facebook3

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Този кодекс определя нормите и правилата на поведение на членовете на Сдружението, за гарантиране на тяхната професионална етика, достойнство, чест, морал, равнопоставеност, честност и доверие при осъществяване на основната дейност.
2.Нормите и правилата на този етичен кодекс са задължителни за всички членове на Сдружението, поради което в заявлението за членство се декларира, че освен Устава се познава и ще се спазва и ЕК.
3.При всяко позоваване на разпоредбите на Устава на Сдружението, следва да се има предвид последното изменение от Пловдивски Окръжен Съд.
4.Нормите и правилата на ЕК подлежат на допълване и актуализиране, за да се усъвършенстват и усъвременяват морално-етичните норми, за да може в Сдружението да членуват само хора с висок морал, достойнство и чест.

ІІ.ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И МЕЖДУ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И ЧЛЕНОВЕТЕ.

1.Отношенията между членовете на Сдружението, както и между ръководните органи и членовете се осъществява на принципите на: взаимно доверие; толерантност; етичност; търпимост; зачитане на достойнството и правото на лично мнение.
2.Членовете на ръководните, контролните и помощни органи на Сдружението, нямат право под каквато и да е форма да използват положението си за получаване на каквито и да било предимства и облаги от дейността на Сдружението, да допускат и търпят прояви на корупция във всичките й форми.
3.Ръководните органи са длъжни, при постъпване на жалби на членове на Сдружението за непочтенно поведение, или нарушаване изискванията на Устава, да ги разглеждат в определения срок, безпристрастно при спазване процедурата за разглеждане на жалби (оплаквания).

ІІІ.НОРМИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Всички редовни и почетни членове на Сдружението, са длъжни да спазват следните норми и правила на поведение:

-да не участват в дейности и да извършват действия, които накърняват интересите, достойнството и престижа на Сдружението;
-да изпълняват своите задължения, произтичащи от Устава съвестно, почтенно и с необходимата сериозност и отговорност;
-да участват ,според своите възможности, умения, знания и опит в дейностите за постигане целите на Сдружението;
-да възприемат опита и уважават йерархията в Сдружението, съгласно Устава;
-да почитат героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите и работят безкористно за тяхното популяризиране, сред българския народ и издигане авторитета на Сружението;
-да проявяват умереност, достойно поведение, почтеност, акуратност, сдържаност и зачитане правото на лично мнение и човешко достоинство на всеки член на Сдружението;
-да демонстрират сдържаност, на своята национална гордост и членството си в Сдружението;
-да уведомяват УС, КС, или Комисията по етика в случай, че научат информация, която засяга или накърнява интересите на Сдружението или негови членове.

ІV.ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ(ОПЛАКВАНИЯ), РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ЖАЛБИ И НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ.

4.1.Процедура за подаване на жалба (оплакване).

Всеки член на Сдружението може да подаде жалба (оплакване) до Комисията по етика на Сдружението за друго лице, което е действало в нарушение на Устава и Етичния кодекс.
КЕ на Сдружението, може да изиска от съответното лице, срещу което е подадена жалбата, да положи необходимите усилия за решаване на проблема в приемлив за двете страни срок.
Когато подателят на жалбата (оплакването) не е доволен от решението на КЕ по поставения проблем , КЕ е длъжна в определения срок ,да информира жалбоподателя, че той може да поиска неговата жалба (оплакване) да бъде разгледана по процедурата за разглеждане на жалби (оплаквания).
Подателят на жалбата (оплакването) е длъжен да я(го) депонира(изпрати) до КЕ на Сдружението в писмен вид.

4.2.Процедура за разглеждане и решаване на жалби (оплаквания).

1.Прилага се когато подателят на жалбата (оплакването) поиска от КЕ, тя да бъде разгледана в съответствие с тази процедура.
2.КЕ на Сдружението е длъжна, да задейства тази процедура в срок от 5(пет) работни дни, след получаване на писмената жалба (оплакване).
3.КЕ на Сдружението връчва копие от жалбата (оплакването) на съответното лице, срещу което е отправена тя и изисква от него в срок от 10 (десет) работни дни да изпрати в КЕ писмен отговор .
4.Председателят на КЕ на Сдружението или упълномощени от него членове на КЕ, могат да извършат допълнително разследване по жалбата (оплакването), за което изготвят и представят писмен доклад , на следващото заседание на КЕ.
5.КЕ на Сружението, на свое заседание, разглежда всички материали по жалбата (оплакването) и решава дали е имало нарушение на Етичния кодекс. Лицата-членове на КЕ, които са упълномощени, да представляват лицето срещу коготе е подадена оплакването, не могат да участват в разискванията по решаването на жалбата (оплакване).
6.Окончателното решение по жалбата (оплакването) се взема от КЕ на Сдружението. Копие от това решение се изпраща в УС,на лицето подало жалбата (оплакването) и на лицето срещу когото е отправена тя.
7.Когато жалбата, попада в юрисдикцията на определен регулатор(клон, помощен орган) КЕ може да реши,чрез УС да отнесе жалбата (оплакването) до този орган, като приложи своето решение по жалбата ( оплакването ).
8.Когато КЕ на Сдружението реши, че разрешаването на проблема в жалбата (оплакването),е предмет на съдебно разглеждане, на подателя на жалбата (оплакването) се препоръчва да се отнесе към съда.

4.3.НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ (САНКЦИИ ).

Когато в резултат на прилагане на Процедурата за разглеждане на жалби (оплаквания ), КЕ на Сдружението констатира, че е извършено нарушение на Устава или Етичния кодекс, тя може да РЕШИ:

-да поиска от лицето срещу когото е подадена жалбата (оплакването), да отстрани нарушението;
-да поиска уверение, че лицето срешу което е жалбата,в бъдеще ще съобразява поведението си с условията, определени от КЕ на Сдружението;
-да предложи на УС ,да прекрати временно членството в Сдружението на лицето, срещу което е Оплакването, без цялостно или частично възтановяване на членския внос;
да предложи на Общото събрание, провинилото се лице да бъде изключено от Сдружението в съответствие с Устава.

Етичният кодекс на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” е приет на заседание на УС на 21.01. 2010г.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС- управителен съвет;
КЕ- комисия по етиката;
КС- контрплен съвет.

За сдружението

Специални сили

Други статии