facebook3

СЪЮЗЪТ НA БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА И ПРИЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2024Г.

На 23.02.2024 г. в клуба на Съюза на българските парашутисти (СБП) в гр. Пловдив, на ул. „Братя Бъкстон” 61 се проведе Шестнадесетото редовно общо събрание на съюза на българските парашутисти (СБП).

По традиция след откриване на събранието Отец Павел –член на СБП отслужи водосвет за здраве.

Гости на събранието бяха:

-полковник Йордан Йорданов–НЩ на Съвместното Командване на Специалните Операции (СКСО);

-л-т от резерва на Р. Италия –Джузепе Да Куано – председател на съюза на Офицерите от резерва отговарящ за България и Хърватия ,служил в алпийските части, изпълнявал парашутни скокове. Същият притежава българско гражданство;

-г-н Николай Костадинов Костадинов -внукът на легендарния о.з. полк Никола Костадинов (Бачо Кольо) – тогава като подпоручик, участник във Втората световна Война в състава на Парашутната дружина като адютанта на командира на дружината. Участвал в боевете при Стражин, Страцин и Старо Нагоричене, където е ранен. Кавалер е на множество военни отличия, включително и Орден за храброст. Дългогодишен председател на Военноинвалидите в България;

-г-жа Атанаска Нанева от гр. Карлово – писател, член на Съюза на българските писатели, автор на 14 книги.

В работата на Общото събрание взеха участие български парашутисти, членове на СБП от: регион Пловдив; Областна структура на СБП – София; Общинска структура на СБП - Карлово-Калофер; Общинска структура на СБП – Белово-Костенец.

1.В годишния си доклад на Националното ръководство (НР) на СБП отчете дейността на сдружението през 2023г. като основните акценти в него бяха на:

I.ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.ПОДРОБНО БЕ РАЗГЛЕДАНО ЗА КАКВО СБП ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2023 ГОД. С АКЦЕНТ НА:

1.1.В мероприятията допринесли за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура. – беше посочени основните мероприятия проведени в СБП за подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности;

1.2.Отчетени бяха Социални помощи -Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – и изразходваните средства, и как НР на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на свои членове е подпомогнало определен брой парашутисти-ветерани;

1.3.Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация-проведени мероприятия;

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ. 40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1.СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на НР на СБП бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2023г.; прием на нови членове и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание, организационното укрепване на областни и общински структури в страната в области с концентрация на парашутисти.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

Посочени бяха всички по-важни проведени мероприятия по организационната дейност в изпълнение на Целите и Годишната програма на СБП и изразходваните средства за тяхното провеждане.

Отчетено беше, че в резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепване на неговата структура.

Тук се посочва, че през отчетния период бяха проведени и немалко мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма за действие на Сдружението, като се акцентира на най-важните от тях:

-подобряване на дизайна и изработка на плакети, значки и календари на СБП;

-дооборудване на клуба на българските парашутисти и изготвени нови табла – Оцеляване в екстремални условия, сам всред дивата природа;

-представяне на две книги посветени на историята на българските парашутисти;

-проведените традиционни срещи на българските парашутисти: „Пловдив-23”, „Белово-23”, „Калофер-23”;

-проведените великденски, коледни коктейли и честванията на 80-та годишнина от създаването на Парашутната дружина - 79-та годишнина от Първия й боен ден;

-Изготвени и изпратени бяха предложения до министъра на отбраната във връзка с: честване на 80-та годишнина от формиране на Парашутната дружина-Първото парашутно поделение в БА; 6-ти май празник БА и 18-ти октомври–ден на парашутиста от БА за награждаване на членове на СБП-наградени бяха – общо 23 човека – от тях с предметни награди – 9 човека и с грамоти 14 човека;

-Със заповед на Председателят на НР на СБП бяха наградени с почетна грамота, плакети, знак на СБП – 28 човека за активно участие в изпълнение на мероприятията от Годишната програма на СБП, за подпомагане на дейността на СБП и ръководители на институции и местното ръководство на гр. Пловдив. Освен това с грамота и знак на СБП, бяха наградени -30 от членовете на СБП.

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”

Детайлно беше посочено как и колко средства и имущество е получил СБП през 2023г.

2.1.5. Работа с медиите.

Отчетено беше, че журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от СБП, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период, кои медии и кога за какво са информирани.

2.1.6. Интернет страница.

През отчетната година сайтът на сдружението е посетен от над 155 300 души.

НР на СБП отчита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година е предвидено да се промени дизайна на сайта.

2.2.Във вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данните за дарителите -Подробно бяха посочени даренията и кой ги е извършил. Целите на подпомагането са били, СБП да си създаде нормални условия и да функционира и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

Отчетено беше и че СБП, вече притежава собствено имущество (оборудването на клуба на СБП). През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3 Във финансовия отчет (резултат) на СБП през 2023г. бяха посочени:

-отчета на приходите и разходите в сдружението към 31.12.2023 година. Направен беше подробен и задълбочен анализ на събраните и изразходвани средства в сдружението през 2023г.

2.Председателят на Контролния съвет (КС) на СБП о.з. полк. Смилен Драгански в годишния отчет на Контролния съвет (КС) на СБП - акцентира на финансовата дисциплина, отчетността и спазване устава на съюза. Нарушения и злоупотреби не бяха констатирани. Оценката за дейността на НР и СБП беше изцяло позитивна.

3.Събранието прие Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на СБП за 2024г.

4. Утвърден беше прима на 53 нови членове на СБП от НР през 2023г., както следва:

-в гр. Пловдив – 21 човека;

-в областна структура на СБП–София- 15 човека, от които двама от Италия с двойно гражданство (италианско и българско): ген. от резерва Джанфранко Вака и л-т от резерва Джузепе Да Куано.

-в гр. Варна – 1 човек;

-в общинска структура на СБП- Карлово – Калофер – 12 човека.

-в гр. Плевен -1 човек;

-в общинска структура на СБП –Белово-Костенец – 1 човек.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НР НА  СБП: О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии