facebook3

chlenska karta

1. Статут на редовен член на Сдружението се придобива след като:

1.кандидатът за член подаде, заявление за членство , декларация, че няма влязла в сила присъда за умишлено престъпление и попълнена анкетна карта по образец до Управителния съвет,лично или по интернет;

2.бъде приет за член по реда на Устава.

Редовни членове на Сдружението се приемат на заседание на Управителния съвет с пълно болшинство от присъстващи членове. андидатът за членство, може да бъде поканен да присъства на заседанието и да участва в събеседването. Данните ,за новоприетия член на Сдружението, се отразяват в регистъра на членовете и му се издава Членска карта.

2.Членство и права на члена на Сдружението.

Членството в Сдружението е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е изпълнявало(ва) парашутни скокове в : аероклуб; спортен клуб; структорите на парашутните поделения на МО и други ведомства; служило(жи), като нелетателен състав в тези структори или е дете на тези физически лица и приема основните цели, Устава, решенията на ръководните органи, плаща редовно членския си внос и няма влязла в сила присъда за умишлено престъпление. Всеки член на Сдружението има право: да участва в управление му; да бъде информиран за неговата дейност; да се ползва от имуществото и резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.

За сдружението

Специални сили

Други статии