Print this page

СПЕЦИАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

ВОДЕНЕ НА РАЗУЗНАВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ (ССО, СПЕЦНАЗ)ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРИЗИ ИЛИ КОНФЛИКТИ С ОГРАНИЧЕНО ИЗОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ , В МИРООПАЗВАЩИ И МИРОНАЛАГАЩИ ОПЕРАЦИИ.

 spec razuznavane 1

По света отдавна се е наложило мнението, че подразделенията на Специалните сили (командосите ) на Великобритания, са най-добре подготвените и, че на базата на техния опит и с тяхна помощ са създадени подобни подразделения в много други страни - Австралия,Нова Зеландия, Оман, Индия и други. Дори САЩ и много от Европейските държави са ползвали техния опит и инструктори при изграждане и обучение на своите Специални сили.

 

През последните години се извършиха значителни промени в системата на международните отношения . Краят на студената война не доведе до желаното повишаване на сигурността в глобален мащаб, поради продължилото задълбочаване на социалните, демографските и екологични проблеми между големи общности и групи.

Измененията в глобалната среда за сигурност изведоха на преден план тероризма и организираната престъпност като първостепенни заплахи за международната сигурност. Тероризмът остана единствената форма за насилствено постигане на политически цели.

Събитията от последните двадесет години в много точки на света потвърдиха, че тероризмът днес  е най-сериозната заплаха за сигурността. С развитието на демократичните ценности, комуникациите и облекченото движение на хора и пари между държавите, условията за организиран  тероризъм се подобриха значително. Съвременните терористи разполагат с огромни финансови, комуникационни и човешки ресурси и са в състояние за постигане на целите си, да използват оръжия с голяма поразяваща способност и огромен психологически ефект.

Борбата с тероризма днес се свързва с изграждането на нови стратегии за национална и колективна сигурност, които да обхващат политически, дипломатически, икономически и военни мерки. Противопоставянето на терористичните заплахи стана една от приоритетните задачи на повечето държави и техните правителства. В борбата с международния тероризъм, наред със  специализираните служби и полицейски формирования нарасна значението и на армейските Сили за Специални Операции (ССО, СПЕЦНАЗ).

ВОДЕНЕ НА РАЗУЗНАВАНЕ  И НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА ССО (СПЕЦНАЗ) ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРИЗИ ИЛИ КОНФЛИКТИ С ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ , В МИРООПАЗВАЩИ И МИРОНАЛАГАЩИ ОПЕРАЦИИ.

Воденето на разузнаване и наблюдение от подразделенията на ССО (СПЕЦНАЗ) е една от основните им задачи. То се организира и води при всякакви условия на обстановката, денем и нощем, с цел своевременно добиване на пълни, достоверни и точни сведения за противника, местността и времето в района на предстоящите  бойни действия.

Нещата по водене на разузнаване  и наблюдение в един общовойскови бой,в една класическа война,са значително по-ясни,структорирани и достатъчно  добре изследвани,затова в статията, на тях няма да се обръща внимание.

Целта на настоящата статия е,да се акцентира  на воденето на разузнаване и наблюдение от подразделенията на ССО (СПЕЦНАЗ ) в  кризите и конфликтите с ограничено използване на въоръжени сили в мироопазващите и мироналагащите операции.

При управлението на кризи или конфликти с ограничено използване на въоръжени сили,в мироопазващи и мироналагащи операции, също така в голяма степен се разчита на възможностите на ССО(СПЕЦНАЗ).Натрупаният опит показва,че тези сили са необходим и ефикасен инструмент за успешното им водене.

