facebook3

Посещения в сайта

162718
Посещения днесПосещения днес13
Общо посещенияОбщо посещения162718
Посетители в момента 13

Дата и час

Вход в сайта

В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДИН ОТ НОВИТЕ МОМЕНТИ –СЪЗДАВАНБЕТО НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ (СКСО).

В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДИН ОТ НОВИТЕ МОМЕНТИ –СЪЗДАВАНБЕТО НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ  (СКСО).

        С публикуването на Указ на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, (подписан на 25 ноември т.г.) в броя на Държавен вестник от 03.12.2019г. Бригаден генерал Явор Матеев е освободен от командир на 68 бригада „Специални сили” и назначен със звание „генерал-майор” за командир на новосъздаденото Съвместното командване на специалните операции.

        Така на практика се реализираха приетите от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили в частта – Изменение на чл.56, 60а, 60в, 60д и чл.83 от ЗОВС на Република България публикувани в Държавен вестник и влезли в сила.

        С привеждането в изпълнение на влезлите в сила приети от Народното събрание промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили в частта му за структурата на Българската армия се осъществи един от новите моменти - създаването на Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Както командванията на Сухопътни войски, ВВС и ВМС, то ще се ръководи от командир, подпомаган от щаб. СКСО ще бъде непосредствено подчинено на началника на отбраната. И още „Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Съвместното командване на специалните операции са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление”.

        За успешното управление и изпълнение на целия спектър от задачи от ССО на БА, самостоятелно и в състава на Съвместните сили и във взаимодействие с други държавни структури, СКСО ще акцентира и на цялостното развитие и реализиране на отличителни признаци на подразделенията ни специални сили: особен статут; висока степен ма морална, психологическа, физическа и бойна подготовка, наличие на специални средства (снаряжение, въоръжение и техника) за изпълнение на задачите и т.н.

       ЗАЩО СЪЗДАВАНЕТО НА СКСО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ССО НА БА?

       ЗАЩОТО:

             -чрез създаване на нормативна уредба ще се извърши необходимото трансформиране и усъвършенстване и българските Сили за Специални операции (ССО) и превръщането им в надежден партньор на ССО на Алианса, с което се изпълни и поетия ангажимент за създаване на Съвместно командване на специалните операции (СКСО).

             -със създаването на СКСО се уеднаквява системата за управление на българските ССО с тази на ССО на останалите страни членки на НАТО;

Предвид необходимостта от изпълнение на поставените задачи от ССО в екстремални условия, в реално време, при огромен риск, със създаването на СКСО ще се реши и едно от основните изисквания на особения статут на тези сили, свързан със специфичната им дейност – участие на строго ограничен (определен) кръг от длъжностни лица и гъвкавост при планирането и провеждането на Специални операции (СО), които представляват комплекс от мероприятия съгласувани по място и време на действие и се провеждат по единен план, с детайлно планиране и важни последици за вътрешно и външнополитическата обстановка в страната и в чужбина с цел неутрализиране на заплахи за националната сигурност;

             -с реализиране на промени в ЗОВС се регламентират и функциите на СКСО по: усъвършенстването на целия набор от необходими документи и ръководства за ССО на БА и привеждането им в съответствие с тези на ССО на страните от Алианса; подбора на личния състав и подготовката на подразделенията на Специалните ни сили като специално обучени, малки, боеспособни, мобилни и високоманеврени формирования, подготвени и екипирани за действие в асиметрична обстановка (неконвенционални войни), способни да реагират, бързо, скрито и безшумно и да изпълняват мисиите си в мирно и във военно време, във всяка точка от земното кълбо (при участие в многонационални операции), при всякакви климатични и метеорологични условия и по всяко време на денонощието;

             -СКСО, непосредствено подчинено на Началника на отбраната ще изпълнява и задачи по постигане на Стратегически оперативни цели;

-ще се осъществява успешното управление и изпълнение на целия спектър от задачи от ССО на БА, самостоятелно и в състава на Съвместните сили и във взаимодействие с други държавни структури.

             По този начин в БА се реализира една важна част от тенденциите на съвременното военно развитие, които по оценка на водещи военни експерти от НАТО са основани на преобладаващите в характера и способите за водене на съвременна война и въоръжени конфликти със специални методи на противоборство.

Тези специални методи се използват не само за непосредствено унищожаване на противника на бойното поле, но и основно за сриване на неговият военен потенциал и ерозиране на политически строй отвътре. Най – ярките съвременни примери за това са конфликтите в Сирия и Либия.

             Затова е и напълно закономерно, че във Въоръжените сили на водещите във военно отношение страни в света вече отдавна се отделя повишено внимание на модернизацията и развитието на Специалните сили. Безспорно водещо място в развитието на ССО принадлежи на страни като: САЩ, Великобритания, Франция, Израел, Русия, Китай и др.

Съвременните ССО на тези страни се отъждествяват с доблестта, честта, храбростта, достойнството, безрезервната преданост на Родината и предшествениците им, поради което и именно към това следва да се стремят и нашите ССО.

           КРАТКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ССО НА БА – ИЛИ КАКВО ПРЕДСТОИ В БЪДЕЩЕ ЗА ССО НА БА? КАКВИ СЛЕДВА ДА СА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ?

           НА ПЪРВО МЯСТОреализиране на цели спектър от ОТЛИЧИТЕЛНИ ПРИЗНАЦИ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ:

       - особен статут в БА (МО) - Особените функции на ССО изискват по-специфично оръжие, оборудване, транспорт и по-голямо финансиране в сравнение с останалите подразделения от конвенционалните войски. Специалната им подготовка изисква и наличието на по-добра учебна база и отделен Учебен център;

       -висока степен на морална, психологическа, физическа и бойна подготовка;

       -наличие на специални средства за изпълнение на задачите си – Както вече споменахме, ССО използват въоръжение, оборудване и транспорт със специфични характеристики (специални средства за разузнаване и диверсии), различни и по-високи от тези на подразделенията на конвенционалните сили. Необходимо е и по-надеждното обезпечаване на тяхната сигурност, което изисква много по-съвършени, технологически средства за защита, обезпечаване на жизнената дейност и евакуация. Затова от икономическа гледна точка животът на боеца от Специалните сили е много по-ценен от този от подразделенията на конвенционалните сили. Всичко това предполага Специалните сили да бъдат осигурени с необходимото въоръжение, техника, снаряжение и имущества, отговарящи на определените критерии и осигуряващи необходимите оперативни способности за изпълнение на специални мисии и задачи.

Затова изискването към въоръжението и техниката на тези сили са по-високи:


        -дългоцевното въоръжение следва да позволява (притежава): водене на единичен и автоматичен огън; скорострелност, начална скорост, прицелна далекобойност, вместимост на пълнителя и живучест, много по-високи от тези на дългоцевното въоръжение на конвенционалните сили; то трябва да отговаря и на изискванията за скритост и маскировка, да е комплектовано с огнеприкривател, прибор за безшумна стрелба, лазерен целеуказател и тактическо фенерче; тегло значително по-малко от стандартното такова;

        -късоцевното оръжие следва да: позволява безшумна стрелба; бъде с лазарен целеуказател и тактическо фенерче, тактически кобур и по-голяма вместимост на пълнителя; тегло значително по-малко от стандартното такова;

        -приборите за нощно виждане: да са от най-ново поколение; да са максимално олекотени, да имат максимална защита от кратковременни засветки и високоинтензивно осветяване от интензивен източник на светлина; да са защитени от източници на лазарно излъчване, нощните очила и биноклите да са биноколярни; източниците за захранване да позволяват непрекъсната работа над 72 ч.:

        -бронежилетките и каските: да са от съвременни материали; малко тегло и висока надеждност на защита;

        -автотехниката следва: да е високо проходима; многофункционална и леко бронирана;

        -снаряжението: да е удобно и практично за експлоатация; да позволява дейност в различни географски условия; да осигурява максимална маскировъчна защита; да е изработено от съвременни материали осигуряващи защита от влага, огън и да бъде максимално олекотено;

        -комуникационно-информационното имущество (КИИ): да позволява продължителна работа, без подмяна на източника на захранване; сигурна, устойчива и защитена комуникация, бърз обмен на глас и данни на големи разстояния, чрез използване на р/ст., телефон и сателит; да бъде устойчиво на химически вещества; носимото КИИ да бъде олекотено и издръжливо при изпълнение на парашутни скокове; индивидуалните комуникационни средства да позволяват работа СВОБОДНИ РЪЦЕ; да няма демаскиращи признаци;

        -парашутно-десантните системи следва: да позволяват изпълнение на парашутни скокове от различни типове самолети и вертолети, от различна височина, при разнообразни метеорологични условия; да е с необходимото допълнително оборудване позволяващо скокове от пределно високи или ниски височини, прелети на големи разстояния и приземяване на ограничена площадки; да са снабдени с контейнери за поставяне на снаряжението и въоръжението при изпълнение на парашутен скок; да позволяват максимална скритост във въздуха и да са със срок на експлоатация не по-малък от 15 г.

       -способност да изпълни задачата автономно, в екстремални условия -предвид необходимостта да се добият разузнавателни сведения за противника, най-ефикасния способ се явява прехвърлянето на органите на Специални сили в дълбокия тил на противника, където се намират най-важните обекти от неговата инфраструктура, а следователно съдържат и най-ценната информация за обектите и събитията, интересуващи командирите на конвенционалните части. Като се има предвид, че най важните стратегически обекти са добре охранявани и се намират на голямо отдалечение от фронтовата линия (границата) и засиления контраразузнавателен режим, ще се налага групите да бъдат прехвърлени далеч от обектите и да преодоляват големи разстояния, пеш придвижвайки се далеч от населени пунктове, пътища, избягвайки открити места и предимно нощем или при лоши метериологични условия, като насят със себе си цялата си екипировка, въоръжение, снаряжение и хранителни провизии. Понякога изпълнението на мисията (задачата) може да продължи много време, което предполага оцеляване, чрез използване на местната флора и фауна. По-голямата автономност на органите на ССО и придобитите навици за действие в екстремални условия, са необходими при изпълнение на разузнавателни и диверсионни действия. Независимо от малката им численост, тези органи следва да са подготвени да действат с много по-голяма ефективност от подразделенията на конвенционалните войски. Тъй като в много от ситуациите, органите няма да могат да получават помощ (подкрепление) или да се оттеглят на предварително подготвени (укрепени позиции), както конвенционалните сили, ще се налага да вземат решения и да действат съобразно обстановката. Освен това след изпълнение на диверсионни действия от органите, противника обикновено се активизира и предприема издирвателни действия, което ще налага действия в екстремални условия и търсене на начин за евакуация в кратки срокове и реално време.

      

       НА ВТОРО МЯСТО - Подготовката за използването на Специалните сили във войните, конфликтите и размирните райони през различни периоди, следва и да се подчини на постигането на следните стратегически и политически цели:

        1. Сваляне или подкрепа на режими;

        2. Отстраняване на политически противници;

        3. Извършване на непопулярна намеса;

        4. Ликвидиране на лидери на организации (и на самите организации ).

През последните години на 20-ти и началото на 21-ви век, значително нарасна процентът на водене на войни с неконвенциални средства, за сметка на конвенциалните. Отчита се също така и, че ефективността от използването на подразделенията на Специалните сили в специфични случаи е десетки пъти по-висока, от тези на конвенциалните сили.

       НА ТРЕТО МЯСТО – Следва да се премине към подбор на кадрови военнослужещи за нуждите на ССО само между кандидати от всички видове и родове войски от БА.

       НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО – Обособяване на отделен Учебен център за осигуряване на начална и специална подготовка на всички специалисти (специалности) за нуждите на ССО;

       НА ПЕТО МЯСТО – подобряване системата от курсове за преподготовка на младши офицери и сержанти за нуждите на ССО в НВУ „В. Левски”. За тази цел да се въведе периодично командироване на преподавателския състав от университета на стаж в ССО;

       НА ШЕСТО МЯСТО – Осъвременяване (усъвършенстване) на Специализирания Учебен център на ССО „Црънча” и превръщането му в център за преподготовка на кадрови военнослужещи от ССО на страните - членки на НАТО;

       НА СЕДМО МЯСТО – Да се увеличава постепенно командироването на военнослужещи от ССО на БА в специализираните центрове на ССО на НАТО в други страни - членки, за преминаване на курсове за преподготовка.

       НА ОСМО МЯСТО – Да се формират или преподчинят на СКСО формирование за психологически операции и военно-транспортна ескадрила за осигуряване на провеждането на Специални операции;

       НА ДЕВЕТО МЯСТО – преподчиняване на подразделенията за Специални операции на Видовете въоръжени сили на СКСО;

       НА ДЕСЕТО МЯСТО – въвеждане изцяло на новата система на обучение с нови способи и методи като модулно и курсово обучение и т.н.

        Такъв подход ще позволи да се въведат положителните тенденции на ССО от водещите страни, за да се промени съществено облика на нашите ССО. По този начин ще се премине от наследената (наслоената) във времето показност (демонстрации на бойни възможности) към практически закрита подготовка както е в ССО на останалите страни - членки на НАТО, за а имаме наистина боеготови професионалисти и компактни мобилни тактически добре подготвени и обучени подразделения на ССО, способни да изпълняват поставените им задачи във всякакви условия до началото, в хода на въоръжени конфликти или локални войни. За целта при участие в мисии зад граница нашите ССО следва да изпълняват задачи, именно като ССО съвместно с подобни формирования от страните-членки на НАТО, а не общовойскови такива.

ЗАБЕЛЕЖКА Справката е изготвена от о.р.п-к Сирмо Петров Сирмов –председател на УС на съюза на българските парашутисти, служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили. При изготвяне на Справката особено на кратката визия за развитие на ССО на БА са използвани материали от Интернет, печатни издания и лични познания. Визията отразява изцяло лични виждания и разбирания. Изготвилият справката няма претенции за пълна достоверност, точност и изчерпателност на материала включен в нея и се извинява за допуснатите стилни грешки, които поради ограниченото време не бяха отстранени.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии