facebook3

РАЗУЗНАВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

ВОДЕНЕ НА РАЗУЗНАВАНЕ  И НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ (ССО, СПЕЦНАЗ) В КЛАСИЧЕСКИ - ОБЩОВОЙСКОВИ БОЙ (ВЪВ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ НА ЕДНА КЛАСИЧЕСКА ВОЙНА)

razuznavane 1

Както вече уточнихме в статията „Водене на разузнаване и наблюдение от подразделенията на Силите за Специални операции (ССО,СПЕЦНАЗ) при управлението на кризи или конфликти с ограничено използване на въоръжени сили, мироопазващи и мироналагащи операции”, воденето на разузнаване и наблюдение от подразделенията на ССО (СПЕЦНАЗ) е една от основните им задачи. То се организира и води при всякакви условия на обстановката, денем и нощем, с цел своевременно добиване на пълни, достоверни и точни сведения за противника, местността и времето в района на предстоящите  бойни действия.

 

Способите по водене на разузнаване и наблюдение в населен пункт в класически общовойскови бой или въоръжен конфликт (в една класическа война) са значително по-ясни, структурирани и достатъчно  добре изследвани, затова в статията на тях ще се отдели по-малко внимание, а ще се акцентира само на някой от особеностите и специфичността на действията на разузнавачите.

Първоначалното наблюдение и разузнаване на населен пункт се извършва чрез скрито и безшумно организиране на наблюдателни пунктове, с помощта на оптически средства за наблюдение. Внимателно се оглежда и изучава населеният пункт и по разузнавателните признаци се разкрива наличието на противник.

По-характерните разузнавателни признаци за наличие на противник в населения пункт са:

- ограниченото предвижване на хора, особено отсъствието им от зеленчуковите градини и нивите по полето в период на усилена полска работа;

- усилен лай на кучета (в по-малките населени места);

- дима в комините на къщите в необичайно време на денонощието или в постройки, където това не е характерно (навеси или стопански постройки, където обикновено се разполагат походни кухни);

- следите от верижни машини и шумът от работата на двигатели (признак за наличие на механизирани и танкови поделения);

- наличие на антенни устройства в населения пункт или по прилежащите височини; площадки за кацане и излитане на вертолети; наличието на бариери; открити или въздушни кабелни линии или пресни следи от вкопани такива; често влизане и излизане на военни лекотоварни автомобили (признаци за наличие на команден пункт);

- може да се разкрият огневи точки в основите на сгради по: разчистени сектори за стрелба (премахнати части от огради, скорошно орязани храсти или клони на дървета); прясно изградени или подсилени с допълнителна зидария стени; натрупани и маскирани чували с пясък. През зимата амбразурите могат да се разкрият по излизащите от тях изпарения (пара);

- в дървените постройки огневите точки могат да се разкрият и по наличието в близост до ъглите на сградите на прасно изрязани дъски или греди и тяхната замазка с вещества, затрудняващи горенето;

- в здания, подготвени за отбрана или за наблюдателни пунктове, обикновено не се наблюдават признаци на живот и се създава впечатление за необитаемост - именно това трябва да заостри вниманието;    - при огледа на населения пункт особено внимание трябва да се объща на залесените участъци - дървета, храсти, отделни постройки, оврази в покрайнините на населения пункт, дълбоки канавки, наличието на окопи, противотанкови ровове и ежове. Също така и на покривите, прозорците, терасите на масивните постройки и фабричните комини, където може да са разположени наблюдатели или охранителни подразделения. Те могат да бъдат разкрити и по отблясъците на слънцето на оптическите прибори за наблюдение (слънчевите зайчета);

След обстойния и задълбочен оглед на населения пункт отдалече, разузнавателното подразделение е целесъобразно да се раздели по дозори или дозор и ядро, които след внимателно  подбиране на  маршрути за изнасяне, подробно уточняване на задачите и организиране на взаимодействието, започват изнасяне към населения пункт. Изнасянето в населен пункт от селски тип следва да се извършва скрито и безшумно, с прибежки и припълзявания, използвайки за прикритие наличните храсти, дървета, канавки, канали, зеленчукови и овощни градини, лозя, бараки и задните части на постройки (където няма прозорци и други отвори). Не трябва да се извършва предвижване плътно до постройки и по участъци, които се наблюдават лесно от прозорци, врати и други отвори  на постройките.

