТОВЕ

Чл. 63 (1) Съобразно броя на членовете на Сдружението по места, с решение на Управителния съвет (Националното ръководство), могат да се създават местни и регионални структури (клонове-областни и общински центрове) на Сдружението. За прилагането на този Устав, регламентиране на дейността и структурата им, Управителния съвет (Националното ръководство) приема правилник.
(2)
Управителния съвет (Националното ръководство) може да приема отделни правилници за отделни видове дейности.
(3)
За осъществяване на определените им компетенции, Общото събрание, Управителният съвет (Националното ръководство) и Контролния съвет приемат решения, а Председателят издава заповеди.

ГЛАВА XIII

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.64.

(1) Сдружението е длъжно да представя до 30 юни всяка година информация за дейността си през предходната година пред Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и да я помества на сайта на Сдружението.

(2) В Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието се заявяват за вписване и се предоставят:

1.Преписът от съдебното решение за регистриране на промени;

2.Списъкът на лицата в състава на управителните органи;

3.Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ;

4.Годишния отчет;

5.Годишния доклад по чл.40, ал. (2) от ЗЮЛНЦ;

6.Декларация за дължимите данъци, такси, митнически и други публични вземания;

7.Промени в устава или учредителния акт.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.65.

(1) Сдружението има свое знаме, химн, девиз, печат, емблема, значка, почетен знак, грамота, диплом и етичен кодекс утвърдени от Управителния съвет (Националното ръководство) с квалифицирано мнозинство.
(2) Печатът на Сдружението се полага, само върху подписа на Председателя на УС (НР).
(3) Девизът на Сдружението е: „Там, където другите не могат”.

(4) Знакът на сдружението представлява следното изображение:

Със син цвят е изобразена форма на щит, в която с бял цвят е поставено стилизирано изображение на орел с разперени крила „ в полет“, с бял цвят – над изображение на орела е поставено част от изображение на купол на парашут, под орел – от лява и дясна страна с бял цвят – част от кръстосани мечове, трите изображения са обградени в елипсовидна форма от венец – зелен цвят, елипсата е затворена от изображение на дъга с цветовете – бяло, зелено, червено. На знака с бял цвят, на кирилица е изписано името на Сдружението – „Съюз на българските парашутисти“ и девиза на сдружението – „там, където другите не могат“. Всичко е изобразено върху син щит с бял кант с формата на щита.  

(5) Химн на Сдружението е следния текст:

Небето е пусто и тъмно,
моторите грозно реват,
но парашутистите стръвно,
за скок се подготвят в нощта.

Потъват в студената бездна
но винаги право в целта.
Tе, нашите ангели звездни,
ще кацнат в тила на врага.

Повярвай във нас, командире,
че имаме мъжки сърца.
Kакво, че куршумите свирят,
кълнем се, ще бием врага.

Чл.66.

(1)Уставът на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” е приет на Учредително събрание, проведено на 25.09.2009 година в гр. Пловдив и е изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 22.03.2010 година в гр. Пловдив, на Общо събрание, проведено на 20.04.2016 година в гр. Пловдив и на Общото събрание, проведено на 14.03.2019г. в гр. Пловдив. Вписан в Търговския регистър на ЮЛНЦ по партидата на „Съюз на българските парашутисти” ЕИК 175820278 в част „Вписани обстоятелства” и част „ Обявени актове” през октомври 2019г.

(2)Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани от Общото събрание по реда предвиден в Устава и ЗЮЛНЦ.
(3)При тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на българското общо гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Съюз на българските парашутисти

ЕИК:175820278
Седалище: гр. Пловдив, Република България
Адрес: ул. „Орловец” № 9
Тел.: 0888383578
}

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ЗЮЛНЦ-закон за юридическите лица с нестопанска цел;

УС-управителен съвет;
КС-контролен съвет;
ЕИК-единен идентификационен код;
ЕГН-единен граждански номер;
ДВ- държавен вестник;

НР – национално ръководство;

ЮЛНЦ – юридически лица с нестопанска цел.

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                                              (СИРМО СИРМОВ)

 

 

 

За сдружението

Специални сили

Други статии