facebook3

Посещения в сайта

161553
Посещения днесПосещения днес37
Общо посещенияОбщо посещения161553
Посетители в момента 42

Дата и час

Вход в сайта

Sirmo Sirmo

Sirmo Sirmo

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ"
Във връзка със усложнената епидемилогична обстановка в страната и решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, Националното ръководство на сдружението прие решение за отлагане на насроченото за 31.03.2020г. общо събрание. За насрочване на нова дата за неговото провеждане ще бъдете уведомени своевременно.

ПОКАНА

За участие в Общо събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

            1.Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) Ви уведомява, че на основание: чл.26 ЗЮЛНЦ; чл.23 (1) от Устава на съюза и вписана покана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ от 05 февруари 2020г. ще проведе Общо събрание (ОС) на съюза.

                ОС ще се проведе на 31.03.2020 год. от 17.00 часа в зала едно на Гарнизонен стол - гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на НР (УС) за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет; 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2020година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2019година; 4.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 5.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2020година; 6.Други.

                При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

                Регистрацията на членовете на събранието ще започне в 16,45 часа на 31.03.2020 година.

                НР на съюза моли всички членове да присъстват на събранието. Молбата ни също така е да поканете и други членове на съюза, с които поддържате контакт.

                GSM за контакт и допълнителна информация – 0888383578 – Сирмо Сирмов.

               

14. 02. 2020 г.                                                   Председател на НР на Сдружение „СБП”

Гр.Пловдив                                                                                                            (СИРМОВ)                                                                                                                                                         

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА Н АБЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ.

            На 16.02.2020г. в гр. Белово, в дома на члена на Националното ръководство на ”Съюза на българските парашутисти” (СБП) о.з полк. Васил Атанасов се проведе юбилейната 20-та поред среща на парашутисти от различни региони на страната. Присъства и основната част от ръководството на Съвместното командване на Специалните операции (СКСО) начело с неговия командир ген. майор Явор Матеев.

По традиция срещата започна с водосвет за здраве, отслужен от отец Павел.

От името на Националното ръководство на „СБП” бяха връчени почетни грамоти и парашутен вензел от сребро на:

            1.Ген. майор Явор Матеев – командир на СКСО и началник на Гарнизон Пловдив

За значим принос в съхраняването, преструктурирането и развитието на ССО на БА и тяхното превръщане в перспективен и съвременен Вид Въоръжени сили, подготвен за предизвикателствата на времето, с постоянна готовност за защита на Родината ни.

За активно участие и подпомагане на провежданите мероприятия на Съюза, популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти.

            2.О. з. Полк. Васил Атанасов –Член на Националното ръководство на „СБП”

За активно участие в учредяването, структурирането и провежданите мероприятия на Съюза, заслуги и дългогодишен принос в отстояване и популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти

            3. Г-н Любомир Апостолов Член на Националното ръководство на „СБП” и генерален спонсор на „СБП”

За активно участие в, структурирането и функционирането на Съюза, финансово подпомагане изпълнението на социалната дейност и мероприятията от Годишните му програми за действие, принос в отстояване и популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти.

            Връчени бяха и членски карти на новоприети членове на „СБП” от общинската му структура (клон) в регион Костенец – Белово.

27.02.2020г.                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО      

ПЛОВДИВ                                                      РЪКОВОДСТВО НА „СБП”

                                                                           О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! МИРНА, СПОРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

            Уважаеми български парашутисти, нека сиянието на тези Светли празници озари Вашите сърца, стопли душите Ви и Ви донесе още по-голямо благоденствие, здраве, щастие, любов, късмет и успехи за Вас и Вашите семейства и сили за бъдните дни! Искрено Ви пожелаваме в коледната Свята нощ, Бог да благослови мечтите Ви и ги претвори в дните Ви през новата 2020година!

                          ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!                                                          

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА

„СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДИН ОТ НОВИТЕ МОМЕНТИ –СЪЗДАВАНБЕТО НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ  (СКСО).

