facebook3

За сдружението

За сдружението (2)

I.УЧРЕДЯВАНЕ, ВПИСВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

            1.Учредяване на Сдружението.

Сдружението беше учредено по идея на инициативен комитет, от Учредително събрание проведено на 25.09.2009 г. в гр. Пловдив с участието на 30 учредители.

След разисквания по дневния ред Събранието РЕШИ: да бъде учредено Сдружение „Съюз на българските парашутисти", като юридическо лице и бъде регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ – като сдружение с обществено полезна дейност; седалище и адрес на управление и кореспонденция-4000 гр.Пловдив, ул.„Гладстон”1, тел. 35932579008; Сдружението е без ограничение в срока на своето съществуване; приема Устава на Сдружение „Съюз на българските парашутисти”- което се удостоверява с изготвения списък на учредителите на Сдружението подписали Устава; с тайно гласуване избира Председател и Гл. секретар на Управителния съвет (УС) на Сдружението; по предложение на избраните Председател и Гл. секретар, Събранието избира членове на УС; избира Председател на Контролния съвет (КС) на сдружение „Съюз на българските парашутисти”; по предложение на новоизбрания Председател на КС, избира Членове на КС на Сдружението; определя размера на членския внос от членовете на Сдружението да бъде в размер на -5 лева.

На 22.03.2010г. беше проведено Първото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: изменения и допълнения на Устава; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2010г.; утвърди приема на нови членове на Сдружението от УС през 2009г.; утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2010г..

На 14.02.2011г. беше проведено Второто Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2010г.; отчета за дейността на КС през 2010г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2011г.; утвърди приема на нови членове на Сдружението от УС през 2010г.; графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2011г.; състава на Комисията по етика да се състои от пет човека и избра членове на Комисията по етика на Сдружението.

На 25.01.2012г. беше проведено Третото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2011г.; отчета за дейността на КС през 2011г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2012г.; утвърди приема на нови членове на Сдружението от УС през 2011г.; графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2012г.; ежемесечният членски внос на членовете на Сдружението от 01.02.2012г. да бъде с долна граница два лева и горна граница сто лева; освободи по тяхна молба поради лични причини членовете на УС г-н Митко Стоянов Ангелов и г-н Тодор Борисов Малешинов и избра на тяхно място г-н  Валери Тодоров Луков и г-н Николай Евстатиев Чилингиров.

На 21.02.2013г .беше проведено Четвъртото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2012г.; отчета за дейността на КС през 2012г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2013г.; утвърди приема на нови членове на Сдружението от УС през 2012г.; графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2013г.; УС на Сдружението да издири гробовете на починалите бивши командири на парашутни поделения в гр. Пловдив о.з.п-к Анастасов и о.з.подп. Горанов и се предприемат необходимите мерки за тяхната поддръжка.

На 28.01.2014г. беше проведено Четвъртото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2013г.; отчета за дейността на КС през 2013г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2014г.; утвърди приема на нови членове на Сдружението от УС през 2013г.; Освободи Председателя, Главния секретар и членовете на УС, КС и Комисията по етика поради изтичане на мандата; Избра нов Председател, Главен секретар на УС и нови членове на УС, КС и Комисията по етика; утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2014г.; утвърди подписания Меморандум за сътрудничество между Сдружение „СБП” и Асоциация „Командос” – област София; отпусна 300лв. от парите на Сдружението за подпомагане ремонта на Арката на „Алеята на парашутистите” в Централните софийски гробища

На 18.03.2015 г. беше проведено Петото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: годишните отчети за дейността на Сдружението и КС през 2014г.; Основните насоки, Програмата за действие и бюджета на Сдружението за 2015 г.; утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2014г. и графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2015г.; Избра за председател на Комисията по етика г-н Смилен Драгански и за неин член г-н Задавко Аврамов; спонсорите на сдружението да бъдат наградени със грамоти.

КАКВО НАЛОЖИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”?

Гр. Пловдив е „Столицата” на парашутизма в България. От 1959г. в него непрекъснато са били дислоцирани парашутни поделения и функционираше един от най-големите аероклубове в България. В града и в момента е дислоцирано най – голямото парашутно поделение, което е едно от най-добре подготвените поделения на БА. В авиобазите намиращи се в близост до града също има парашутисти.

Независимо от това, до сега в града не е имало организирана структура, която да се занимава пряко спроблемите и да защитава интересите на парашутистите.

За съжаление до този момент, за разлика от всички други населени места в България, в които е имало или има парашутисти, само в гр.Пловдив не е изграден паметник на парашутиста. Освен това липсва и клуб на парашутиста, където да се осъществява обществено-полезна дейност, чрез организиране и осъществяване на срещи и дейности допринасящи за издигане, затвърждаване на името и престижа на българските парашутисти сред широката общественост у нас и в чужбина.

            2.Вписване на Сдружението.

2.1.Вписване на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при Пловдивския окръжен съд (ПОС).

С решение N-397 от 10.12. 2009 година. Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, вписа в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС, по фирмено дело N 141/2009г. новоучреденото Сдружение „Съюз на българските парашутисти” за осъществяване на обществено полезна дейност.

С решение N 276 от 15.05.2010г. Пловдивски окръжен съд, търговско отделение, вписа в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС по фирмено дело N 141/2009г. промяната в Устава на Сдружението, приета от Общото събрание, проведено на 22.03.2010г.

2.2.Вписване на Сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел,за осъществяване на обществено полезна дейност на Министерството на правосъдието.

С удостоверение N-032/24.03.2010г.на Министерството на правосъдието на основание чл.45, ал.3 от ЗЮЛНЦ, Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под N-20100324032.

3.Регистриране на Сдружението.

3.1.Регистриране в Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията.

Сдружението е регистрирано в СВ-БУЛСТАТ Пловдив на Агенцията по вписванията на 14.12.2009г. и притежава Карта за индентификация по БУЛСТАТ N -1719311 издадена на 21.12.2009г. с ЕИК -175820278.

3.2.Регистриране в Националната агенция за приходите.

Сдружението е регистрирано в Национална Агенция за приходите - Териториална Дирекция гр. Пловдив с Удостоверение за регистрация Изх.N 160161003165025/19.01.2010г.

            II.СЪЩНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО.

Съгласно чл. 3. (1) от Устава – Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е автономна, неправителственанеполитическа, доброволна, военно-патриотична организация.

(2)Вид на дейността съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ: - обществена полза.

(3)Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси; и развитие и утвьрждаване на гражданското общество.

За сдружението

Специални сили

Други статии