Подразделения от ССО(СПЕЦНАЗ),на различни държави взеха участие във всички регионални кнфликти, като проведоха редица успешни Специални Операции в които изпълняваха основно задачи по:

-водене разузнаване за разкриване действията на войските на режимите на диктатори,паравоенни ,въстаннически ,терористични формирования и др.;

-разкриване на районите с компактни маси бежанци и оказване на съдействие при оказване на хуманитарна помощ;

-насочването на самолети на съюзническата авиация,при нанасяне на удари по определени цели;

-унищожаване на обекти на противника ;

-залавяне и ли неутрализиране на диктатори,ръководители (главатари) на режими и терористични формирования:

-оказване помощ при подбора и подготовката на новосформираните армейски,полицейски  и спесиални формирования на  установеното ново правителство и съдействие при установяването на демократични порядки ;

-провеждане на психологически операции;

-формиране на екипи за търсене и спасяване на екипажи (пилоти) на свалени самолети (вертолти);

-участие в неутрализиране (УНИЩОЖАВАНЕ) на партизански формирования –в контрапартизански операции;

-организиране на партизанско движение;

-операции по освобождаване на заложници;

-участие (провеждане на ) в операции по претърсване и прочистване на райони и населени места от терористи  и партизани;

Oсобенно значима е и ролята на органите на ССО (СПЕЦНАЗ),за установяване и активно противодействие на заплахите срещу базите за разполагане на контингентите.Това се постига чрез провеждане на явни, скрити и дискретни разузнавателни действия за събиране на разузнавателна информация и оценка на уязвимостта на собствените обекти от:секретните нощни наблюдателни постове ;разузнавателните и ударни патрули  и др. на противника.

НОВОСТИ В ТАКТИКА НА ОРГАНИТЕ НА  ССО (СПЕЦНАЗ ).

Анализът на характера на съвременните военни конфликти и особенно на проведените Специални Операции от подразделенията на ССО (СПЕЦНАЗ) срещу терористични групи (формирования),явно показва,че борбата с подобен противник не е възможно да се организира и води по правилата на изучаваната досега тактика.

Нещата тук са по-различни.Основополагащи категории на военното изкуство като: „бой”; „противник”; „цена на победата”; „критерии за ефективност на бойните действия” имат  трансформиран смисъл.В случая не разкриването и унищожаването на обект стои на преден план,а създаването на условия за мирно разрешаване на въоръжен конфликт (инцидент) или ликвидиране (неутрализиране) на терористи,при нанасяне на минимални загуби (щети) на мирното население и не допускане на големи загуби сред терористите стои на преден план.

Важна особеост на провеждане на антитерористичната (контратерористичната) операция се състои в това,че на участниците в нея противостои противник,който може да се появи и изчезне неочаквано,по всяко време и на всяко място.

Затова за разлика от класическия общовойсови бой, тук няма ясно обозначена линия на фронта,не съществува тил,като зона на относителна безопастност,а  има повсеместна борба.Бойните сблъсъци с противника носят епедемичен,огнищен характер,и се пекратяват така  неочаквано,както и започват. Повсеместно се нагнетява опасност,което от своя страна оказва силно психологическо въздействие върху военнослужещите и ги изтощава морално и физически. В обстановка,когато „навсякъде е фронт”е необходимо да се използва и нестандартна тактика на действие за да се изпъли поставената задача.

„Партизанско –огнищния хаактер” на бойните действия,нелинейното,обширно бойно поле,с размити граници между фонт и тил,използването на тактиката на „набезите” от терористичните формирования,използването на едни и същи прийоми на борба,като: кинжални- огневи удари от близко разстояние;внезапни нападения на военни колони,охранителни застави,обекти и бази;устройване на засади по пътища;масово миниране и  направата на минни-сюрпризи;масово използване на снайперисти са едни от най-характерните форми и начини  за воюване на терористичните формирования в почти всички регионални конфликти  в света,  през последните двадесетина  години.

Естествено през последните години,някой от терористичните формирования,в някой от регионалните кнфликти,преминаха къмизползването и на тактиката на: „ухапване от бълха”- действия на малки,разпокъсани групи,провеждайки основно диверсионно-терористични акции;внезапни нападения  от рода на „пчелен рояк”,на принципа „нападение-оттегляне”;огневи атаки и  др.

В подобни условия борбата с противника,трябва да се основава на предобитото бойно майсторство,хитростта,находчивостта,изобретателността и своевременното разкриване на замисъла и плановете на противника и бързото им противодействие.Една от  тактическите новости ,наложена от бойната практика в съвременните регионални  конфликти,се явява използването на органите на ССО като по- малки  групи - включващи военнослужещи от различни специалности.Това налага като логическо допълнение към досегашната практика на използване на по-големи  органи на ССО(СПЕЦНАЗ),да се прибави и използането на тактиката на действие на по- малки подразделения (ГРУПИ ,ДОЗОРИ ).

Тази тактика,използана от органите на ССО(СПЕЦНАЗ) за разузнаване и наблюдение в антитерористичната(контратерористичната )операция,се явява като ответна реакция на изменение на условията на оперативно-тактическата обстановка и сама по себе си представлява способи за действие на  по-малки групи,включващи различни специалисти(снайперисти,лекокартечари,свързочници,миноподривчици,гранатометчици,автоматчици в зависимост от поставените задачи).

Чрез използването на повече и по-малки  групи се създава активно- действащ фронт осигуряващ максимално и ефективно използване на бойните възможности и качества на въоръжение на органите на ССО(СПЕЦНАЗ).

Повишава се и ролята и ефективността  на действията на снайперистите.В много случаи,особенно при действие в населен пункт или в планинско-гориста местност,снайперистът се превъща в основна фигура,поразявайки важни цели,той в много от случаите предопределя успеха.Прекриване действията на снайпериста от останалите членове на групата,обезпечава прикритието му и му осигурява спокойствие да съсредоточи вниманието си на избора на позиция,нейната маскировка,водене на наблюдение, разкриване и поразяване  на целта за разлика от класическите снайперисти,които дейстат самостоятелно.

В новите условия се повишава и ролята  както на командирът на група(раз.подразделение),така и на всеки боец ,неговата самостоятелност и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

Следващата особеност е,че при изпълнение на задачите „ разузнаване” и „директни действия”следва:

-да се допълват способите за Скрити действия със способите за провеждане на Дискретни действия,проследяване и разузнаване,включително в градски условия и с използване на собствени транспортни средства;

-да се пристъпи към по- широко използване на някой от прийомите на агентурното разузнаване и наблюдение;

-да сепристъпи към осигуряване на необходимата екипировка и подготовка на надеждни кадри,както и към усвояване на  адекватни тактически способи за използване на новите или високотехнологични направления,като:използване на модерни сензорни и оптичски прибори за дневно и нощно наблюдение;използване на малогабаритна апаратура за радиоелектронно- разузнаване;използване на съвременни,високонадеждни средства за обозначаване(осветяване ) на цели за ударите на авиацията или високоточни оръжия;инфилтриране по въздуха с използване на различни авиосредства с изпълнение на  скокове с парашути от  пределно голяма височина и прелет на големи разстояния,както и от пределно малки височини и презимяване на ограничени площадки,чрез доцелен скок;използване на мотоделтапланери ,парапланери и др.;десантиране по вода с бързи и леки плавателни средства;подобряване на езиковата подготовка и познаване на обичаите и нравите в района за предстоящите  действие.

- личният състав да е натрениран за действие в условията на повишени лишения,натоварвания и риск;

- да се подобри ресурсното осигуряване и предоставяне на по-голяма самостоятелност и свобода на деиствията на командирите за гъвкаво планиране на подготовката на модулен принцип,по строкове и  задачи (а,не по дисциплини,теми,занятия и часове);

- да се осигори снабдяване с необходимата екипировка в съответствие с предстоящите за изпълнение задачи;

- да се провеждат  достатъчно тренировки по усвояване на новото въоръжение ,техника ,снаряжение и новите тактически прийоми на изпълнение на поставените задачи;

- да се отчита,че способът,който е допостим в някой други специалности и подаздления-подобряване на подготовката в хода на мисията,е неприложим за СО провеждани от  ССО(СПЕЦНАЗ);

ОСОБЕННОСТИ НА ПРЕДВИЖВАНЕТО И РАЗУЗНАВАНЕТО (НАБЛЮДЕНИЕТО ) В НАСЕЛЕН ПУНКТ.

По-характерните особенности на предвижването и разузнаването (наблюдението ) в населен пункт са следните:

-следва да се владее техниката на скрито и безшумно придвижване в градски условия;

-към преодоляването на открити участъци (кръстовища,площади,улици,междужилищни пространства и др.) се пристъпва,след задълбочен оглед  с оптически средства за наличие на противник,извършен  зад укритие(от легнало положение).Самото предвижване се  извършва стремително,спираловидно,с прибежки и припълзявания, с претъркалвания за смяна на позицията (при спиране ),от прикритие,към прикритие,по предварително подбран маршрут,при което разстоянието между тях (прикритията) не трябва да бъде значително.При присвижването умело  се използват за  прикритие овощни градини,храсти.стени (огради), отделни дървета, и други естествени прикрития от релефа на местността.Следва да се избягва движение близо до постройки и участъци от местността,които могат да се наблюдават от прозорци,врати или други отвори в постройките. При наличие на противник,който ви е разкрил,придвижването (преодолявнето ) на тези участъци,следва да се извършва под прикритието на димни завеси и прикриващия огън на осигуряващите ,използване на естествени укрития,табелните и естествени средства за маскировка;

-особенно внимание следва да се обръща на недопускане на демаскиране на позицията за прикритие и особенно на самото  придвижване,чрез демаскиращите признаци  на въоръжението и снаряжението (части от оъжието,антени на радиостанцийте,средствата за наблюдение и др.),затова преди началото на изнасянето, те трябва добре да се обезопасят и маскират;

-придвижването и разузнанаването (наблюдението ) в населен пункт от градски тип,е целесъобразно да се провежда чрез разчленяване на разузнавателния орган на дозор и  ядро или две двойки  дозорни.Тези двойки (два елемента от бойния ред) е целесъобразно да се придвижват с крадки интервали на отскоци успоредно от двете страни на улицата на едно ниво,като водят разузнаване и  взаимно се осигуряват (рис-1 );

 spec razuznavane pic1

-при боен ред на групата дозор-ядро разстоянието между отделните членове трябва да е около 5-6 м. (8-12 крачки),за да се избегне риска от огневото поражение на повече хора;

-към всяка постройка  следва да се подхожда от към страната на която нама врати и прозорци .След пълен и внимателен оглед, старшият на дозора (подгрупата за осигуряване ),заема удобна позиция  за,осигуяване действията на дозорните,а те застават до външната врата и я отварят с  рязък удар с крак около ключалката ,а ако се отваря навън с рязко дърпане с помощта на въже,тел и др. (преди извършване на това действие дозорните следва да са се прикрили плътно до стените на постройката или друго прикритие,защото вратата може да е минирана).Влизането в помещението следва да се извърши стремително(но и внимателно),с готовност за употреба на огнестрелно оръжие(рис.-3 ) или  да се произведе автоматичен откос (да се „прошие” ) вратата около бравата  (рис.-4 )и с рязък удар с крак по вратата,тя  да се отвори ,да се хвърли вътре димна,шокова или в краен случай ръчна граната и след взрива да се влезе стремително,с бързо прикриване зад някакво прикритие (със скок зад прикритие).Външната врата на постройката  се оставя задължително отворена. Ако в постройката се намират собствениците(или други хора),те незабавно се разпитват  и се охраняват до завършване на огледа;

 spec razuznavane pic2

-техниката на преодоляване на препядствия в  населен пункт и сгради си има своите особенности,така например:стена се преодолява стремително чрез прехвърляне,само след прдварителен оглед на протиоположната и страна (рис -5 ); открити участъци,кръстовища,път (улица),пространства между сгради,се преодоляват скрито и безшумно,само след като сте се убедили в липсата на противник,чрез използване на подземни комуникации,под мостове,водостоци,сенчести,ненаблюдаеми участъци,използване на табелни  и естествени средства за маскировка,както и димни завеси и др.Наблюдението на откритите участъци е целесъобразно да се извършва зад укрития (например зад ъгъл на здание), от положение лежешком (рис.-6);

spec razuznavane pic3

-при невъзможност да се подходи към постройка от към страната на която нама врати и прозорци ,се приминава с приведено тяло,под нивото на первазите на прозорците по най-бързия начин (рис.-7)

spec razuznavane pic4

Прозорец на подземно (приземно ) помещение (мазе,изба и др.)се преодолява,като се прескача (прекрачва)(рис.-8 )

spec razuznavane pic5

spec razuznavane pic6

-по принцип,следва да се избягва използването на придверията на входната врата за влизане или излизане от постройка.Когато,това е невъзможно и се налага да се напусне сградата през входната врата и придверието,е необходимо това да се извърши със стремителен скок,ниско приведен и след бърза прибежка и прикриване зад предварително набелязано укритие.Тази дейност се извършва,под огневото прикритие на осигуряващия  от ядрото или старшия на дозора (рис.-9 );

spec razuznavane pic7

spec razuznavane pic8

-предвижването покрай сградите и поникването в тях през отвори във стените  е за предпочитане,поради по-голямата безопастност.Ако обстановката позволява за тяхната направа, може да се използват:взривно вещество с насочено действие;изстрел с гранатомет;ръчни гранати  и  др.Преди влизането в сградата през отвор в стена  е целесъобразно да се хвърли вътре ръчна,димна или шокова граната (рис.-10 );

spec razuznavane pic9

-при наличие на противник в сградата,който ви е разкрил и открива огън,следва бързо да я напуснете,ниско приведен и с бърза прибежка да се прикриете зад предварително набелязано укритие,под огневото прикритие на осигуряващите ви от ядрото или старшият на дозора;

РАЗУЗНАВАНЕ (ПРОЧИСТВАНЕ) НА ПОСТРОЙКА(СГРАДА).

По-характерните особенности на разузнаване (прочистване)на постройка (сграда) са следните:

-в сгради следва да се избягва придвижване покрай прозорците и да се преминава директно през вратите на помещенията,без внимателен, скрит оглед на съседното помещение.В коридорите предвижването да се иавършва само покрай стената;

-следва да се отчита,че хвърлената в помещение ръчна граната,винаги може да бъде върната обратно от противника;

-проникването в постройка,стая,за която сме убедени,че е заета от противник е целесъобразно да се извършва след хвърлянето на ръчна,димна или шокова граната.Оцелелите,след хвърлянето на гранатата от противникова страна се онищожавт с атоматични откоси на оръжието или с допълнителна граната.След това помещанието щателно се оглежда.При огледа действията на прочистващите се осигуряват от един от разузнавачите заел позиция до касата на вратата отвън на помещението;

-при почистването на постройка,разузнавачите си взаимодействат и управляват чрез предварително уточнени и отренирани сигнали и мимики или чрез радиоседства със слушалки тип „свободни ръце”;

-когато сте установили,че в приземния етаж няма хора (собственици) или има противник,най-безопасно е проникването в помещение след направата на отвори в стена с помоща на взривно вещество с насочено действие,изстрел с гранатомет,ръчна граната и др..В този случай  независимо от това дали се влиза след направа на отвор в стена или през външната врата (след стрелба –автоматичен откос около ключалката) първо се хвърля граната(ръчна,димна,шокова или др.),след като преди това си се прикрил добре зад стена или друго надеждно прикритие,непосредствено след взрива след автоматичен откос със автомат, стремително се влиза в помещението,като след прикриване,се извършва внимателен  оглед  на помещението.Особенно значение следва да се обръща на огледа на таванските и приземните етажи.При разкриване на мини или минни сюрпризи,същите се обозначават  с надписи на стените или указания;

-най-целесъобразно  е прочистването на сграда да се извършва по способа „отгоре-на доло”,тъй като противникът ще бъде изтласкан от сградата навън и по-лесно неутрализиран.Това естествено предполага и проникване в нея през покрива или таванските помещения с помощта на алпийско оборудване,стълби,дъски (греди,тръби,дървета в близост до сградата) от съседна сграда или чрез зависване от вертолет  и спускане по  способа „бързо въже”.В случай,че се налага  прочистването да се извърши по способа „отдоло- нагоре”, се прониква в приземния етаж през канализацията или през прозорец,като се разчита на изненадата и внезапните действия.Следва да се отчита,че противникът при този способ на прочистване може да се окрепи на горен етаж,тавана или покрива.Основни способи за проникване в ниските (партерните и първите) етажи на сгради при прочистване по способа „отдолу - нагоре”са показани на рисунки 11-13 (рис.-11-13);

spec razuznavane pic10

spec razuznavane pic11

spec razuznavane pic12

-позициите на прикриващите(ят),могат да бъдат оборудвани зад ъглите на сгради,в прозорци ,капандури ,отвори в стени ,тераси ,врати на съседни сгради и даже на покриви,в храсти или на дрвета;

-за водене на огън зад стена е целесъобразно да се заеме позиция в дясно или от ляво на нея,но в никакъв случай върху нея;

-за водене на огън от отвор в стена,огнева позиция е целесъобразно да се заеме в дъното на помещението,като така се намалява възможността тя да бъде открита от противника.Целесъобразно е огън от подобна позиция да се води от положение лежешком или от коляно.Някой по- характерни позиции са показани на рисунки 14-17;

spec razuznavane pic13

spec razuznavane pic14

-към постройка следва да се подхожда така,че тя да ви остава отлявата страна.Така на противникът,установил се в нея ще му бъде по-трудно да ви разкрие и обстрелва от просорец,отвор (дупка),като се отчита,че обикновенно болшинството от хората стрелят с прикладване на дясното рамо и с дясната ръка с обръщане на дясно.Така противникът ще се наведе напред и ще разкрие своето местоположение;

-следва да се отчита,че при влизането ви от по-светло пространство в по-тъмното затворено (неосветено ) помещение противникът ще има предимство,в първите няколко секунди,докато очите ви привикнат към тъмнината,вие практически,ще сте по-уязвими.Освен това,най-вероятно противникът ще се опита да ви неутрализира в близост до входа,още в началото на проникването,затова заслепяването му със  осветителна граната ще е изключително ефикасно.Бързото (внезапното) проникване в помещението и прикриване докато се адаптират очите ви също е от значение.Ако не располагате със заслепяваща граната,то хвърлете в дясно и навътре в помещението някакъв предмет (дреха или нещо друго), за отвличане вниманието на противника и преди той (предметът ) още да е паднал на земята,се втурнете бързо и ниско (за предпочитане е с „маймунски” стъпки,почти  на четири крака ) и проникнете в помещението ,проникнете в ляво от вратата,зад  предварително огледано и подбрано прикритие,водейки огън на откоси;

-при придвижването в сграда, е необходимо да се избягват осветените части, по-малко  да се гледа  към светлини,за да не се наруши адаптацията на очите.Прочистването на сграда е най-целесъобразно да се  извършва по способите: „стая-коридор”; „коридор –стая” ; „стая-стая” или „комбинирано”.Всички действия следва да се звършват максимално тихо и без да се издавате.Преди влизане в помещение или излизане в коридор,е целесъобразно да се хвърли някакъв предмет за отвличане на вниманието и тогава внезапно и стремително да се  влиза или излиза;

-при внезапна среща с противник,също се препоръчва да се хвърли срещу него нещо (дреха,част от снаряжение,прахообразно вещество или пясък-ако имате такъв подръка),след което лесно ще го неутрализирате;

-при предвижване в постройката  не се препоръчва (никога не дръжте) да се държи пистолета (късоцевното оръжие) с протегната напред ръка,защото лесно може да бъде избит.Не се препоръчва и (никога не дръжте )да се държи  пистолет с две ръце  в триъгълник,защото тудно ще може да се изпълни при необходимост завъртане встрани.Не е правилно и да се държи пистолета във вдигнато положение ,защото за  да се  спусне към целта ще са нужни около 0,3 секунди, това време не е ваше и може да се окаже фатално.Препоръчва се пистолета да се държи до бедрото,с готовност за бърза „ стрелба от хълбок”;

-по дълъг коридор без врати,се движете с притиснат до стената гръб с пистолет до хълбока,ориентиран по посоката на движението.С периферното си зрение контролирайте посоката зад вас.Движете се странично напред с последователни или кръстосани стъпки,по този начин  при поява на противник зад вас, ще ви е по-лесно да се обърнете назад,не само с ръка,но и с цяло ти си тяло и да стреляте.Този начин е удобен и бърз за реагиране .За тази цел е необходимо обаче,да сте натрениран по завъртане на пети и пръсти на краката с пистолет в ръка наляво или на дясно;

-при придвижване в коридор с много врати, изходи(стълбища и асансъори) и ниши се предвижвайте на зиг-зак ,като  ги пробягвате (преодолявате) бързо.Обхождайте изходите  и нишите,при подхода към тях,първо обърнете внимание на най-ниското ниво.Ако зад ъгъла ви очаква противник,обувките му ще го издадат,сянката също може да го издаде.За да не се изложите на огъня на противника,намиращ се зад ъгъл вдясно от вас,прехвълете пистолета си в лявата ръка и го завъртете в страни,така под обстрела на противника може да попадне само част от ръката ви с пистолета .Без да показвате многа главата си,се наклонете рязко напред и стреляйте с лявата ръка в дясно по силуета на противника.За тази цел,обаче е необходимо добре да сте тренирали стрелба наляво и надясно,с насочен пистолет към цел,със завъртане на китките на двете си ръце в зависимост от положението на целта;

-при необходимост от прочистване на помещение го направете в полукръг,като се стремите да стоите по-далече от входа.Така пространството на помещението се разкрива постепенно ,което ви предпазва от внезапно нападение зад  ъгъла.Противникът спотаил се  зад някакво прикритие вътре  в помещението,също  ше ви открие постепенно,което го лишава от възможността да ви нападне внезапно;

ЗАПОМНЕТЕ!

1.Най-опасните места на прочистваните(претърсваните ) помещения са ъглите.Оснавно внимание също така, следва да се обръща и на терасите и мазетата (избите,подземните помещения).

2.При предвижването по дворове,улици и в пусти (помещения в които липсват хора )помещения,не трябва да се пипат вещи или предмети,защото те може да са минирани.Ако това се налага,използвайте дълги пръти,тел,въженце (връв,куки и др.) за преместването им,като преди това сте се прикили зад укритие.

3.При прочистване на помещения и коридори и изобщо на сгради,оръжието ви винаги трябва да бъде насочено в посоката в която гледате.Ако заобикаляте вход а на помещение по посока обратна на часовниковата стрелка,дръжте оръжието си с дясната ръка ,а в обратния случай с лявата.

4.Подготвеният противник също знае,че ако държите оръжието си в дясната ръка,ще ви е много трудно да се обърнете(завъртите) на дясно и да стреляте.По тази причина,той най- вероятно  затова,също в зависимост от обстановката, ще предпочете да се скрие в десния ъгъл,приведен ниско,свит на кълбо.Затова е препоръчително,разузнавачът да започне с огледа на помещението наи-напред  от десния ъгъл,естествено без да подценява и опастността от левия ъгъл.Оръжието следва да се държи така,че да може лесно да се прехвърли от едната ръка в другата.

5.Входът на постройка (стая), е за предпочитане да се преодолява зигзгаобразно.Така постепенно се открива видимост по ъглите.При огледа на всички ъгли,оръжието се прехвърля от ръка в ръка и се завърта странично към целта.Всичко това следва да е усвоено предварително,при това да се извършва бързо и внимателно,контролирайки цялостната обстановка с периферното си зрение.

6.При проникване в помещение,винаги обръщайте внимание най-напред на открехната врата.Ритнете я рязко с крак,така веднага ще разберете има ли някой зад нея.Ако обстановката го позволява,проникнете в помещението ниско приведен към пода.Към проникнал в помещение човек ,ниско приведен (залегнал ) към  пода,е много по-трудно (почти никой не е готов ),да се реагира мигновенно от прикрилия се противник и да се открие огън от близка дистанция на нивото на  пода.

7.Пресичането на пресечки на коридор,с вход или друг коридор,се явява невралгична точка от пречистването.Към тях следва да се подхожда на зигзаг,както при разгледания по-горе начин на пресичане на  вход на помещения.При всяко зигзагообразно предвижване от стена към стена,с приближаване към пресечката (изхода) се увеличава кръговия обзор и обстрел отдясно-на ляво.Ясно е ,че видимостта напред ще е добра,а на зад също и  следва да се следи за изненади,но отдясно ще се крие най-голямата опастност.Това налага независимо от лошата видимост,вниманието ви да е съсредоточено надясно, и като се придвижвате с оръжие в дясната ръка,направете рязко крачка с десния крак зад ъгъла и се преместете в левия край.Когато стоите зад ъгъла,за момент ще ви се разкрие пълна видимост от ляво,като при необходимост може да стреляте,даже без да се показвате из зад ъгъла напълно.Ако обаче отляво липсва заплаха,застанете по-далече от ъгъла,като се притискате максимално до стената  с корем и гърди,максимално приведен,завъртете се на пети(пръсти) около оста си като продължите да следите обстановката отдясно.Ако се наложи по-добре е да стреляте с пистолет  в дясната ръка зад гърба си (този начин може да се използва само от добре натренирани разузнавачи),ако на сте добре подготвен обаче е по-добре да стреляте с  дясна ръка пред корема ви.И при двата случая,следва да се държите здаво с лявата си ръка за ръба на стената,за да можете,при рязка промяна на обстановката, да се прикриете зад ъгъла бързо.Всички действия зад ъгъла  следва да се извъшват бързо и внезапно за противника,но само след като  движейки се на зигзаг пред опасния участък,сте се убедили за обстановката в  ляво и в дясно на входовете и пресечните точки на коридорите.

8.Необходимо е да сте усвоили извършването на бързи,резки и безшумни махообразни движения с едновременно следене на обстановката с периферно зрение.Така ще имате възможността,по-бързо да разкривате прикрития противник  и при мигновенното си появяване и изчезване на зигзаг,той няма да успее да ви вземе на мушка.При това не е задължително да стъпвате надясно-наляво,създавайки при това излишен шум.Може да се използва и способът на „люлееща се змия”-заключаващ се в люлеенето на тялото наляво-надясно с което се увеличава  видимостта зад ъглите ,чрез  престъпване  напред и мигновенно отстъпление назад и встрани със снишаване към пода при забелязване на опастност.Запомнете добре,че  всички мигновенни появявания и притичвания през сложни и опасни участъци е по-добре да се извършват колкото е възможно с по-приведено към пода тяло,което ще възпрепятства по-ранното ви разкриване.Естествено за целта е  необходимо  да притежавате много силни ,добре натренирани крака и бързи рефлекси.

9.Не бива да се подценява и предварителната натренираност на периферното зрение.При педвижването по време на  прочистването на сграда не изпускайте нито за секунда обстановката около вас –отпред,отзад,встрани,горе и доло,защото противникът може да се окаже на най-неочакваното място.За натрениране на периферното си зрение по-често тичайте с гърба напред.

10.За успеха на претърсването(прочистването) на сгради е необходимо да притежавате и добре натрениран слух.

11.Необходимо е да сте добре натрениран и по воденето мигновен огън,от легнало положение по корем,от легнало положение на една стрна (по бедро),от положение на колене (от хълбок) и др. положения на тялото с движение само на китката, с други думи  да владеете до съвършенство интуитивната стрелба.

И накрая в ЗАКЛЮЧЕНИЕ-въпреки високата цена и трудностите в подготовката и поддържането на истински и ефективни ССО(СПЕЦНАЗ),качествата им ги правят жизнено необходими от гледна точка на съвременните заплахи и модерни способи за водене на бойни действия.Защото това са сили,които не могатда заменят останалите подразделения,но се явяват необходимо допълнение,разширяващо възможностите им за активно противодействие и ограничаване на кръга от опасности за живота  на военнослужещите и  за постигане на стратегическите,оперативните или от неизбежна важност тактически задачи.А това е цел.чиято цена си заслужава да бъде платена.

Справката е изготвена от о.р.п-к Сирмо Петров Сирмов, служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили. При изготвяне на Справката са използвани материали от Интернет, печатни издания и лични познания. Изготвилият справката няма претенции за пълна достоверност, точност и изчерпателност на материала включен в нея и се извинява за допуснатите стилни и правописни грешки, които поради ограниченото време не бяха отстранени .

Rate this item
(0 votes)
YK

8 comments

Login to post comments