При проникването в населения пункт внимателно се оглеждат крайните сгради (по-отделечените постройки в покрайнините на населения пункт) и ако в тях живеят хора, с тях се провежда „разговор на тъмно”, т.е. получаване на информация, без да се разкриваш.

Запомнете добре, че местните жители могат да са сериозна опасност, защото те познават много добре местността край населените пунктове и лесно могат да ви разкрият и предадат особено, ако действат на страната на противника.

Разузнаването в населен пункт от градски тип е целесъобразно да се провежда с две двойки дозори или дозор и ядро, които да се предвижват на къси разстояния (наскоци) от двете страни на улицата, чрез подаване на сигнали и взаимно прикритие. Разузнаване (прочистване на сграда) се извършва по подобие на описания начин в споменатата по-горе статия.

Ако в постройката се намират собствениците й, те незабавно се разпитват  и се охраняват до завършване на огледа.

Отново напомняме, че не е препоръчително да се пипат вещи и предмети в дворовете и помещенията, тъй като те могат да са минирани. При предвижванията по улиците, градините, дворовете и в помещенията следва  внимателно да се проверява за наличието на опънати телове (връв, корди и др.), които могат да са свързани с мини-сюрпризи.

След разузнаване (прочистване) на края на населения пункт, с цел заблуждаване за истинската посока на предвижване, се организира изнасяне в погрешна такава и след отдалечаване се коригира.

НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ПРЕДВИЖВАНЕ И РАЗУЗНАВАНЕ НА НАСЕЛЕН ПУНКТ

В процеса на предвижване през населен пункт на разузнавачите ще се наложи да преодоляват разнообразни препятствия, за което са необходими въображение, смелост, ловкост и сила. Препятствията могат да бъдат: естествени (реки, езера, оврази и т.н.) и изкуствени (пътища, ж.п. линии, канали, телени заграждения, огради  и др.). При преодоляване на реки и големи ручеи се избягват мостовете, защото обикновено се контролират от противника, затова е по-добре да се преодоляват с плуване или с помощта на преправъчно средство, изготвено с подръчни средства и материали (сал, пластмасови туби, дърво, част от снаряжение и др.). За предпочитане е препятствията, ако е възможно, да се заобикалят.

Телени заграждения

Към тях се отнасят различните видове телени и мрежести заграждения. Най-важните обекти на противника  и направления за преминаване обикновено се ограждат с огради с оголени електрически проводници и се осигуряват със звукова и светлинна сигнализация.

Огради от телени мрежи се използват обикновено в най-укрепените и добре охранявани зони. Често покрай тях се изграждат капани и други устройства, възпрепятстващи преодоляването на оградата. Понякога мрежата е под електрическо напрежение. Разузнавателни признаци за преминаване на ел. енергия по оградата (телената мрежа) е наличието на изолатори, разположени в долния край на мрежата на изолиращи подпори, без контакт със земята. Ако не може да се заобиколи подобно заграждение, е целесъобразно да се преодолее чрез пропълзяване под него. Ако разстоянието от него до земята е малко, се прокопава ров, като почвата се изхвъля встрани, за да може след преодоляването да се върне обратно на мястото си, за да се маскира преминаването.

 razuznavane 2

Подобни заграждения често се минират, затова преди подход и подготовка за преодоляването им следва вимателно да се разузнаят.

Телените заграждения биват най-различни видове: телена ограда (от телена мрежа) от европейски тип; усилена телена мрежа; лентова спирала; триредна телена спирала.

Преди преодоляване на подобни препятствия е необходимо да се проведе разузнаване за разкриване: набелязване на подстъпите към тях; установяване вида на препятствието (спирала, ограда, конструкцията им, дълбочина и дължина); дали са минирани; съществува ли сигнализация, дали е под напрежение и др.

За направата на проход в заграждението е целесъобразно да се изпратят двама души с инструменти, приспособени за рязане на тел (клещи, щик-ножът на автомата) и ръкавици (увити около ръцете парцали). Проход може да се направи по следния начин - единият от разузнавачите хваща с ръка долния край (долния тел) на телената  мрежа, а другият я срязва до стълба. За да не ви нарани бодливата тел и за да не издава шум, след като я отрежете, забодете края й в земята или го издърпайте встрани от прохода. Ако не разплагате с достатъчно време можете да срежете телта и с помощта на малка сапьорна лопатка или брадвичка, но трябва да сте убедени, че потивникът няма да ви чуе.

Можете да преодолеете теленото заграждение и без да го повреждате. В този случай долните редове тел следва да се повдигнат с дървени рогатки (чаталчета) или да се подкопае земята под тях.

 razuznavane 3

razuznavane 4

Теленото заграждение също може да се преодолее и с помощта на пътечка от пръти, саморъчно направени стълби, връхна дебела дреха и др. предмети, поставени върху заграждението.

 razuznavane 5

Телена спирала е целесъобразно да се преодолява с помощта на прът за повдигане, поставен успоредно над тялото (перпендикулярно на спиралата). Ако спиралата е поставена на земята може да се опитате да пропълзите между намотките. Ако самите витки не са достатъчно раздалечени, можете да ги завържете с връв или тел, за да ги раздалечите. След преминаването се освобождават с цел заличаване на следите.

 razuznavane 6

Електрически телени заграждения

Признаците, по които могат да бъдат разкрити са следните:

- наличието по коловете на изолатори, пластмаса, гума и други изолационни материали;

- наличие на мъртви животни около заграждението;

- наличието на изгоряла трева около заграждението (през нощта се виждат искри, прескачащи от телта към друг проводник);

- ако земята е влажна или е със сочна зелена трева, при хвърляне по заграждението на парче тел ще се получи късо съединение, характеризиращо се с искри, пукот и дим. Бъдете внимателни и стойте по-далече от заграждението.

За да определите дали заграждението е под напрежение, е необходимо да подхвърлите към него зелено (сочно) стебло от трева или малка влажна клечка. Ако заграждението е под напрежение ще възникне слаб електрически разряд.

 razuznavane 7

Обикновените телени заграждения под напрежение е целесъобразно да се преодоляват чрез подкопаване под тях. При суха, лишена от растителност почва, дълбочината на изкопа трябва да е не по-малка от 60 см., а ширината не по-малка от 75 см. Този начин не е препоръчителен за преодоляване на специалните телени заграждения, намиращи се под напрежение.

Слабозабележими телени заграждения

Обикновено са направени от тънка, гъвкава и много здрава тел, разположена по земята, храсти и други места. Преодоляват се чрез нарязване на части или поставяне върху тях на подръчни средства (дъски, рогозки от растения, метални предмети, вършина от клони, пръти и др.). Така се преодоляват само ако сте убедени, че не са  минирани. За да се убедите в това, може да завържете на дълга връв тежест, която се прехвърля и издърпва през заграждението, като преди това се прикривате или залягате на земята, за да избегнете поражение от осколките на мините.

Други препятствия

При предвижването си в населен пункт може да се наложи да преодолявате дървени огради. Ако не е възможно да се проврете между напречните дървета (дъски), ще се наложи да я прескочите. За тази цел тялото трябва да се прилепи към горната част на оградата, за да се намали риска от разкриване от противника. Преди прехвърляне трябва внимателно да се огледа почвата от другата страна на оградата за наличие на мини, капани, телове (жици) и др.

 razuznavane 8

При преодоляване на райони, намиращи се под наблюдение от страна на противника, може да се наложи да преодолявате и изорани учасъци от местността. Първо следва да се убедите, че това не е минно поле и чак тогава го преодолейте, като се сремите да не оставяте следи, по които лесно може да се определи направлението на изнасянето ви. За тази цел може да преодолеете участъка на кокили, чрез поставяне на рогозка от пръти (дреха) или се движите заднешком или странично (като това движение продължава поне 10м. преди и след изораната част) и следите се замитат с вършина.

Преодоляване на път (улица) в населен пункт – след като го приближите се прикрийте зад някаква преграда или залегнете на земята и го наблюдавайте известно време в двете посоки за ориентиране в обстановката.

 razuznavane 9

Преди пресичане на улица или път, подберете най -  безопасния маршрут за пресичане, осигуряващ ви добра маскировка: храсти; сянка на големи дървета и др.

 razuznavane 10

Открити участъци от пътя (улицата) е най–добре да се пресекат по най-късото разстояние, а в горист (залесен) участък - на завоите. Това позволява да се наблюдават и двете посоки (вляво и вдясно) и да се избегне разкриване. За да се избегне оставянето на следи по банкетите и платното, направете, ако има време, снегоходки от клони на дървета (храсти) или омотайте обувките си с парче плат; използвайте кокили или други подобни. Ако времето ви е ограничено също се пресича странично или заднешком, за да се заблуди противникът за посоката на изнасяне. Ако на пътя има водосток или мост (друго хидротехническо съоръжение), пресечете под тях.

 razuznavane 11

ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕЗ ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ

По време на разузнаването в град е целесъобразно (наложително) да се използват подземните комуникации за предвижване и проникване във важни административни сгради или оттегляне след изпълнение на задачата. За предвижване в тях е необходима добра предварителна подготовка. За предвижването е целесъобразно да се използва местен водач или подробен план на комуникацията. Командирът на групата подбира и уточнява маршрута за движение, азимута за изнасяне, магнитното отклонение, точното разположение на изходните люкове (шахти) и разстоянията между тях.

От изключителна важност е всеки член на групата да бъде снабден с: противогаз, фенерче, свещ, кибрит, парче тебешир, връв с дължина до 10м. Допълнително в групата следва да има 1-2 по-мощни фенера, канап (връв) до 40 м. и прибор за химическо разузнаване.

При наличие на очила за нощно виждане, фенерите са резервно  средство.

В хода на подготовката за действие в подземните комуникации, за по-голяма устойчивост и предотвратяване на подхлъзвания и падане, се правят специални приспособления за обувките - на подметките с тел се закрепват малки парчета метални мрежи.

Голяма опасност представлява образувалите се в комуникациите газови изпарения, концентрациите на които често превишават пределно допустимите норми. Затова преди спускане в тях, след отваряне на капака на шахтите, се изчаква определено време, за да може да се проветри. За оказване на незабавна помощ - всеки разузнавач се завързва за кръста с въже, с помощта на което, при необходимост, незабавно да бъде изтеглен на повърхността.

Основни признаци на отравяне са следните: повдигане, повръщане и главоболие. Ако се появят подобни признаци в хода на изпълнение на задачата, е необходимо групата незабавно да излезе на повърхността през най-близката шахта (отвор). Дозорът се движи на отдалечение до 10 м. от групата, като осветява пътя си с фенер. Откритите пламъци трябва да се избягват, защото насъбраният газ може да се възпламени. С известни предпазни мерки, свещи могат да се ползват като индикатор за определяне направлението за изход към повърхността по отклонението на пламъка.

Разузнавачите от ядрото следва да се движат на отдалечение 3-5м. един от друг, завързани помежду си с въже. Командирът се движи начело на ядрото и управлява действията на дозора. По време на предвижването на стените се поставят знаци с тебешир, които да се използват в случай на объркване, за да може групата да се върне на изходно положение. По време на изнасянето командирът на групата лично следи за изминатото разстояние, посоката на движение и азимута. Освен това за по-голяма сигурност се определя един от групата, който измерва с двойни крачки изминатото разстояние (при възможност).

След достигане на поредната шахта(изход), дозорните отварят капака, оглеждат околността и определят местоположението си (рис.19).

 razuznavane 12

Трябва да се знае, че подземните комуникации може да са минирани от противника, както и че в тях може да са изградени участъци със завали и разрушения.

В закрито подземно пространство силата на звука се усилва. Даже шумът от стъпките при предвижването се чува на значително разстояние, а звукът от изстрели и взрив на ръчна граната може да ви доведе до оглушаване. Имайки предвид възможната среща с противник и употребата на оръжие, още в началото на движението следва всички да си сложат в ушите тапи,.

Тъмното и ограничено пространство в подземните комуникации предизвикват естественото чувство на страх, възниква неувереност в силите и се появява подозрителност в бойците.

Справката е изготвена от о.р.п-к Сирмо Петров Сирмов. При изготвяне  на Справката са използвани материали от Интернет, печатни издания и лични познания. Изготвелият Справката няма претенции за пълна достоверност, точност и изчерпателност на материала включен в нея. Сърдечна благодарност на Даниела и Валери Лукови за отстраняване на допуснати стилни и правописни грешки.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии