facebook3

 

ГОДИШЕН Д О К Л А Д (О Т Ч Е Т)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2022 ГОДИНА.

.      I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2022 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 792 лв. (седемстотин деветдесет и два) ( от които 170 лева от областна структура на СБП - София), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

1. Продължи издирването на парашутисти от първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР, 68 ОПРБ И 68 ОПРП „Спецназ” и неговите наследници и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Обновената история е изобразена на табла в клуба на парашутиста и предстои да бъде качени на сайта на сдружението;

2.Обогатената история на парашутизма се използва за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на българските парашутисти у нас и в чужбина.

3.Изготвени бяха табла с онагледена историята на Специалните сили на БА в клуба на СБП – Пловдив на обща стойност -622 (шестстотин двадесет и два) лева;

       4. В гр. София – областната ни структура организира и проведе следните мероприятия:

       -През месец януари честване на 70 годинишен юбилей на г-н Иван Георгиев Иванов, на когото беше връчен поздравителен адрес на стойност - (10 десет) лева.;

      -През месец февруари честване на 80 годишен юбилей на

Владимир Иванов Иванов, на когото беше връчен медал от Министърът на отбраната, поздравителен адрес от СБП и подарък от областната структура на стойност -50 (петдесет) лева;

       -През месец април пред паметната плоча на парашутистите

-честване 100 години от рождението на Никола Костадинов –

Бачо Кольо - изразходвани за карамфили 30 (тридесет) лева;

      -Поръчани и изработени бяха рамки за два портрета на Васил Левски, единия от които подарен на клуба на СБП на обща стойност -120 (сто и двадесет) лева;

       -членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на СКСО; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

       -5. В регионална структура – Калофер се проведоха следните мероприятия:

       - Организирана и проведена беше традиционната годишна среща на бившите производители на парашути за БА, която започна с поднасяне венец на паметника на ХРИСТО БОТЕВ; -членове на структурата взеха участие в някой от мероприятия на СБП в гр. Пловдив.

       6. В регионална структура Белово- Костенец бяха проведени две срещи:

       В гр. Белово на традиционния български празник „Трифон Зарезан” и в гр. Костенец (с. Момин проход). членове на структурата взеха участие в някой от мероприятия на СБП в гр. Пловдив.

7.Включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

8.Организирани бяха предавания в местни и национални електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите.

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижиизразходвани общо – 530 (петстотин и тридесет) лева.

НР на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на свои членове подпомогна:

1. Чрез дарение за лечение н а кадровия военнослужещ с-т Мирослав Павлов от СКСО – пострадал при изпълнение на служебния си дълг сумата от 320 (триста и двадесет) лева – от тях от НР на СБП -200 (двеста) лева и от областна структура–София -100 (сто) лева;

2.Физически лица (по социални причини по време на коктейли и сбирки) общо в размер на 230 (двеста и тридесет) лева – осигурени от спонсори.

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2022г. усилията на НР на СБП бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2022г. НР на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. НР на сдружението излезе с пет материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.


II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ. 40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на НР на СБП бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2022г.; прием на нови членове и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание, разкриване на областни и регионални структури в страната в области с концентрация на парашутисти

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 27.05.2022г. в гр. Пловдив в присъствието на 30 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 200 лв. (двеста лева);

       Събранието взе следните решения: 1.Прие Годишния отчет за 2021г. на НР (УС) за дейността на Сдружението и Годишния отчет за 2021г. на Контролния съвет (КС); 2.Прие Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2022 година; 3.Утвърди приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2021 година; 4.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2022 година; 5. Прие промени в устава на сдружението. 6. Oсвободи членове на НР (УС), КС и Комисията по етика на СБП и избра нови такива. 7.Промени седалището и адреса на управление сдружение СБП.

2.Разработване и приемане от НР на СБП на План-сценарий за честване на „18 октомври – Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на НР на 18.09.2022 г.;

3.Приемане от НР на свое заседание проведено на 30.03.2022г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2022г.;

3.Заплащане на такса за обнародване в Търговския регистър от Агенцията по вписванията на решенията Общо събрание и годишния отчет на НР за дейността на Сдружението през 2022г. – на обща стойност 40 (четиридесет) лева.

4.На свое редовно заседание НР разгледа и прие датата и реда за официалното откриване клуба на СБП в гр. Пловдив.

5.На редовно заседание НР на сдружението разгледа и прие решение относно подобряване на формата и начина на разкриване на областни и регионални структури на сдружението.

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепване на неговата структура.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период НР проведе девет редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на НР бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От НР на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма за действие на Сдружението:

1.Тържествено беше открит от кмета на гр. Пловдив, пловдивския Митрополит Николай и командира на СКСО ген. майор Матеев клуба на СБП и организиран тържествен обяд на обща стойност – 800 лв. (осемстотин лева)-осигурени от члена на СБП доц. д-р Иво Димитров;

2.Част от нашите членове (в това число и от областната ни структура –София и регионалните структури от Калофер и Белово) взеха участие в тържественото честване на 18-ти март – формиране на Парашутната дружина- първото парашутно поделение на БА и празник на 68-ма бригада Специални сили изразходвани средства от Областна структура на СБП . София за пътуване-100лв;

3.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври-„Ден на парашутиста”, НР на сдружението изпълни следните мероприятия:

-НР изготви и изпрати до МО предложение за награждаване на парашутисти офицери и сержанти от запаса по случай 18-ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” – на стойност 5 (пет ) лв ;

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от СКСО;

   -изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите СКСО и морския отряд – Варна; до парашутистите ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 40 (четиридесет) лева;

   -организирано беше тържествено честване за членовете на Сдружението, на свободна консумация в ресторант „Белите брези” На коктейла - присъстваха 70 човека.;

   -поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в район -2 на СКСО и паметника на парашутиста в София - на стойност 60 лв. (шестдесет лева);

   -група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София, като беше поднесен венец на паметника на парашутиста - на стойност -120 (сто и двадесет) лева;

   4.Заплатена беше такса за разпространение в интернет на сайта на сдружението за Супер-Хостинг на стойност – 250,75 (двеста петдесет лева и седемдесет и пет стотинки);

   5.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2022г. – на паметника на освободителите по случай Деня на освобождението;

   6.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

   7.Изготвяни бяха: плакети; поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма и рамки за снимки на обща стойност 604,17 (шестотин и четири лева и седемнадесет стотинки) – от които 120 лева от областна структура на СБП - София;

   8. Подготвени, поръчани и закупени бяха календари с логото на СБП на стойност 500 лв. (петстотин лева)-дарени отчлена на СБП доц. д-р Иво Димитров;

   9.Закупени бяха канцеларски материали и за куриерски услуги на обща стойност 186 (сто и осемдесет) лева;

   10.Група от сдружението взе участие в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона;

   11.Участие на членове на сдружението в курбан даден от СКСО на манастира „Свети Кирик”;

   12.Участие на членове на сдружението в тържественото отчитане на сертифицирането на формирование от СКСО за участие в мисия зад граница;

   13.Участие на членове на сдружението в посрещане на контингент от СКСО на мисия зад граница;

   14.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци и цветя на стойност - 140 лв. (сто и четиридесет) лева;  

   15. В клуба на СБП беше проведена традиционната среща на българските парашутисти - „Пловдив - 22”. Срещата беше проведена и като благотворително мероприятие за набиране средства в помощ на пострадалия от СКСО при изпълнение на служебния си дълг серж, Мирослав Павлов, като бяха събрани общо осем хиляди лева (от които сто лева от областна структура – София), които бяха приведени по откритата сметка за дарения –изразходвани средства – за провеждане на срещата 500 лв (петстотин лева) - от които за гориво на членове от областна структура София -100лв;

Във връзка с благотворителното мероприятие за набиране на средства за Мирослав бяха проведени още следните мероприятия:

-за популяризиране на благотворителното мероприятие членът на СБП г-н Асен Стефанов изпъни парашутен скок с парашут тип летящо крило на л-ще Ерден за своя сметка. Същият инициира събиране на средства в инспектората на община Пловдив и напраните средства бяха приведени по дарителската сметка;

-НР изпрати писмо до община Пловдив, благодарение на което в Общински съвет Пловдив гласува средства, които бяха приведени по сметката на Мирослав;

-НР на СБП чрез своя сайт и електронните издания –Info@ Traffic com. bg. популяризира дарителската кампания.

16.В клуба на СБП беше проведено коледно тържество за членовете на съюза. Присъстваха 40 души;

17.В ограничен кръг от членове на СБП бяха проведени традиционните срещи на БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ В ГР. Белово, с. Момин проход и в гр. Калофер с бившите работници на завода за производство на парашути за БА;

18. Поръчано, направено, закупена пика и осветено от пловдивския Митрополит Николай знаме на СБП за регионалната ни структура в гр. Калофер на обща стойност – 180 (сто и осемдесет) лева.

19. Дозавършен беше ремонта и оборудването на клуба на СБП – на стойност-4662,65 (четири хиляди четиристотин шестдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки);

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани – 2650 (две хиляди шестстотин петдесет) лева от които 412 (четиристотин и дванадесет) лева от областната структура на СБП - София ;

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 7571 (седем хиляди, петстотин седемдесет и един) лева;

-заприходен остатък от 2021 година –1752,75 (хиляда седемстотин петдесет и два лева и 75 стотинки) от които 368 лева от областната структура на СБП - София.

OБЩО ПРИХОДИ за 2022г. – 11982, 75 лева (единадесет хиляди и сто и осемдесет и два лева и 75 стотинки) от тях 780 (седемстотин и осемдесет) лева от областната структура на СБП - София:

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.    

През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си ОБЩО В РАЗМЕР НА: - 9249,51 лв. (девет хиляди двеста четиридесет и девет лева и 51 стотинки) от които 570 (петстотин и седемдесет) лева от областна структура на СБП - София за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 5675,71 лв. (пет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и 71 стотинки);

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи - 200 лв. (двеста лева), за венци за починали колеги парашутисти и поднасяне за празници - изразходвани -280 лв. (двеста и осемдесет лева) или общо – 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева);

в) За наем на клуба на СБП – 633,85 лв. (шестстотин тридесет и три лева и 85 стотинки);

г) за консумативи (ток и вода) – 967, 79 (деветстотин шестдесет и седем лева и 79 стотинки);

д) за ремонт и оборудване на клуба 9249,51 (девет хиляди двеста и четиридесет и девет лева и 51 стотинки);

е)организиране мероприятия в клуба на СБП: откриване на клуба; общо събрание; среща на българските парашутисти „Пловдив-22”; коледен коктейл и др. – на обща стойност 1479,52 (хиляда четиристотин седемдесет и девет лева и 52 стотинки) от които 200 (двеста) лева за пътни разходи от областна структура на СБП –София -парите за Пловдив са изцяло осигурени от дарители (основно г-н Апостолов и г-н Иво Димитров);

2.1.5. Работа с медиите.  

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от СБП, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Двама от НР на СБП участваха в предаване на живо във ВТК по случай 18-ти октомври-Ден на военния парашутист

2.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

3.Периодично със съдействието на члена на НР на СБП г-н Апостолов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2023г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2019г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите. За първи път през годината в сайта бяха качени важни статии за същността тероризма на нашия член о.з.полк. доцент МИРОСЛАВ МИРЧЕВ.

До преди две седмици сайтът на сдружението е посетен от над 180 000 души.

НР на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година е предвидено да се промени дизайна на сайта.

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

СБП, вече притежава собствено имущество (оборудването на клуба на СБП). През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

НР на СБП през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на своите членовете и отремонтиране и оборудване на клуб на парашутиста сумата от 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) от следните физически лица:

       БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗУСЛОВНО ДАРИХА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА за изграждането на клуб на парашутиста в гр. Пловдив”:

       През 2021 година дарения на обща стойност – 4816, 06 лв. (четири химяди осемстотин и щестнадесет лева и 0.16 ст.:

1. Г-Н ЛЮБОМИР АПОСТОЛОВ – член на НР на СБП – 3625 лв. (три хиляди шестстотин и двадесет и пет лева);

2. Г-Н АТАНАС ПРОЙЧЕВ - член на Комисията по етика на СБП -380 лв. (триста и осемдесет лева);

3. Г-Н НИКОЛАЙ ЯНЕВ – член на СБП - 300лв. (триста лева);

     4. Г-Н ПЕТКО АРГИЛАШКИ – член на НР на СБП -100 лв.(сто лева); 

     5. Г-Н МИЛАН АСЕНОВ - член на КС на СБП - 100лв. (сто лева);

     6. Г-Н ВАСИЛ Г. ВАСИЛЕВ – член на НР на СБП - 100 лв. (сто лева);

       7. Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ – член на НР на СБП – 11,06 лв (единадесет лева и 0,6 стотинки).

       През 2022 година дарения на обща стойност - 2082 лв. (две химяди и осемдесет и два лева):

       1.Г-ЖА ЕЛЕНА ХРИСТЕВА управител на болница „СВЕТА КАРИДАТ” -1000 лв (хиляда лева);

       2.Г-Н СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ – член на СБП - 108лв (сто и четиридесет лева);

       3.Г-Н НИКОЛАЙ СТОИЦЕВ – Главен секретар на НР на СБП -100 лв. (сто лева);

       4. Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ - член на СБП – 100 лв. (сто лева);

       5. Г-Н ЙОНКО ЙОВЧЕВ – член на НР на СБП – 100 лв. (сто лева);

       6. Г-Н ЛЕКО ПЕТРОВ - член на КС на СБП - 100 лв. (сто лева);

       7. Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ – член на НР на СБП – 89 лв (четиридесет лева);

       8..Г-Н ЕМИЛ СТЕФАНОВ - член на СБП – 85 лв. (осемдесет и пет лева);

       9. Г-Н АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ –член на СБП - 80 лв.(осемдесет лева);

       10. Г-Н КРАСИМИР КЪНЧЕВ - Председател на Комисията по етика на СБП – 60 лв (шестдесет лева);

       11.Г-Н ВАСИЛ Б. ВАСИЛЕВ - член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);

       12. Г-Н ЗДАВКО АВРАМОВ - член на СБП – 50 лв. (петдесет лева);

       13. Г-Н ВАСИЛ ТОМОВ - член на НР на СБП – 50 лв. (петдесет лева);

       14. Г-Н ПЕТЪР КАЛЧЕВ - член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);          

       15. Г-Н ЯСЕН МИХАЙЛОВ – член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);

       16. Г-Н НИКОЛАЙ НЕШЕВ – председател на регионална структура на СБП –Калофер –Крлово – 50 лв. (петдесет лева);

       17.Г-Н ИВАН БРЪБАРОВ - член на СБП – 40 лв. (четиридесет лева).

       18. Г-Н ВАСИЛ АТАНАСОВ - член на НР на СБП - 20 лв. (двадесет лева).                       

      

       ОСВЕН ТОВА СБП БЕШЕ ПОДПОМОГНАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗ ПОСТАВЕНИ УСЛОВИЯ, С ТРУД ИЛИ ДАРИХА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБА НА ПАРАШУТИСТА:

       1. Г-Н ЛЮБОИР АПОСТОЛОВ – член на НР на СБП – подарил дивани, рамката на сенник над входа на клуба, осигурил вишка за изрязване на клони и машина за отпушване на санитарния възел, заплаща СОТ-ежемесечно, вкл. на каб. Телевизия, врати, прозорци; хладилник; скара; дивани; маси; столове и др;

2. ДОЦЕНТ ИВО ДИМОТРОВ Д.М .– член на СБП, осигури чрез управителя на болница „Света Каридад” г-жа ЕЛЕНА ХРИСТЕВА – 6000 лв (шест хиляди), с които закупи строителни материали, нае майстор, осигури климатик, цветен телевизор и др.;

3. Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ - член на СБП – закупи материали и заплати реонта на покрива на клуба на СБП на стойност - 2000лв. (две хиляди лева);

4. Г-Н СИРМО СИРМОВ – Председател на НР на СБП зкупи строителни материали на стойност -200 лв. (двеста лева);

     5. Г-Н ЯНАКИ ЯНАКИЕВ - член на СБП – дари и постави мивка за кухненския блок на клуба;

       6.. Г-Н ДОБРИН ДОБРЕВ – член на СБП – подготвил за печат таблата с история на българските парашутисти;

      7. Г-Н КРАСИМИР СЛАВЧЕВ – член н а СБП – изработил шкафовете на кухненския блок на клуба без пари;

       8. Г-Н СТЕФАН ГЪЛЪБОВ – Председател на областната структура на СБП в София – дари портрета на В. Левски;

       9. Г-Н Л-Т ДАНЧО ГИЧЕВ – Участвал в боядисването на клуба

       7. Г-Н ВАЛЕНТИН МИНОВ – Дозаредил безвъзмездно с фреон климатика на клуба;

       8. Г-Н СТОЯН ГЕРОВ – член на СБП - Участвал в обслужването на климатика на клуба;

       9. Г-Н ДЕНЬО ИЛИЕВ – член на СБП -от бившия Аероклуб Пловдив, отремонтирал санитарния възел и налепил теракот и плочки в него и стъпалата и площадкат пред вратата на клуба – без пари;

       10. Г-Н ДИИТЪР МИЛЕВ – от бившия Аероклуб Пловдив и наш бивш войник участвал с доброволен туд в ремонта;

       11. Г-Н БОРИС ГЪРНЕВ – от бившия Аероклуб Пловдив – участвал с доброволен туд в ремонта;

       12. Г-Н ГАНЧО КРУМОВ – от бившия Аероклуб Пловди участвал с доброволен туд в ремонта;

       13. Г-Н ТОДОР ВЕЛЕВ – член на СБП – участевал в ремонта на решетките, монтира сенника на входа на клуба и изградил железния парамет;

       14. Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ - участевал в ремонта на решетките на клуба;

       15. Г-Н ИВАН БРЪМБАРОВ – член на СБП – осигуряваше превоз на едрогабаритно оборудване със собствения си микробус за собствена сметка;

       16. Г-Н АТАНАС ПРОЙЧЕВ –член на Коисията по етика на

       СБП – участвал във всички фази на реонта на клуба – налепил теракота в кухненския блок; участва в ремонта на покрива; участва във външния реонт на клуба и пребоядиса отвътре целия клуб, закупил и монтерал чешма с бойлерче;

       17.Г-Н ПЕТКО АРГИЛАПКИ – член на НР на СБП –участва във външния ремонт на стените на клуба;

       18. В РЕМОНТА НА КЛУБА ВЗЕХА АКТИВНО УЧАСТИЕ ОЩЕ:

       -ДОЦЕНТ ИВО ДИМИТРОВ д.м.

      -Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ;

       -Г-Н СИРМО СИРМОВ;

       -Г-Н НИКОЛАЙ СТОИЦЕВ;

       -Г-Н ЛЮБОМИР АПОСТОЛОВ;

         -Г-Н СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ;

       -Г-Н МИЛАН АСЕНОВ;

   Целите на подпомагането бяха, СБП да си създаде нормални условия и да функционира и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2022г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ – всичко   11982,75 (единадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 75 стотинки) от които 780 (седемстотин и осемдесет) лева на областна структура на СБП –София.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 11982,75 (единадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 75 стотинки);

ОБЩО ПРИХОДИ

2.Неданъчни приходи      - 11982,75 (единадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 75 стотинки);

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос общо 2659 (две хиляди шестстотин петдесет и девет лева) от които на областна структура –София – 412 (четиристотин и дванадесет) лева;

        2.4.Заприходени от 2021г.    1752,75 (хиляда седемсттотин петдесет и два лева и 75 стотинки, от които 368 (триста шестдесет и осем) лева на областна структура на СБП – София;

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно  -7571 (седем хиляди петстотин седемдесет и еди) лева;

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко      9249,51 (девет хиляди двеста четиридесет и девет лева и 51 стотинки) от които 570 (петстотин и седемдесет) лева от областна структура на СБП –София;

   1.Текущи разходи      всичко     8949, 51 (осем хиляди, деветстотин четиридесет и девет лева и 51 стотинки) от които 370 (триста и седемдесет) лева от областна структура на СБП –София;

                                               

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения –  300.00 (триста) лева                                      

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 2733,24 (две хиляди седемстотин тридесет и три лева и 24 стотинки) от които 210 (двеста и десет) лева на областна структура на СБП-София

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на НР на 11.02.2023 година и бе представен и приет от Общото събрание на Сдружението, което се проведе на 17.02..2023 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

НР – национално ръководство;

СКСО –съвместно командване на специалните операции;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

17.02.2023 год.                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НР НА                                                                    СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                     (СИРМО СИРМОВ)

ДО К Л А Д (О Т Ч Е Т)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.

        

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2021 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 859,65 лв. (осемстотин петдесет и девет лева и 65 стотинки), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

-продължи издирването на парашутисти от първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР, 68 ОПРБ И 68 ОПРП „Спецназ” и неговите наследници и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Обновената история е изобразена на табла в клуба на парашутиста и предстои да бъде качени на сайта на сдружението;

-Обогатената история на парашутизма се използва за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на българските парашутисти у нас и в чужбина.

         -В гр. София – областна ни структура организира и проведе честване на 100 –години от рождението на о.з.полк. Стефан Калъпчиев –трети по ред командир на Парашутната дружина и човекът - поставил ПЕТ СВЕТОВНИ И СЕДЕМ РЕПУБЛИКАНСКИ ВИСОЧИННИ РЕКООРДА при изпълнение на парашутни скокове. Той е ПЕРВИЯТ БЪЛГАРИН, изпълнил скок с катапултиране ( катапултирал от самолет – изтребител).Той е също ПЪРВИЯТ БЪЛГАРИН, представен в парашутната комисия на ФАИ, КОЯТО ГО НАГРАЖДАВА ЗА ОСОБЕННИ ЗАСЛУГИ към авиациооните спортове с почетен диплом „Пол Тисандие”;

-членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на СКСО; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-Вземахме участие и в тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители СКСО и обществеността по случай юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма като: Богоявление; 3-ти март– Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември–Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др., като за закупуване на венци (200 лв.), разпечатване на поздравителни адреси, грамоти и разходи по изпращане в други населени места (85 лв.): - обща стойност – 289,62 лв. (двеста осемдесет и девет лева и 62 стотинки);

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите.

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижиизразходвани общо – 200 лева (двеста лева).

НР на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

-с еднократно социално подпомагане на физически лица (по социални причини) общо в размер на 200.00 лева (двеста лева) от тях:

-200 лв. на съпругата на покойния старшина от запаса Ангел Смиленов.

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2021г. усилията на НР на СБП бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2021г. НР на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. НР на сдружението излезе с три материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на НР на СБП бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2021г.; прием на нови членове и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание, разкриване на областни и регионални структури в страната в области с концентрация на парашутисти

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 18.06.2021г. в гр. Пловдив в присъствието на 37 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 50 лв. (петдесет лева);

Събранието взе следните решения:

       1.Прие Годишния отчет за 2020г. на НР (УС) за дейността на Сдружението и Годишния отчет за 2020г.на Контролния съвет (КС);

       2.Прие Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2021 година;

       3.Утвърди приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2020 година;     

       4.Прие решение за учредяване на спортен клуб към Сдружението;

       5.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2021 година;

       6. Вземане решение за учредяване на спортен клуб към СБП;

       7.Други.

2.Разработване и приемане от НР на СБП на План-сценарий за честване на „18 октомври – Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на НР на 18.09.2021г.;

3.Приемане от НР на свое заседание проведено на 18.04.2021г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2020г.;

3.Заплащане на такса за обнародване в Търговския регистър от Агенцията по вписванията на обява за свикване на Общо събрание и годишния отчет на НР за дейността на Сдружението през 2020г. – на обща стойност 80 лева. (осемдесет лева

4.На свое редовно заседание НР разгледа и прие промени в устава на сдружението;

5.На редовно заседание НР на сдружението разгледа и прие решение относно подобряване на формата и начина на разкриване на областни и регионални структури на сдружението.

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепване на неговата структура.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период НР проведе пет редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на НР бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От НР на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма за действие на Сдружението:

1.Част от нашите членове взеха участие в тържественото честване на 18-ти март – формиране на Парашутната дружина- първото парашутно поделение на БА и празник на 68-ма бригада Специални сили;

2.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври-„Ден на парашутиста”, НР на сдружението изпълни следните мероприятия:

-НР изготви и изпрати до МО предложение за награждаване на парашутисти офицери и сержанти от запаса по случай 18-ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” – наградени бяха 15 (петнадесет) души, като наградите бяха връчени лично от Министъра на отбраната г-н Каракачанов във военен клуб –Пловдив;

   -част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от СКСО;

   -изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите СКСО и морския отряд – Варна; до парашутистите ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 55 лева (петдесет и пет лева);

   -организирано беше тържествено честване за членовете на Сдружението, на свободна консумация в ресторант „Белите брези” На коктейла - присъстваха 55 човека.;

   -поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в район -2 на СКСО и паметника на парашутиста в София - на стойност 60 лв. (шестдесет лева);

   -група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София, като беше поднесен венец на паметника на парашутиста - на стойност -90 лв (деветдесет лева);

    2.Заплатена беше такса за разпространение в интернет на сайта на сдружението на Супер-Хостинг на стойност – 132,25 лева ( сто и тридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки);

    3.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2021г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

    4.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

    5.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност 110, 55 лв. (сто и десет лева и петдесет и пет стотинки);

    6. Подготвени, поръчани и закупени бяха календари с логото на СБП на стойност 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева);

    7.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 60.00 лв. (шестдесет лева);

    8.Група от сдружението взе участие в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона;

    9.Участие на членове на сдружението в курбан даден от СКСО на манастира „Свети Кирик”;

    10.Участие на членове на сдружението в тържественото отчитане на сертифицирането на формирование от СКСО за участие в мисия зад граница;

    11.Участие на членове на сдружението в посрещане на контингент от СКСО на мисия зад граница;

    12.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци и цветя на стойност - 290 лв. (двеста и деветдесет лева);

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани – 1812 ,00 лева (хиляда осемстотин и двадесет лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 4835,00 лева (четири хиляди, осемстотин и тридесет и пет лева);

-заприходен остатък от 2020 година –1537, 60 лв. (хиляда петстотин тридесет и седем лева и 60 стотинки).

OБЩО ПРИХОДИ за 2020г. – 8184, 60 лева (осем хиляди и сто и тридесет и седем лева и 60 стотинки) от тях:

-заприходен остатък от 2020 година –1537, 60 лв. (хиляда петстотин тридесет и седем лева и 60 стотинки).

-приходи за 2021 г. в общ размер на – 6647 лв. ((шест хиляди шестстотин и четиридесет и седем лева);

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 6799,85 лв. (шест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 85 стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 5675,71 лв. (пет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и 71 стотинки);

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи - 200 лв. (двеста лева), за венци за починали колеги парашутисти и поднасяне за празници - изразходвани -280 лв. (двеста и осемдесет лева) или общо – 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева);

в) За наем на клуба на СБП -644, 14 лв. (шестстотин четиридесет и четири лева и 06 стотинки).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от СБП, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на члена на НР на СБП г-н Апостолов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2022г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2019г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

До преди две седмици сайтът на сдружението е посетен от над 121 500 души.

НР на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година е предвидено да се промени дизайна на сайта.

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

СБП, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

НР на СБП през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на своите членовете и отремонтиране и оборудване на клуб на парашутиста сумата от 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) от следните физически лица:

         БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗУСЛОВНО ДАРИХА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА за изграждането на клуб на парашутиста в гр. Пловдив”:

         През 2021 година дарения на обща стойност – 4816, 06 лв. (четири химяди осемстотин и щестнадесет лева и 0.16 ст.:

1. Г-Н ЛЮБОМИР АПОСТОЛОВ – член на НР на СБП – 3625 лв. (три хиляди шестстотин и двадесет и пет лева);

2. Г-Н АТАНАС ПРОЙЧЕВ - член на Комисията по етика на СБП -380 лв. (триста и осемдесет лева);

3. Г-Н НИКОЛАЙ ЯНЕВ – член на СБП - 300лв. (триста лева);

     4. Г-Н ПЕТКО АРГИЛАШКИ – член на НР на СБП -100 лв.(сто лева);        

     5. Г-Н МИЛАН АСЕНОВ - член на КС на СБП - 100лв. (сто лева);

     6. Г-Н ВАСИЛ Г. ВАСИЛЕВ – член на НР на СБП - 100 лв. (сто лева);

       7. Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ – член на НР на СБП – 11,06 лв (единадесет лева и 0,6 стотинки).

         През 2022 година дарения на обща стойност - 2082 лв. (две химяди и осемдесет и два лева):

         1.Г-ЖА ЕЛЕНА ХРИСТЕВА управител на болница „СВЕТА КАРИДАТ” -1000 лв (хиляда лева);

         2.Г-Н СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ – член на СБП - 108лв (сто и четиридесет лева);

         3.Г-Н НИКОЛАЙ СТОИЦЕВ – Главен секретар на НР на СБП -100 лв. (сто лева);

         4. Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ - член на СБП – 100 лв. (сто лева);

         5. Г-Н ЙОНКО ЙОВЧЕВ – член на НР на СБП – 100 лв. (сто лева);

         6. Г-Н ЛЕКО ПЕТРОВ - член на КС на СБП - 100 лв. (сто лева);

         7. Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ – член на НР на СБП – 89 лв (четиридесет лева);

         8..Г-Н ЕМИЛ СТЕФАНОВ - член на СБП – 85 лв. (осемдесет и пет лева);

         9. Г-Н АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ –член на СБП - 80 лв.(осемдесет лева);

         10. Г-Н КРАСИМИР КЪНЧЕВ - Председател на Комисията по етика на СБП – 60 лв (шестдесет лева);

11.Г-Н ВАСИЛ Б. ВАСИЛЕВ - член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);

         12. Г-Н ЗДАВКО АВРАМОВ - член на СБП – 50 лв. (петдесет лева);

         13. Г-Н ВАСИЛ ТОМОВ - член на НР на СБП – 50 лв. (петдесет лева);

         14. Г-Н ПЕТЪР КАЛЧЕВ - член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);              

         15. Г-Н ЯСЕН МИХАЙЛОВ – член на СБП - 50 лв. (петдесет лева);

         16. Г-Н НИКОЛАЙ НЕШЕВ – председател на регионална структура на СБП –Калофер –Крлово – 50 лв. (петдесет лева);

         17.Г-Н ИВАН БРЪБАРОВ - член на СБП – 40 лв. (четиридесет лева).

         18. Г-Н ВАСИЛ АТАНАСОВ - член на НР на СБП - 20 лв. (двадесет лева).                                     

        

         ОСВЕН ТОВА СБП БЕШЕ ПОДПОМОГНАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗ ПОСТАВЕНИ УСЛОВИЯ, С ТРУД ИЛИ ДАРИХА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБА НА ПАРАШУТИСТА:

         1. Г-Н ЛЮБОИР АПОСТОЛОВ – член на НР на СБП – подарил дивани, рамката на сенник над входа на клуба, осигурил вишка за изрязване на клони и машина за отпушване на санитарния възел, заплаща СОТ-ежемесечно,вкл. н а каб. Телевизия;

2. ДОЦЕНТ ИВО ДИМОТРОВ Д.М .– член на СБП, осигури чрез управителя на болница „Света Каридад” г-жа ЕЛЕНА ХРИСТЕВА – 6000 лв (шест хиляди), с които закупи строителни материали, нае майстор, осигури климатик, цветен телевизор и др.;

3. Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ - член на СБП – закупи материали и заплати реонта на покрива на клуба на СБП на стойност - 2000лв. (две хиляди лева);

4. Г-Н СИРМО СИРМОВ – Председател на НР на СБП зкупи строителни материали на стойност -200 лв. (двеста лева);

     5. Г-Н ЯНАКИ ЯНАКИЕВ - член на СБП – дари и постави мивка за кухненския блок на клуба;

       6.. Г-Н ДОБРИН ДОБРЕВ – член на СБП – подготвил за печат таблата с изтория на българските парашутисти;

        7. Г-Н КРАСИМИР СЛАВЧЕВ – член н а СБП – изработил шкафовете на кухненския блок на клуба без пари;

         8. Г-Н СТЕФАН ГЪЛЪБОВ – Председател на областната структура на СБП в София – дари портрета на В. Левски;

         9. Г-Н Л-Т ДАНЧО ГИЧЕВ – Участвал в боядисването на клуба

         7. Г-Н ВАЛЕНТИН МИНОВ – Дозаредил безвъзмездно с фреон климатика на клуба;

         8. Г-Н СТОЯН ГЕРОВ – член на СБП - Участвал в обслужването на климатика на клуба;

         9. Г-Н ДЕНЬО ИЛИЕВ – член на СБП -от бившия Аероклуб Пловдив, отремонтирал санитарния възел и налепил теракот и плочки в него и стъпалата и площадкат пред вратата на клуба – без пари;

         10. Г-Н ДИИТЪР МИЛЕВ – от бившия Аероклуб Пловдив и наш бивш войник участвал с доброволен туд в ремонта;

         11. Г-Н БОРИС ГЪРНЕВ – от бившия Аероклуб Пловдив – участвал с доброволен туд в ремонта;

         12. Г-Н ГАНЧО КРУМОВ – от бившия Аероклуб Пловди участвал с доброволен туд в ремонта;

         13. Г-Н ТОДОР ВЕЛЕВ – член на СБП – участевал в ремонта на решетките, монтира сенника на входа на клуба и изградил железния парамет;

         14. Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ - участевал в ремонта на решетките на клуба;

         15. Г-Н ИВАН БРЪМБАРОВ – член на СБП – осигуряваше превоз на едрогабаритно оборудване със собствения си микробус за собствена сметка;

         16. Г-Н АТАНАС ПРОЙЧЕВ –член на Коисията по етика на

         СБП – участвал във всички фази на реонта на клуба – налепил теракота в кухненския блок; участва в ремонта на покрива; участва във външния реонт на клуба и пребоядиса отвътре целия клуб, закупил и монтерал чешма с бойлерче;

         17.Г-Н ПЕТКО АРГИЛАПКИ – член на НР на СБП –участва във външния ремонт на стените на клуба;

         18. В РЕМОНТА НА КЛУБА ВЗЕХА АКТИВНО УЧАСТИЕ ОЩЕ:

         -ДОЦЕНТ ИВО ДИМИТРОВ д.м.

        -Г-Н МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ;

         -Г-Н СИРМО СИРМОВ;

         -Г-Н НИКОЛАЙ СТОИЦЕВ;

         -Г-Н ЛЮБОМИР АПОСТОЛОВ;

         -Г-Н СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ;

         -Г-Н МИЛАН АСЕНОВ;

    Целите на подпомагането бяха, СБП да си създаде нормални условия и да функционира и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                         8184,60.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                   3349,60

ОБЩО ПРИХОДИ

2.Неданъчни приходи                                        8184,.60

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                 1812,00

        2.4.Заприходени от 2020г.                      1537,60

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно    4835

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                6799, 85

   1.Текущи разходи                                                     1503, 79

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения –  480.00                                     

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 1184,75

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на НР на 11.05.2022 година и бе представен и приет от Общото събрание на Сдружението, което се проведе на 27.05..2022 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

НР – национално ръководство;

СКСО съвместно командване на специалните операции;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

27.05.2022 год.                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НР НА                                                                    СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                     (СИРМО СИРМОВ)

 

 

 

Д О К Л А Д (О Т Ч Е Т)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

        

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2020 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 462,34 лв. (четиристотин шестдесет и два лева и 34 стотинки), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

-продължи издирването на парашутисти от първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР, 68 ОПРБ И 68 ОПРП „Спецназ” и неговите наследници и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Записките ще бъдат качени на сайта на сдружението. Същите се използват за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на парашутистите;

-членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на СКСО; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-организираха се тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители СКСО и обществеността по случай юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма като: Богоявление; 3-ти март– Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември–Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др., като за закупуване на венци (200 лв.), разпечатване на поздравителни адреси, грамоти и разходи по изпращане в други населени места (85 лв.): - обща стойност – 289,62 лв. (двеста осемдесет и девет лева и 62 стотинки);

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите;

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижиизразходвани общо – 489,00 лева (четиристотин лева).

НР на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

  -предметни награди и грамоти на физически лица по време на коктейли на „18-ти март-формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА”, и „18-октомври –Ден на парашутиста”, в размер на – 89 лева (осемдесет и девет лева );

-с еднократно социално подпомагане на физически лица (по социални причини) общо в размер на 400,00 лева (четиристотин лева) от тях:

. На дъщерята на покойния с-на от запаса Динко Топорски – 200 лв. (двеста лева);

.На о.з м-р Филип Пухов -200 лв. (двеста лева).

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2020г. усилията на НР на Сдружението бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2020г. НР на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. НР на сдружението излезе с пет материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на НР на Сдружението бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2020г.; прием на нови членове на Сдружението и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание.

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 07.10.2020г. в гр. Пловдив в присъствието на 37 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 200 лв. (двеста лева);

Събранието взе следните решения:

      1.Прие годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2019г;

      2.При Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2020г.;

      3.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2019г.;

      4.Взе решение за откриване клонове (областни и общински структури) на сдружението;

      5.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2020г.;

8.Други:

2.Разработване и приемане от НР на сдружението на План-сценарий за честване на „18 октомври – Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на НР на 15.09.2020г.;

3.Приемане от НР на свое заседание проведено на 08.04.2021г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2020г.;

3.Заплащане на такса за обнародване в Търговския регистър от Агенцията по вписванията на обява за свикване на Общо събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2020г. – на обща стойност 40 лева. (четиридесет лева

4.На свое редовно заседание НР разгледа и прие промени в устава на сдружението;

5.На редовно заседание НР на сдружението разгледа и прие решение относно формата и начина на разкриване на областни и регионални структури на сдружението обединение.

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепна структурата на сдружението.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период НР проведе шест редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на НР бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От НР на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма на Сдружението:

1.Част от нашите членове взеха участие в тържественото честване на 18-ти март – формиране на Парашутната дружина- първото парашутно поделение на БА и празник на 68-ма бригада Специални сили - наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от СКСО – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с рекламни фланелки на СБП;

2.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври-„Ден на парашутиста”, НР на сдружението изпълни следните мероприятия:

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от СКСО;

-изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите СКСО и морския отряд – Варна; до парашутистите ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 65,20 лева (шестдесет и пет лева и двадесет стотинки);

- организиран беше коктейл за членовете на Сдружението, на който бяха подпомогнати социално слаби парашутисти на стойност – 750 лева (седемстотин и петдесет лева), осигурени от дарител–г-н Любомир Апостолов от TRAFFIK SEKURITY. На коктейла присъстваха около 35 човека.;

-поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в район -2 на СКСО и паметника на парашутиста в София - на стойност 120 лв. (сто и двадесет лева);

-група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София;

2.Заплатена беше такса за разпространение в интернет на сайта на сдружението на Супер-Хостинг на стойност – 189, 75 лева ( сто осемдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки);

3.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2020г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

4.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

5.Група от Сдружението участва в ежегодната среща на парашутисти от София, Пловдив и Сливен в гр. Белово, подготвена и спонсорирана от члена на НР г-н Васил Атанасов и с генералното спонсорство на управителят на TRAFFIC SOT – члена на НР на сдружението г-н Любомир Апостолов;

6.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност 88, 35 лв. (осемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки);

7.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 40.00 лв. (четиридесет лева);

8.Група от сдружението взе участие в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона;

9.Участие на членове на сдружението в курбан даден от СКСО на манастира в гр. Куклен (Кузма и Дамян);

10.Участие на членове на сдружението в тържественото отчитане на сертифицирането на формирование от СКСО за участие в мисия зад граница;

11.Участие на членове на сдружението в посрещане на контингент от СКСО на мисия зад граница;

12.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци на стойност - 290 лв. (двеста и деветдесет лева);

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани – 1632,00 лева (хиляда шестстотин и тридесет и два лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 645,00 лева ( шестстотин четиридесет и пет лева);

-заприходен остатък от 2019 година –707, 29 лева (седемстотин и седем лева и 29 стотинки).

OБЩО ПРИХОДИ за 2020г. – 2984,29 лева (две хиляди и деветстотин и четири лева и 29 стотинки) от тях:

-заприходен остатък от 2019 година – 707,29 лева (седемстотин и седем лева и 29 стотинки).

-приходи за 2020г. в общ размер на – 2277.00 лева ((две хиляди двеста и седемдесет и седем лева);

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 1446,69 лева (хиляда четиристотин четиридесет и шест лева и 69 стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 462, 34 лева (четиристотин шестдесет и два лева и 34 стотинки);

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо за подпомагане на физически лица по време на 18-ти март–Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври - Ден на парашутиста”, - изразходвани общо – 750 лева ( седемстотин и петдесет лева).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от Сдружението, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на г-н Апостолов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2019г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2019г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

За една година сайтът на сдружението е посетен от над 104000 души.

НР на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година също ще промени дизайна на сайта

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

Сдружението, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

УС на Сдружението през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на членовете на Сдружението сумата от 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) от следните физически лица:

2. Г-н Николай Димитров Стоицев от гр. Пловдив - Гл. Секретар на Сдружението 100 лв. (сто лева);

3.Г-н Йонко Ненчев Йовчев от Пловдив - член на НР на Сдружението – 150 лв. (сто и петдесет лева);

4. Г-н Здравко Аврамов –от Пловдив Зам. председател на КС на Сдружението - 150 лв. (сто и петдесет лева);

5.Г-н Васил Атанасов от Белово – Член на НР на Сдружението - 150 лв. (сто и петдесет лева);

6.Г-н Смилен Драгански от Пловдив – Председател на КС на Сдружението – 50 лв. (петдесет лева).

Освен това сдружението беше подпомогнато безвъзмездно и без поставени условия от:

1.Г-н Любомир Апостолов от Пловдив член на НР на Сдружението и негов Генерален спонсор общо 850 лв. (седемстотин и петдесет лева); който заплати с лични средства:

-Хранителни продукти за провеждането на срещата на парашутистите в гр. Белово - на стойност 400 лева;

- куверти по време на коктейла по случай „18-ти октомври - Ден на парашутиста” - на стойност 350 лв.;

-куверти по време на коктейла след ОС на Сдружението през октомври 2020г. на стойност 100 лв. (сто лева);

-освен това осигури спиртни напитки по време на коктейла след ОС на сдружението.

2.Г-н Ангел Стефанов Попов от Пловдив, член на сдружението –управител и собственик на фирма   „РЕФАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за заплащане на куверти на неявилите се членове на сдружението на коктейла по случай „18-ти октомври - Ден на парашутиста” – на обща стойност 400 лв. (четиристотин лева).;

3.Г-н Добрин Тодоров Добрев, който е член на Сдружението от гр. Пловдив – подпомагаше изготвянето (дизайнерското оформяне) на: поздравителни адреси, грамоти, плакати по случай 18-ти март формиране на Парашутната дружина и Празника на парашутиста;

4.Г-н Николай Димитров Стоицев от гр. Пловдив - Гл. Секретар на Сдружението осигури спиртни напитки по време на коктейла след ОС на Сдружението;

Целите на подпомагането бяха, Сдружението да функционира нормално и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                         2277.00

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                   1632,00

ОБЩО ПРИХОДИ

2.Неданъчни приходи                                        2277.00

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                 1632,00

        2.4.Заприходени от 2019г.                      707,29

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно    630,00

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                1446.69

   1.Текущи разходи                                                     462,34

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения – 400.00                                      

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         -1537,60

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на НР на 11.06.2021 година и бе представен и приет от Общото събрание на Сдружението, което се проведе на 18.06..2021 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

НР – национално ръководство;

СКСО съвместно командване на специалните операции;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

18.06.2021 год.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НР НА                                                                                                                       СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                    (СИРМО СИРМОВ)

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д (О Т Ч Е Т)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.

        

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2018 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 289,62 лв. (двеста осемдесет и девет лева и 62 стотинки), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

-продължи издирването на парашутисти от първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР и неговите наследници и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Записките бяха качени на сайта на сдружението. Същите се използват за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на парашутистите. Информация в писмен вид беше предоставена от членовете на Сдружението: г-н Кръстев; г-н Серафимов и г- н Дечев;

-членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на военно формирование 32990-Пловдив; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-разработвани и качвани на сайта на сдружението и периодично актуализирани бяха: статии за историята на българския парашутизъм; актуализираха се справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света; подновяваше се информацията за загиналите български парашутисти и хумористичните разкази и анекдоти за парашутизма; актуализираше се информацията за парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди; издирваха и се поместваха допълнителни факти и интересна информация за парашутистите. Периодично се излизаше със становища и статии в защита на парашутистите. Помествани бяха и статии на журналисти от централни и местни печатни издания;

-организираха се тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители на военно формирование 32990- Пловдив и обществеността по случай юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма като: Богоявление; 3-ти март– Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември–Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др., като за закупуване на венци, разпечатване на поздравителни адреси, грамоти и разходи по изпращане в други населени места на обща стойност – 289,62 лв. (двеста осемдесет и девет лева и 62 стотинки);

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите;

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо – 679,44 лева (шестстотин седемдесет и девет лева и 44 стотинки).

УС на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

     -физически лица по време на коктейли на „18-ти март-формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА”, „18-октомври –Ден на парашутиста” и новогодишен коктейл, в размер на – 379,44 лева (триста седемдесет и девет лева и 44 стотинки );

-отпусна еднократно социално подпомагане на г-н Влашев в размер на 300 (триста) лева.

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2018г. усилията на УС на Сдружението бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2018г. УС на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. УС на сдружението излезе с три материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

Изпратени бяха писма до ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО И НЯКОЙ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - Относно вдигане тавана на пенсиите на българските парашутисти от резерва и запаса – на обща стойност 6,00 лв (шест лева) .

Членове на Сдружението взеха участие в митинга в село Войводиново в защита на пострадалия от циганско насилие кадрови военнослужещ-парашутист. УС излезе също така в електронните медии с декларация в негова защита.

         II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на УС на Сдружението бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2018г.; прием на нови членове на Сдружението и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание.

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 18.04.2018 г. в гр. Пловдив в присъствието на 27 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 273,80 лв. (двеста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки);

Събранието взе следните решения:

      1.Прие годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2017г;

      2.При Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2018г.;

      3.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2017г.;

      4.Прие изменения и допълнения на Устава на Сдружението;

      5.Освободи и избра членове на УС;

      6.Взе решение за откриване клонове (областни и общински структури) на сдружението;

      7.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2018г.;

8.Други:

         2.Изпращане писмо с обратна разписка в София до Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието с отчета на Сдружението за 2017 година, на 20.05.2018г. - на стойност 1,90 лева. (един лев и деветдесет стотинки);

3.Разработване и приемане от УС на сдружението на План-сценарий за честване на „18 октомври –Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на УС на 11.09.2018г.;

4.Приемане от УС на свое заседание проведено на 03.01.2019г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2018г.;

5.Заплащане на такса за обнародване в Търговския регистър от Агенцията по вписванията на обява за свикване на Общо събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2018г. – на обща стойност 40 лева. (четиридесет лева);

6.На две свои заседания УС разгледа и прие промени в устава на сдружението;

7.На две свои заседания УС на сдружението разгледа и прие решение относно формата и начина на обединение на Сдружение „СБП” със Сдружение „СПБ” и Сдружение „Под купола -2002г.”

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепна структурата на сдружението.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период УС проведе седем редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на УС бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От УС на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма на Сдружението:

1.Част от нашите членове взеха участие в тържественото честване на 18-ти март – формиране на Парашутната дружина- първото парашутно поделение на БА и празник на 68-ма бригада Специални сили - наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от военно формирование - 32990 – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с рекламни фланелки на СБП;

.

1.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври-„Ден на парашутиста”, УС на сдружението изпълни следните мероприятия:

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от военно формирование 32990- Пловдив;

-изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите на военно формирование-32990-Пловдив и морския отряд – Варна; до парашутистите от Висшия военен университет „Васил Левски” – В. Търново; до Сдружения: „Под купола-2002г.” на ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 31,28 лева (тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки);

- организиран беше коктейл за членовете на Сдружението на който бяха подпомогнати социално слаби парашутисти на стойност – 400 лева (четиристотин лева), осигурени от дарител–г-н Любомир Апостолов от TRAFFIK SEKURITY. На коктейла присъстваха над 70 човека.;

-поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в района на военно формирование-3290-Пловдив и паметника на парашутиста в София - на стойност 110 лв. (сто и десет лева);

-група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София, като беше поднесен венец на паметника на парашутиста на стойност 60 лева (шестдесет лева);

-група от сдружението участва в ритуала в Македония в с. Страцин на лобното място на загиналите герои от Парашутната дружина, като беше поднесен венец на стойност 60 лв. (шестдесет лева);

- наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от военно формирование - 32990 – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с художествени картини –осигурени от Генералния спонсор на сдружението - управителят на RTAFFIC SECURITY –г-н Любомир Апостолов;

2.Заплатена беше такса за разпространение в интернет на сайта на сдружението на Супер-Хостинг за 2018г. на стойност – 162,75 лева ( сто шестдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки);

3.Организирано беше новогодишно тържество за членовете на Сдружението по случай коледните и новогодишни празници - на който присъстваха над 40 човека подпомогнати бяха двама парашутисти на стойност 40 лева (четиридесет лева);

4.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2018г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

5.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

6.Изготвени бяха календари с логото на Сдружението и раздадени на членовете на Сдружението по време на коктейла по случай Коледните и новогодишни празници - на обща стойност 442,30 лева ( четиристотин четиридесет и два лева и 30 стотинки).

7.Група от Сдружението участва в ежегодната среща на парашутисти от София, Пловдив и Сливен в гр. Белово спонсорирана основно от члена на сдружението управителят на RTAFFIC SECURITY –г-н Любомир Апостолов;

8.Организирана и проведена беше среща на групи от парашутистите от гр. Пловдив, гр. София, гр. Сливен на пловдивска територия (в с. Ягодово) на стойност 448, 85 лева (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки осигурени от спонсорите г-н Любомир Апостолов, г-н Георги Иванов и г-н Петър Калчев;

9.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност 156,39 лв. (сто петдесет и шест лева и 39 стотинки);

10.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 40.00 лв. (четиридесет лева);

11.Заплатени бяха куриерски услуги за изпращане на календари до членове на Сдружението и сродни сдружения с които си взаимодействаме в гр. София, гр. Варна и гр. Сливен на обща стойност – 12,46 лв. (дванадесет лева и четиридесет и шест стотинки);

12.Група от сдружението взе участие в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона;

13.Участие на членове на сдружението в курбан даден от бригадата на манастира в гр. Куклен (Кузма и Дамян);

15.Участие на членове на сдружението в сертифицирането на формирование от бригадата за участие в мисия зад граница;

16.Участие на членове на сдружението в изпращане на контингент от бригадата на мисия зад граница в Косово;

17.Провеждане на 25.11.2018г. на тържествено честване на 56 години от основаването на парашутното производство в България в гр. Калофер съвместно с Цеха за производство на парашути в гр. Калофер. От сдружението бяха раздадени на участниците в тържеството календари с логото на сдружението.на стойност – 100 лв. (сто лева) и венец за паметника на Христо Ботев на стойност - 60 лв. (шестдесет лева);

18.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци на стойност - 100 лв. (петдесет лева).

19.Закупен беше цветен лазарен принтер за Сдружението и консумативи за него на стойност 322 лв. (триста двадесет и два лева)

20.Изготвена беше цветна фотоизложба „Из живота на Съюза на българските парашутисти”

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани - 1630 лева (хиляда шестстотин и тридесет лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 1250 лева ( деветстотин лева);

-възстановени от неизразходвани разходни касови ордери 113 лв. (сто и тринадесет лева)

-заприходен остатък от 2017 година – 3068,89 лева (три хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки).

OБЩО ПРИХОДИ за 2018г. – 6061,89 лева (шест хиляди шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки) от тях:

-заприходен остатък от 2017 година – 3068,89 лева (три хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки).

-приходи за 2018г. в общ размер на – 2993 лева ((две хиляди деветстотин деветдесет и три лева);

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 2779,15 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и петнадесет стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 1911,71 лева (хиляда деветстотин и единадесет лева и седемдесет и една стотинки );

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо за подпомагане на физически лица с парични средства и заплащане куверти по време на коктейли по случай 18-ти март–Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври - Ден на парашутиста” и Новогодишен коктейл- изразходвани общо –867,44 лева (осемстотин шестдесет и седем лева и 44 стотинки).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от Сдружението, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на г-н Апостолов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2019г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2018г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

За една година сайтът на сдружението е посетен от над 50000 души.

УС на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година също ще промени дизайна на сайта

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

Сдружението, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

УС на Сдружението през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на членовете на Сдружението сумата от 1250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева) от следните физически лица:

1.Г-н Любомир Апостолов член на Сдружението от гр. Пловдив – Генерален спонсор на сдружението 600 лв. (шестстотин лева);

2.Г-н Георги Иванов член на сдружението от гр. Пловдив -200 (двеста лева);

3.Г-н Петър Калчев – 100 лева (сто лева);

Освен това сдружението беше подпомогнато безвъзмездно и без поставени условия от:

1.Г-н Любомир Апостолов - член на сдружението от гр. Пловдив – който заплати с лични средства:

-Хранителни продукти за провеждането на срещата на парашутистите в гр. Белово (на стойност над 300 лева);

    -Хранителни продукти (две агнета и безалкохолни напитки) за провеждането на срещата на парашутистите в гр. Пловдив (на стойност 400 лв.);

    - по време на коктейла по случай деня на парашутиста (на стойност над 550 лв.);

    -заплати членски внос на социално слаби парашутисти (на стойност 200 лева.

Обща стойност на подпомагането от г-н Любомир Апостолов – 1050 лева (хиляда и петдесет лева).

2.Г-н Добрин Тодоров Добрев, който е член на Сдружението от гр. Пловдив – подпомагаше изготвянето (дизайнерското оформяне) на календари, поздравителни адреси, грамоти, плакати по случай 18-ти март формиране на Парашутната дружина и Празника на парашутиста;

3.Г-н Николай Стоицев –Гл. Секретар на УС на Сдружението прие срещата на парашутисти от сродни сдружения през месец септември да се проведе в дома му в с. Ягодово и освен това спонсорираше с напитки част от проведените мероприятия (коктейли) през годината;

4.Г-н Димитър Костадинов Богданов –осигури спиртни напитки за коктейлите по случай -18-ти октомври и новогодишния коктейл.

Целите на подпомагането бяха, Сдружението да функционира нормално и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2017 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                          6061,89

1.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                 4811,89

2.Неданъчни приходи                                        

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                    1743

        2.4.Заприходен остарък от 2017г.                3068,89

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно       1250

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                2779,15

   1.Текущи разходи                                                     1911,71

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения – 867,44                                      

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 3282,74

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на УС на 11.01.2019 година и е представен за приемане от Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.03.2018 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС – управителен съвет;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

11.01.2018 год.                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА "СБП"                                                                                                                                      

                                                                                                  (СИРМО СИРМОВ)

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д ( О Т Ч Е Т )

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

        

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2017 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 277,21 лв. (двеста седемдесет и седем лева и 21 стотинки), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

-продължи издирването на парашутисти от формирането на първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Записките бяха качени на сайта на сдружението. Същите се използват за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на парашутистите;

-членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на военно формирование 32990-Пловдив; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-разработвани и качвани на сайта на сдружението и периодично актуализирани бяха: статии за историята на българския парашутизъм; актуализираха се справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света; подновяваше се информацията за загиналите български парашутисти и хумористичните разкази и анекдоти за парашутизма; актуализираше се информацията за парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди; издирваха и се поместваха допълнителни факти и интересна информация за парашутистите. Периодично се излизаше със становища и статии в защита на парашутистите. Помествани бяха и статии на журналисти от централни и местни печатни издания;

-организираха се тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители на военно формирование 32990- Пловдив и обществеността по случай юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма като: Богоявление; 3-ти март– Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември–Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др., като за закупуване на венци, разпечатване на поздравителни адреси, грамоти и разходи по изпращане в други населени места на обща стойност – 277,21 лв. (двеста седемдесет и седем лева и 21 ст.);

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите;

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо – 714.18 лева (седемстотин и четиринадесет лева и 18 стотинки).

УС на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

     -физически лица по време на коктейли на „18-ти март-формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА”, „18-октомври –Ден на парашутиста” и новогодишен коктейл, в размер на – 593,88 лева (петстотин деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки );

    - На 05.06.2017г. по случай „1-ви юни – Ден на детето” при посещение в ДДЛРГ „Мария Луиза” –Пловдив, от сдружението бяха подарени на децата пакети с хранителни продукти на стойност – 120,30 (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2017г. усилията на УС на Сдружението бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2017г. УС на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. УС на сдружението излезе с пет материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

Изпратено беше писмо до ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ - Относно вдигане тавана на пенсиите на българските парашутисти от резерва и запаса.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на УС на Сдружението бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2017г.; прием на нови членове на Сдружението и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание.

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 20.04.2017 г. в гр. Пловдив в присъствието на 30 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 120.30 лв. (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

Събранието взе следните решения:

         1.Приема годишните отчети на: УС за дейността на Сдружението и Контролния съвет през 2016г.;

         2.Задължава УС да помести годишния отчет за дейността на Сдружението през 2016г. на сайта на Сдружението.

         3.Приема:Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2017г.

         4.Утвърждава новоприетите членове на Сдружението:

         1.к-н. о.р. Светозар Русанов Филипов 65-ти набор от София;

         2.р-к от запаса Йохан Лилов Цветков набор 65-ти от София

         3.к-н .о.р. Георги Димитров Дичев

  4.о.р. подп. Ангел Кирилов Александров

         5.Освобождава г-н Красимир Кънчев от заеманата длъжност председател на КС на сдружение „СБП”;

         6.Освобождава г-н Смилен Драгански от заеманата длъжност председател на КЕ на сдружение „СБП”;

         7.Избира за нов председател на КС на Сдружение „СБП“ г-н Смилен Драгански;

         8.Избира за нов председател на КЕ на Сдружение „СБП“ г-н Касимир Кънчев;

         9.Избира за нов член на КС на Сдружение „СБП“ - г-н Ангел Александров;

         10.Избира за нови членове на КЕ на Сдружение „СБП“: г-н Димитър Димитров и г-н Темелко Темелков;

         11.Утвърждава Графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2016г.;

         12.Приема предложените промени в устава на Сдружение”СБП”:

            13. Утвърждава подписания Меморандум за сътрудничество между Сдружение „СБП“ и Сдружение „СПБ” - област София.

         2.Изпращане писмо с обратна разписка в София до Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието с отчета на Сдружението за 2016 година, на 15.05.2016г. - на стойност 1,90 лева. (един лев и деветдесет стотинки);

3.Разработване и приемане от УС на сдружението на План-сценарий за честване на „18 октомври –Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на УС на 09.09.2017г.;

4.Приемане от УС на свое заседание проведено на 15.01.2018г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2017г.;

5.Заплащане на такса за обнародване в Държавен вестник на обява за свикване на Общо събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2016г. – на обща стойност 41 лева. (четиридесет и един лева);

7.Изпращане до редакцията на Държавен вестник – София за обнародване на писмо с покана за свикване на общо събрание на обща стойност 1.85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки);

8.На две свои заседания УС разгледа и прие промени в устава на сдружението;

9.На две свои заседания УС на сдружението разгледа и прие решение относно формата и начина на обединение на Сдружение „СБП” със Сдружение „СПБ” и Сдружение „Под купола -2002г.”

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепна структурата на сдружението.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период УС проведе осем редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на УС бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От УС на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма на Сдружението:

1.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври, УС на сдружението изпълни следните мероприятия:

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от военно формирование 32990- Пловдив;

-изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите на военно формирование-32990-Пловдив и морския отряд – Варна; до парашутистите от Висшия военен университет „Васил Левски” – В. Търново; до отдел „Специални сили”- София и до Сдружения: „Под купола-2002г.” на ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 31,28 лева (тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки);

- организиран беше коктейл за членовете на Сдружението на който бяха подпомогнати социално слаби парашутисти на стойност – 550 лева (петстотин и петдесет лева), осигурени от дарител–TRAFFIK SEKURITY, за тази цел;

-поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в района на военно формирование-3290-Пловдив и паметника на парашутиста в София - на стойност 100 лв. (сто лева);

-група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София;

- наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от военно формирование - 32990 – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с фланелки и календари с логото на Сдружението;

2.Заплатена беше такса супер-хостинг за сайта на сдружението в интернет на стойност – 148,65 лева ( сто четиридесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки);

3.На 05.06.2017г. по случай „1-ви юни – Ден на детето” по инициатива на УС на сдружението съвместно с Общински съвет по наркотични вещества-Превантивно–информационен център-гр. Пловдив беше организирано посещение в ДДЛРГ „Мария Луиза” –Пловдив, на която беше разяснена накратко същността на обществената значимост на професията военен парашутист и беседа от Общински съвет - Пловдив „Презентация на наркотичните и психоактивни вещества”. От сдружението бяха подарени на децата пакети с хранителни продукти на стойност – 120,30 (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

4.Организирано беше новогодишно тържество за членовете на Сдружението по случай коледните и новогодишни празници.

5.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2016г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

6.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

7.Изготвени бяха календари с логото на Сдружението и раздадени на членовете на Сдружението по време на коктейла по случай „18-ти октомври – Ден на парашутиста” на обща стойност 309 лева (триста и девет лева).

8.Група от Сдружението участва в ежегодната среща на парашутисти от София, Пловдив и Сливен в гр. Белово спонсорирана основно от члена на сдружението г-н Любомир Апостолов;

9.Организирана и проведена беше среща на групи от парашутистите от гр. Пловдив, гр. София, гр. Сливен на пловдивска територия (в с. Ягодово) на стойност 448, 85 лева (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки осигурени от спонсорите г-н Любомир Апостолов, г-н Георги Иванов и г-н Ясен Кехайов (чрез г-н Петър Калчев);

10.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност-24,00 (деветнадесет и четири лева);

11.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 39,33 (деветнадесет и девет лева и тридесет и три стотинки);

12.Заплатени бяха куриерски услуги за изпращане на календари – 4,73 лв. (четири лева и седемдесет и три стотинки);

13.Участие на група от сдружението в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона, на което беше поднесен венец на стойност 60 (шестдесет лева);

14.Участие на членове на сдружението в курбан даден от бригадата на манастира в гр. Куклен (Кузма и Дамян);

15.Участие на членове на сдружението в сертифицирането на 2бспс за участие в мисия зад граница;

16.Участие на членове на сдружението в изпращане на контингент от бригадата на мисия зад граница в Косово;

17.Провеждане на 25.11.2017г. по инициатива на сдружението съвместно с TRAFFIC -security на тържествено честване на 55 години от основаването на парашутното производство в България в гр. Калофер съвместно с Цеха за производство на парашути в гр. Калофер. Мероприятието беше спонсорирано от члена на сдружението г-н Любомир Апостолов като освен това същият заплати транспорта до Калофер и обратно, изготвянето на плакети за награждаване на отличили се служители на Цеха. От сдружението бяха изготвени грамоти за награда на бивши военнослужещи имащи отношение към производството, изпитанията и приемането на въоръжение в БА, служители от Цеха за парашути на стойност – 40 лв. (четиридесет лева) и венец за паметника на Христо Ботев на стойност - 60 лв. (шестдесет лева);

18.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци на стойност -100 лв. (сто лева).

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани - 1815 лева (хиляда осемстотин и петнадесет лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 900 лева ( деветстотин лева);

- заприходен остатък от 2016 година – 2231,52 лева (две хиляди двеста тридесет и еди лева и петдесет и две стотинки).

OБЩО ПРИХОДИ за 2017г. – 4946,52 лева (четири хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и петдесет и две стотинки).

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 1877,63 лева ( хиляда осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 1283,75 лева (хиляда двеста осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки );

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо за подпомагане на физически лица по време на 18-ти март–Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври - Ден на парашутиста”, Новогодишен коктейл - изразходвани общо – 593,88 лева (петстотин деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от Сдружението, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на г-н Апостолов и г-н Панайотов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg и Gusto news –Пловдив.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2018г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2017г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

За една година сайтът на сдружението е посетен от над 42000 души.

УС на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година също ще промени дизайна на сайта

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

Сдружението, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

УС на Сдружението през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на членовете на Сдружението сумата от 2300 лв. (две хиляди и триста лева) от следните физически лица:

1.Г-н Любомир Апостолов член на Сдружението от гр. Пловдив – Генерален спонсор на сдружението 600 лв. (шестстотин лева);

2.Г-н Георги Иванов член на сдружението от гр. Пловдив -200 (двеста лева);

5.Г-н Ясен Кехайов чрез г-н Петър Калчев – 100 лева (сто лева);

Освен това сдружението беше подпомогнато безвъзмездно и без поставени условия от:

1.Г-н Любомир Апостолов - член на сдружението от гр. Пловдив – който заплати с лични средства:

-провеждането на срещата на парашутистите в гр. Белово (на стойност 300 лева);

    -провеждането на срещата на парашутистите в гр. Пловдив (на стойност 300 лв.);

    - по време на коктейла по случай деня на парашутиста (на стойност 550 лв.);

    -заплати транспорта на групата от сдружението до гр. Калофер и обратно за участие в честване на 55 години от основаване на производството на парашути в България и заплати коктейла (на обща стойност 1700 лева);

    -заплати членски внос на социално слаби парашутисти (на стойност 200 лв.);

-осигури карта за GSM и заплащаше разговорите за оповестяване на членовете на сдружението.

Обща стойност на подпомагането от г-н Любомир Апостолов – 1900 лева (две хиляди и петстотин лева), а заедно със спонсорските 600 лева – 2500 лева (две хиляди и петстотин лева);

2.Г-н Добрин Тодоров Добрев, който е член на Сдружението от гр. Пловдив – подпомагаше изготвянето (дизайнерското оформяне) на календари, поздравителни адреси, грамоти, плакати по случай 18-ти март формиране на Парашутната дружина и Празника на парашутиста;

3.Г-н Николай Стоицев –Гл. Секретар на УС на Сдружението прие срещата на парашутисти от сродни сдружения през месец септември да се проведе в дома му в с. Ягодово и освен това спонсорираше всички проведени мероприятия (коктейли) през годината с напитки;

Целите на подпомагането бяха, Сдружението да функционира нормално и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                          4946.52

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                      1815,00

ОБЩО РАЗХОДИ

2.Неданъчни приходи                                        4946.52

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                 1815

        2.4.Заприходени от 2017г.                      2715

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно    900

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                1877.63

   1.Текущи разходи                                                     117.77

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения – 714.18                                       

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 3068.63

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на УС на 11.04.2018 година. и ще бъде представен за приемане от Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.04.2018 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС – управителен съвет;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

11.04.2018 год.                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА                                                                    СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                     (СИРМО СИРМОВ)

 

 

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ (КС) НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” (СБП) ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

            1.Контролният съвет на сдружението през годината изпълняваше своята дейност съгласно утвърдения от Общото събрание - Правилник за неговата дейност и Устава на сдружението. В изпълнение на правомощията си на основание чл.33 от Устава през изминалата година КС проведе следните мероприятия:

:           -извърши три цялостни проверки на УС съгласно утвърдения график от Общото събрание на сдружението;

            -председателят и членове на КС взеха участие в работата на четири съвместни заседания на УС.

            2.На КС не е отказан достъп до информация или документация засягаща пряко дейността на сдружението.

            3.На 20.02.2018г. КС извърши цялостна проверка на финансовата дейност на Сдружение „СБП” от 01.01. до 31.12.2017г., нейната законосъобразност и целесъобразност, като констатира:

            3.1.ЗАПРИХОДЕН ПАРИЧЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА В РАЗМЕР НА – 2231,52 лева;

            3.2. ПРИХОДИ СЪБРАНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ОБЩО В РАЗМЕР НА – 2715 ЛЕВА ОТ ТЯХ:

            - приходи от членски внос в размер на - 1815 лева;

            - дарения на стойност – 900 лева;

            3.3.ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА (ОТ СЪБРАНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА И ЗАПРИХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА) В РАЗМЕР НА - 4946,52 ЛЕВА.

            Всички приходи са заприходени съгласно изискванията на законите (ЗЮЛНЦ и Закона за финансите) и Устава на Сдружението срещу изискващите се отчетни документи. Книгата за приходите, Книгата за отчет на членски внос и кочана с приходни касови ордери на сдружението са водени правилно и точно, съгласно изискванията.

            4.ОБЩО РАЗХОДИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 1877, 63 ЛЕВА ОТ ТЯХ:

            4.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

            -заплащане Хостинг (разпространение) на сайта на сдружението на стойност – 148,65 лева;

            -заплащане такса за обнародване на обява в ДВ за свикване на общо събрание на сдружението на стойност 41 лева;

            -закупуване на венци на стойност 380 лева;

            -изготвяне (цветно разпечатване) и изпращане на писма и поздравителни адреси и рекламни календари на сдружението на стойност 88,49 лева;

            -изработване на рекламни календари с логото на сдружението на стойност 309 лева;

            -закупуване на консуматива и канцеларски материали на стойност 39,33 лева;

            -кетъринг за ободрителни напитки и сандвичи по време на общото събрание на Сдружението за отчет на 2016 година – 120,30 лева;

            4,2.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – 696,86 ЛЕВА ОТ ТЯХ:

            -дарение на хранителни продукти (пакети с подаръци) на деца от ДДПЛГ „Мария Луиза” по случай „1-ви юни –Ден на детето” на стойност – 120,30 лева;

            -разходи на средствата дарени от спонсори по време на празнични (социални) коктейли на обща стойност – 593,88 лева.

            ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА СА ИЗРАЗХОДВАНИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ИМА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДНИ ДОКУМЕНТИ.

            Книгата за разходите, Кочана с разходните касови ордери и Комплекта доказателствени разходни документи през 2017 година като фактури, касови бележки и квитанции са налични и правилно водени и отчитани.

            5.Проверката, анализа и оценката на спазването на устава на сдружението от всичките му органи, длъжностни лица и членове на сдружението показа, че няма сериозно отклонение от законоустановените норми и уставни задължения.

            Буди тревога несвоевременното плащане на членския внос от част от членовете на сдружението и за голямо съжаление в тази група има и отделни членовете на УС, КС и Комисията по етика (КЕ).

            6.През 2017 година Управителният съвет (УС) на сдружението е провел осем заседания, за които има изготвени протоколи. Всички решения на заседания на УС на сдружението през годината са законосъобразни и целесъобразни и съответстват на изискванията на Устава на сдружението.. Няма неизпълнени решения на УС.

Книгата за отчет на приходните касови ордери СЕ ВОДИ ПРАВИЛНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО.

            7.Решенията приети от седмото общо събрание на сдружението проведено през април 2017 година са изпълнени.

            ПРЕПОРЪКИ НА КС ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ И НЕРЕДНОСТИ:

            1.ОТНОСНО несвоевременното плащане на членския внос от членове на УС, КС, КЕ и други редови членове – Общото събрание да разгледа проблема и вземе решение с конкретни предложения относно подобряване събираемостта на членския внос;

            2.Предвид тежкото финансово положение на част от членовете на сдружението (с възраст над 80 години)–Общото събрание да реши целесъобразността от заплащане на символичен членски внос в размер на 1 лев на месец.

           

 

14.04.2018 година.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

ПЛОВДИВ                                                 О.З. ПОЛК. СМИЛЕН ДРАГАНСКИ

 

Г Р А Ф И К

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2018Г.

                1.Месец юли.

                2.Месец октомври.

                3.Месец декември.

За сдружението

Специални сили

Други статии