facebook3

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЕН ОРГАН И КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА.

1.Устройство.

Структурата на Сдружението е следната:общо събрание;управителен съвет;контролен съвет;клонове;помощни органи с постоянен и временен характер.

2.Органи за управление.

Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).

Управителен орган на Сдружението е Управителен съвет (УС).

3.Контролен орган.

Контролен орган на Сдружението е Контролен съвет (КС).

4.Комисия по етика.

Орган с постоянен характер,който следи за спазване на нормите на Етичния кодекс от членовете на Сдружението и неговите органи.

5.Членове на УС на Сдружението са:

Сирмо Петров Сирмов – Председател на УС;

Николай Димитров Стоицев – Гл. секретар;

Любомир Апостолов Апостолов член;

Васил Стоилов Атанасов - Международни връзки;

Васил Георгиев Василев - касиер;

Йонко Ненчев Йовчев - Връзки със сродни сдружения;

Петко Стойчев Аргилашки - член;

Дончо Милков Киров-Връзки с обществеността;

Михаил Никифоров Георгиев– Връзки със спортни клубове (аероклубове) и ВВС.

6.Членове на КС на Сдружението са:

Смилен Рангелов драгански – Председател на КС;

 Милан Асенов Асенов– Зам.председател на КС;

 Здравко Аврамов Аврамов– Член;

Леко Стоянов Петров – Член;

 Темелко Иванов Темелков– Член.

7.Членове на Комисията по етика (КЕ)

Красимир Тотев Кънчев– Председател на КЕ;

Димитър Друмев Димитров – Зам. председател на КЕ;

Йордан Георгиев Кирилов– Член;

За сдружението

Специални сили

Други статии