facebook3

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност са един от задължителните вътрешно-организационните актове на Сдружението.
2.След приемане на Правилата и реда за извършване на общественополезна дейност на заседание на УС на Сдружението, той се представя в Централния регистър на Министерството на правосъдието, като приложение към заявлението за вписване в регистъра.
3.По своя смисъл и съдържание правилата и редът са детайлизация на Устава на Сдружението, в частта, отнасяща се до механизмите и начините, по които ще бъде извършвана общественополезна дейност.
4.Тези правила уреждат начините за вземане на решения относто: общественополезна дейност извършвана от Сдружението; нормите относно набиране и разходване на имуществото на Сдружението; редът за подбора и начините за подпомагане на лицата ползващи се от тази дейност.

II.ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.

1.„СТАТУТ”: Вид наЮЛНЦ– Сдружение; наименование„СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”
2.„МИСИЯ/ВИЗИЯ
”: Сдружението е юридическо лице, регистрирано поЗЮЛНЦи вписано в регистъра като Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, за организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната. Сдружението е автономна, неправителствена,неполитическа, доброволна, военнопатриотична организация за обединяване на физически лица.

3.„ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ”:

a)развитие и утвърждаване на духовните ценности на членовете на Сдружението;
б)подпомагане на социално слаби, инвалиди, лица нуждаещи се от грижи и деца-сираци на бивши и настоящи парашутисти;
в)подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства;
г)защита на човешките права на членовете на Сдружението;
д)осигуряване на допълнително финансиране и материални средства за постигане на целите на Сдружението
е)Сдружението извършва стопанска дейност за постигане на целите си.

4.„ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО”:

1.доброволното обединяване на физически лица, на основата на обществения и професионален интерес, за укрепване на гражданското общество, демократичните институции и националната сигурност в Република България;
2.съдействие на отбранителния потенциал на страната, по осигуряване на неутрализирането на военни заплахи и надежна защита на населението, обектите, териториалната цялост и суверенитета на страната;
3.привличане и адаптиране в своите организационни структори по места на бивши и настоящи парашутисти от структорите със специално предназначение, аеро клубове, летища и спортни клубове на МО и други ведомства, както и физически лица, служили (работили) в парашутните поделения на БА които приемат Устава;
4.съдействие за по-бързата и безболезнена адаптация и социална интеграция и лична реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдеиствие и защита с всички законови средства за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми;
5.финансово подпомагане и съдействие за обучението и професионалната реализация на деца – сираци на настоящи и бивши парашутисти и тези на които родителите са пострадали (инвалиди) при изпълнение на служебния си дълг или в резултат на друго събитие довело до финансова несъстоятелност (затрудниние);
6.осигуряване необходимата защита на членовете на Сдружението чрез съдействие пред държавните институции и местните органи за самоуправление и неправителствени организации и сдружения, при нарушение на техните човешки права и основни свободи на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека;
7.съдействие за патриотичното възпитание на военнослужещите и държавните служители от парашутните поделения на МО и други ведомства чрез популяризиране на героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите в България; 8.подпомагане държавните институции и общински органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи, при стихийни бедствия и крупни промишлени аварии, противодействие на тероризма и други мероприятия, свързани със сигурноста на гражданите;
9.организиране и провеждане на международно сътрудничество със сродни структори и организации на страните – членки на НАТО в областа на националната и международна сигурност;
10.съдействие за развитието и утвърждаването на общочовешките духовни ценности и подпомагане развитието на демократичните гражданско-военни отношения;
11.съдействие за професионална реализация на българските младежи в структурите на парашутните поделения на МО;
12.материално и финансово подпомагане на настоящи и бивши парашутисти изпаднали във финансова несъстоятелност (затруднение).

III.„ПРАВИЛА,ОТНОСНО РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПОДБОР НА ЛИЦА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЕТО”:

1.Подборът на социално слаби, инвалиди, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на бивши и настоящи парашутисти се извършва по следния ред:

a) лицата желаещи да бъдат подпомагани отдават мотивирано искане до УС;
б) искането се разглежда на първото заседание на УС след неговото постъпване;
в) когато искането за подпомагане е направено от лице по чл.41, ал.3 отЗЮЛНЦмотивирано решение за подпомагането му следва да бъде взето от Общо събрание с мнозинство от 2/3 от всички негови членове;
г) начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане и критериите за подбор по които УС определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани се определят от общото събрание на Сдружението;
д) в годишната програма на сдружението се определят отделните дейности и мероприятия и се оправомощава УС да разходва определените в бюджета на Сдружението средства в съотвествие с одобрения вид, размер и предназначение за използване на средствата за подпомагане на членовете на Сдружението;
е) за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по решение на УС може да се подпомагат членовете на Сдружението;
ж) решението за подпомагане на отделни членове на Сдружението се взема с единодушие от всички членове на УС.

IV.„ИМУЩЕСТВО, НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ”

1.Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, недвижими имоти, ценни книжа и други имуществени и неимуществени права.

2.Имуществото на Сдружението се набира от:

а) членски внос;
б)приходи от допълнителна стопанска дейност извършвана от Сдружението;
в)управлението на собственото имущество;
г)предоставени средства от държавата, общините и фондове с тяхно участие;
д)дарения и завещания в полза на Сдружението, като условията за приемането им се определят от Управителния съвет.
е)договори за спонсорство;

3.Разходване на имущество

а)Сдружението може да разходва имуществото си за : постигане на основните си цели определени в Устава; подпомагането на социалната интеграция и личностна реализация на членовете си, за неговата издръжка по реда на този Устав.

4.Подборът на социално слаби, инвалиди и деца- сираци на бивши и настоящи парашутисти и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

5.Сдружението притежава собствени банкови сметки за опериране с паричните си средства.

Настоящите „ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ” са приети от УС на Сдружението на основание чл. 27, т.8 от Устава на заседание проведено на 21.01.2010 г.
Всички неуредени въпроси в настоящите „Правила...” се решават съобразно разпоредбите наЗЮЛНЦ,Устава на Сдружението и законодателството на Р. България.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ЗЮЛНЦ-закон за юридическите лица с нестопанска цел;
УС-управителен съвет;
МО–министерство на отбраната;
БА- българска армия;
СБП-съюз на българските парашутисти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
СДРУЖЕНИЕ ”СБП”
/СИРМОВ/

За сдружението

Специални сили

Други статии