        С публикуването на Указ на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, (подписан на 25 ноември т.г.) в броя на Държавен вестник от 03.12.2019г. Бригаден генерал Явор Матеев е освободен от командир на 68 бригада „Специални сили” и назначен със звание „генерал-майор” за командир на новосъздаденото Съвместното командване на специалните операции.

        Така на практика се реализираха приетите от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили в частта – Изменение на чл.56, 60а, 60в, 60д и чл.83 от ЗОВС на Република България публикувани в Държавен вестник и влезли в сила.

        С привеждането в изпълнение на влезлите в сила приети от Народното събрание промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили в частта му за структурата на Българската армия се осъществи един от новите моменти - създаването на Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Както командванията на Сухопътни войски, ВВС и ВМС, то ще се ръководи от командир, подпомаган от щаб. СКСО ще бъде непосредствено подчинено на началника на отбраната. И още „Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Съвместното командване на специалните операции са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление”.

        За успешното управление и изпълнение на целия спектър от задачи от ССО на БА, самостоятелно и в състава на Съвместните сили и във взаимодействие с други държавни структури, СКСО ще акцентира и на цялостното развитие и реализиране на отличителни признаци на подразделенията ни специални сили: особен статут; висока степен ма морална, психологическа, физическа и бойна подготовка, наличие на специални средства (снаряжение, въоръжение и техника) за изпълнение на задачите и т.н.

       ЗАЩО СЪЗДАВАНЕТО НА СКСО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ССО НА БА?

       ЗАЩОТО:

             -чрез създаване на нормативна уредба ще се извърши необходимото трансформиране и усъвършенстване и българските Сили за Специални операции (ССО) и превръщането им в надежден партньор на ССО на Алианса, с което се изпълни и поетия ангажимент за създаване на Съвместно командване на специалните операции (СКСО).

             -със създаването на СКСО се уеднаквява системата за управление на българските ССО с тази на ССО на останалите страни членки на НАТО;

Предвид необходимостта от изпълнение на поставените задачи от ССО в екстремални условия, в реално време, при огромен риск, със създаването на СКСО ще се реши и едно от основните изисквания на особения статут на тези сили, свързан със специфичната им дейност – участие на строго ограничен (определен) кръг от длъжностни лица и гъвкавост при планирането и провеждането на Специални операции (СО), които представляват комплекс от мероприятия съгласувани по място и време на действие и се провеждат по единен план, с детайлно планиране и важни последици за вътрешно и външнополитическата обстановка в страната и в чужбина с цел неутрализиране на заплахи за националната сигурност;

             -с реализиране на промени в ЗОВС се регламентират и функциите на СКСО по: усъвършенстването на целия набор от необходими документи и ръководства за ССО на БА и привеждането им в съответствие с тези на ССО на страните от Алианса; подбора на личния състав и подготовката на подразделенията на Специалните ни сили като специално обучени, малки, боеспособни, мобилни и високоманеврени формирования, подготвени и екипирани за действие в асиметрична обстановка (неконвенционални войни), способни да реагират, бързо, скрито и безшумно и да изпълняват мисиите си в мирно и във военно време, във всяка точка от земното кълбо (при участие в многонационални операции), при всякакви климатични и метеорологични условия и по всяко време на денонощието;

             -СКСО, непосредствено подчинено на Началника на отбраната ще изпълнява и задачи по постигане на Стратегически оперативни цели;

-ще се осъществява успешното управление и изпълнение на целия спектър от задачи от ССО на БА, самостоятелно и в състава на Съвместните сили и във взаимодействие с други държавни структури.

             По този начин в БА се реализира една важна част от тенденциите на съвременното военно развитие, които по оценка на водещи военни експерти от НАТО са основани на преобладаващите в характера и способите за водене на съвременна война и въоръжени конфликти със специални методи на противоборство.

Тези специални методи се използват не само за непосредствено унищожаване на противника на бойното поле, но и основно за сриване на неговият военен потенциал и ерозиране на политически строй отвътре. Най – ярките съвременни примери за това са конфликтите в Сирия и Либия.

             Затова е и напълно закономерно, че във Въоръжените сили на водещите във военно отношение страни в света вече отдавна се отделя повишено внимание на модернизацията и развитието на Специалните сили. Безспорно водещо място в развитието на ССО принадлежи на страни като: САЩ, Великобритания, Франция, Израел, Русия, Китай и др.

Съвременните ССО на тези страни се отъждествяват с доблестта, честта, храбростта, достойнството, безрезервната преданост на Родината и предшествениците им, поради което и именно към това следва да се стремят и нашите ССО.

           КРАТКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ССО НА БА – ИЛИ КАКВО ПРЕДСТОИ В БЪДЕЩЕ ЗА ССО НА БА? КАКВИ СЛЕДВА ДА СА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ?

           НА ПЪРВО МЯСТОреализиране на цели спектър от ОТЛИЧИТЕЛНИ ПРИЗНАЦИ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ:

       - особен статут в БА (МО) - Особените функции на ССО изискват по-специфично оръжие, оборудване, транспорт и по-голямо финансиране в сравнение с останалите подразделения от конвенционалните войски. Специалната им подготовка изисква и наличието на по-добра учебна база и отделен Учебен център;

       -висока степен на морална, психологическа, физическа и бойна подготовка;

       -наличие на специални средства за изпълнение на задачите си – Както вече споменахме, ССО използват въоръжение, оборудване и транспорт със специфични характеристики (специални средства за разузнаване и диверсии), различни и по-високи от тези на подразделенията на конвенционалните сили. Необходимо е и по-надеждното обезпечаване на тяхната сигурност, което изисква много по-съвършени, технологически средства за защита, обезпечаване на жизнената дейност и евакуация. Затова от икономическа гледна точка животът на боеца от Специалните сили е много по-ценен от този от подразделенията на конвенционалните сили. Всичко това предполага Специалните сили да бъдат осигурени с необходимото въоръжение, техника, снаряжение и имущества, отговарящи на определените критерии и осигуряващи необходимите оперативни способности за изпълнение на специални мисии и задачи.

Затова изискването към въоръжението и техниката на тези сили са по-високи:


        -дългоцевното въоръжение следва да позволява (притежава): водене на единичен и автоматичен огън; скорострелност, начална скорост, прицелна далекобойност, вместимост на пълнителя и живучест, много по-високи от тези на дългоцевното въоръжение на конвенционалните сили; то трябва да отговаря и на изискванията за скритост и маскировка, да е комплектовано с огнеприкривател, прибор за безшумна стрелба, лазерен целеуказател и тактическо фенерче; тегло значително по-малко от стандартното такова;

        -късоцевното оръжие следва да: позволява безшумна стрелба; бъде с лазарен целеуказател и тактическо фенерче, тактически кобур и по-голяма вместимост на пълнителя; тегло значително по-малко от стандартното такова;

        -приборите за нощно виждане: да са от най-ново поколение; да са максимално олекотени, да имат максимална защита от кратковременни засветки и високоинтензивно осветяване от интензивен източник на светлина; да са защитени от източници на лазарно излъчване, нощните очила и биноклите да са биноколярни; източниците за захранване да позволяват непрекъсната работа над 72 ч.:

        -бронежилетките и каските: да са от съвременни материали; малко тегло и висока надеждност на защита;

        -автотехниката следва: да е високо проходима; многофункционална и леко бронирана;

        -снаряжението: да е удобно и практично за експлоатация; да позволява дейност в различни географски условия; да осигурява максимална маскировъчна защита; да е изработено от съвременни материали осигуряващи защита от влага, огън и да бъде максимално олекотено;

        -комуникационно-информационното имущество (КИИ): да позволява продължителна работа, без подмяна на източника на захранване; сигурна, устойчива и защитена комуникация, бърз обмен на глас и данни на големи разстояния, чрез използване на р/ст., телефон и сателит; да бъде устойчиво на химически вещества; носимото КИИ да бъде олекотено и издръжливо при изпълнение на парашутни скокове; индивидуалните комуникационни средства да позволяват работа СВОБОДНИ РЪЦЕ; да няма демаскиращи признаци;

        -парашутно-десантните системи следва: да позволяват изпълнение на парашутни скокове от различни типове самолети и вертолети, от различна височина, при разнообразни метеорологични условия; да е с необходимото допълнително оборудване позволяващо скокове от пределно високи или ниски височини, прелети на големи разстояния и приземяване на ограничена площадки; да са снабдени с контейнери за поставяне на снаряжението и въоръжението при изпълнение на парашутен скок; да позволяват максимална скритост във въздуха и да са със срок на експлоатация не по-малък от 15 г.

       -способност да изпълни задачата автономно, в екстремални условия -предвид необходимостта да се добият разузнавателни сведения за противника, най-ефикасния способ се явява прехвърлянето на органите на Специални сили в дълбокия тил на противника, където се намират най-важните обекти от неговата инфраструктура, а следователно съдържат и най-ценната информация за обектите и събитията, интересуващи командирите на конвенционалните части. Като се има предвид, че най важните стратегически обекти са добре охранявани и се намират на голямо отдалечение от фронтовата линия (границата) и засиления контраразузнавателен режим, ще се налага групите да бъдат прехвърлени далеч от обектите и да преодоляват големи разстояния, пеш придвижвайки се далеч от населени пунктове, пътища, избягвайки открити места и предимно нощем или при лоши метериологични условия, като насят със себе си цялата си екипировка, въоръжение, снаряжение и хранителни провизии. Понякога изпълнението на мисията (задачата) може да продължи много време, което предполага оцеляване, чрез използване на местната флора и фауна. По-голямата автономност на органите на ССО и придобитите навици за действие в екстремални условия, са необходими при изпълнение на разузнавателни и диверсионни действия. Независимо от малката им численост, тези органи следва да са подготвени да действат с много по-голяма ефективност от подразделенията на конвенционалните войски. Тъй като в много от ситуациите, органите няма да могат да получават помощ (подкрепление) или да се оттеглят на предварително подготвени (укрепени позиции), както конвенционалните сили, ще се налага да вземат решения и да действат съобразно обстановката. Освен това след изпълнение на диверсионни действия от органите, противника обикновено се активизира и предприема издирвателни действия, което ще налага действия в екстремални условия и търсене на начин за евакуация в кратки срокове и реално време.

      

       НА ВТОРО МЯСТО - Подготовката за използването на Специалните сили във войните, конфликтите и размирните райони през различни периоди, следва и да се подчини на постигането на следните стратегически и политически цели:

        1. Сваляне или подкрепа на режими;

        2. Отстраняване на политически противници;

        3. Извършване на непопулярна намеса;

        4. Ликвидиране на лидери на организации (и на самите организации ).

През последните години на 20-ти и началото на 21-ви век, значително нарасна процентът на водене на войни с неконвенциални средства, за сметка на конвенциалните. Отчита се също така и, че ефективността от използването на подразделенията на Специалните сили в специфични случаи е десетки пъти по-висока, от тези на конвенциалните сили.

       НА ТРЕТО МЯСТО – Следва да се премине към подбор на кадрови военнослужещи за нуждите на ССО само между кандидати от всички видове и родове войски от БА.

       НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО – Обособяване на отделен Учебен център за осигуряване на начална и специална подготовка на всички специалисти (специалности) за нуждите на ССО;

       НА ПЕТО МЯСТО – подобряване системата от курсове за преподготовка на младши офицери и сержанти за нуждите на ССО в НВУ „В. Левски”. За тази цел да се въведе периодично командироване на преподавателския състав от университета на стаж в ССО;

       НА ШЕСТО МЯСТО – Осъвременяване (усъвършенстване) на Специализирания Учебен център на ССО „Црънча” и превръщането му в център за преподготовка на кадрови военнослужещи от ССО на страните - членки на НАТО;

       НА СЕДМО МЯСТО – Да се увеличава постепенно командироването на военнослужещи от ССО на БА в специализираните центрове на ССО на НАТО в други страни - членки, за преминаване на курсове за преподготовка.

       НА ОСМО МЯСТО – Да се формират или преподчинят на СКСО формирование за психологически операции и военно-транспортна ескадрила за осигуряване на провеждането на Специални операции;

       НА ДЕВЕТО МЯСТО – преподчиняване на подразделенията за Специални операции на Видовете въоръжени сили на СКСО;

       НА ДЕСЕТО МЯСТО – въвеждане изцяло на новата система на обучение с нови способи и методи като модулно и курсово обучение и т.н.

        Такъв подход ще позволи да се въведат положителните тенденции на ССО от водещите страни, за да се промени съществено облика на нашите ССО. По този начин ще се премине от наследената (наслоената) във времето показност (демонстрации на бойни възможности) към практически закрита подготовка както е в ССО на останалите страни - членки на НАТО, за а имаме наистина боеготови професионалисти и компактни мобилни тактически добре подготвени и обучени подразделения на ССО, способни да изпълняват поставените им задачи във всякакви условия до началото, в хода на въоръжени конфликти или локални войни. За целта при участие в мисии зад граница нашите ССО следва да изпълняват задачи, именно като ССО съвместно с подобни формирования от страните-членки на НАТО, а не общовойскови такива.

ЗАБЕЛЕЖКА Справката е изготвена от о.р.п-к Сирмо Петров Сирмов –председател на УС на съюза на българските парашутисти, служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили. При изготвяне на Справката особено на кратката визия за развитие на ССО на БА са използвани материали от Интернет, печатни издания и лични познания. Визията отразява изцяло лични виждания и разбирания. Изготвилият справката няма претенции за пълна достоверност, точност и изчерпателност на материала включен в нея и се извинява за допуснатите стилни грешки, които поради ограниченото време не бяха отстранени.

СЪОБЩЕНИЕ

На управителния (УС) съвет на Съюза на българските парашутисти „СБП”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА,

В изпълнение на Годишната програма за действие на съюза за 2019г., на 23 ноември в гр. Калофер се проведе традиционната годишна среща на представители на СБП и цеха за производство на парашути за нуждите на БА – „Калофер -2019”.

Присъстваха над 60 човека.

Срещата започна с поднасяне венци и цветя на паметника на Христо Ботев.

В изпълнение на решение на десетото общо събрание на съюза беше учредена регионална структура (клон) на съюза на българските парашутисти в регион Карлово-Калофер. За председател на клона беше избран г-н Николай Йотов Нешев.

Така, към настоящия момент Съюзът на българските парашутисти има вече разкрити областна структура (клон) в гр. София и регионални структури (клонове) в регионите: Костенец – Белово и Карлово-Калофер.

Предстои разкриването на областна структура в гр. Варна и няколко регионални структури в различни региони на страната.

УС на съюза на българските парашутисти отново се обръщаме с молба към всички парашутисти (офицери, сержанти и войници и граждански лица) служили или работили в парашутни поделения или в бившите аероклубове, които желаят да се присъединят към нас да се обадят нa GSM 0888383578 –Сирмов.

24.11.2019г.                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                           О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

                               

ГОРЕЩО: СЪЗДАДОХА ЧЕТВЪРТИ ВИД ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ - СКСО, НО ...

 

Pan.bg 31 окт 2019 | 09:57 views (442) commentaries(0)

img
Правителството каза „Да!” за създаване на СКСО, но все още няма предложение за командир


Пет месеца след промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили правителството прие постановление за изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. По наша информация това е станало на закрито заседание миналата сряда. На основата на документа ще се формира Съвместно командване на специалните операции (СКСО) в състава на Българската армия. Все още, обаче, няма информация за предложение на Министерския съвет до президента за издаване на указ за назначаване на командир на СКСО.

Промяната става на базата на съществуващата бригада „Специални сили”. Целта е да се синхронизират архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на Р България с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране на командната верига към рязко променящата се военно-политическата обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства.

Предвижда се увеличаване на личния състав на СКСО, което е за сметка на общата численост от личен състав на Българската армия, определена в План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Освен План – 2020, промени настъпват в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенни и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната.

Според промените в класификатора командирът на СКСО е на едно длъжностно ниво с директора на Щаба на отбраната, началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и съветника на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност. Това предполага, че командирът на СКСО ще бъде със звание „генерал-майор”. Законът за отбраната и Въоръжените сили регламентира, че Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Съвместното командване на специалните операции са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

***

Министрите на отбраната на Хърватия, Унгария, Словакия и Словения са подписали меморандум за разбирателство за създаването на Регионално командване на силите за специални операции (Regional Special Operations Component Command

 

- R-SOCC). Това съобщи НАТО на своята страница в интернет.
Под лидерството на Унгария това многонационално командване ще увеличи способностите на четирите страни да използват ефективно специалните си части, се казва в съобщението.
Предвижда се R-SOCC да достигне началните си оперативни възможности през януари 2021 г., а пълна оперативност - до декември 2024 г. Командването ще позволи на всяка от държавите да използва собствените си сили отделно, като съществено се възползва от интегрираната структура на регионалното командване, когато тя бъде активирана за разгръщане.
На церемонията по подписването заместник-генералният секретар на НАТО Мирча Джоана подчерта значението на инициативата. "Доколкото силите за специални операции представляват изключително гъвкав инструмент в съвременните конфликти, церемонията по подписването прави важна стъпка към укрепване на специалните сили в региона и засилване на сътрудничеството и оперативната съвместимост в рамките на Алианса", каза Джоана.

ДО ГЕНЕРАЛИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ВОЙНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БА

ДО ВЕТЕРАНИТЕ И ВОЕННИТЕ ПАРАШУТИСТИ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ПАРАШУТИЗЪМ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н       А Д Р Е С

                Уважаеми господа генерали, офицери, сержанти и войници от Специалните сили на БА,

                Уважаеми господа ветерани и военни парашутисти от запаса и резерва,

                Уважаеми представители на българския спортен парашутизъм,

                Управителният съвет на Съюза на българските парашутисти има честта и удоволствието, най-сърдечно да Ви поздравяви по случай 18-ти октомври –„Ден на парашутиста от БА”.

                Преди 76 години на този ден в боевете при Стражин, получи бойното си кръщение първото парашутно поделение в Българската армия - Парашутната дружина, записала славни и незабравими страници във военната история на България, с които ние се гордеем.

                От тогава беше положено началото на организационното изграждане и бойното използване на парашутните поделения в БА. За 76 години развитие Те напълно доказаха, че имат своето важно място и роля в съвременните бойни действия. Днес ние отново скланяме глави и отдаваме заслужена почит пред подвизите и героизма на българските парашутисти. Постигнатите през годините резултати и успехи са основание за самочувствие и заслужен авторитет.

                С високия си професионализъм, Вие войните-парашутисти, ветераните и военните парашутисти от запаса и резерва на Специалните сили на БА със силно развитото си чувство за дълг и отговорност, и днес , с любов , жар и дръзновение отстоявате миналото, настоящето и бъдещето на парашутните поделения и със своята готовност за саможертва в името на защитата на Отечеството – Република България, заслужавате голяма признателност и уважение.

                Високият професионализъм и спортно майсторство на българския спортен парашутизъм, също заслужават голяма признателност и уважение, за завоюваните редица призови места, медали и купи на Световни и Европейски първенства.

                В този празничен ден, приемете най – искрените пожелания от Управителния съвет на Сдружението, преди всичко за крепко здраве, благополучие, семейно щастие, сили и енергия за издигане на престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина.

ЧЕСТИТ     ПРАЗНИК !

                                                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА                                                                                                                                                                                                                                                     СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ

Страница 5 от 10

За сдружението

Специални сили

Други статии