facebook3

image4

I.УЧРЕДЯВАНЕ, ВПИСВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

1.Учредяване на Сдружението.

Сдружението беше учредено по идея на инициативен комитет, от Учредително събрание проведено на 25.09.2009 г. в гр. Пловдив с участието на 30 учредители.

След разисквания по дневния ред Събранието РЕШИ:да бъде учредено Сдружение „Съюз на българските парашутисти”,като юридическо лице и бъде регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ – като сдружение с обществено полезна дейност;седалище и адрес на управление и кореспонденция-4000 гр.Пловдив,ул.„Гладстон”1,тел.35932579008;Сружението е без ограничение в срока на своето съществуване;приема Устава на Сдружение „Съюз на българските парашутисти”- което се удостоверява с изготвения списък на учредителите на Сдружението подписали Устава;с тайно гласуване избира Председател и Гл. секретар на Управителния съвет(УС) на Сдружението ;по предложение на избраните Председател и Гл. секретар,Събранието избира членове на УС;избира Председател на Контролния съвет(КС) на сдружение „Съюз на българските парашутисти”;по предложение на новоизбрания Председател на КС,избира Членове на КС на Сдружението;определя размера на членския внос от членовете на Сдружението да бъде в размер на -5 лева.

kratka istoriya 10

На 22.03.2010г. беше проведено Първото Общо събрабие на Сдружението.Общото събрание прие: изменения и допълнения на Устава;Основните насоки.Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2010г. ,освен това утвърди приема на членове на Сдружението от УС и графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2010г..

На 14.02.2011г.беше проведено Второто Общо събрание на Сдружението.Общото събрание прие:отчета на УС за дейността на Сдружението през 2010г.;отчета за дейността на КС през 2010г.;Основните насоки,Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2011г.; утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2010г., графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2011г. и избра членове на Комисията по етика на Сдружението.

На 25.01.2012г. беше проведено Третото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2011г., отчета за дейността на КС през 2011г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2012г.; утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2011г.; прие -графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2012г.; прие размера на членския внос да бъде с ндолна граница два лева и горна граница сто лева.

На 21.02.2013г. беше проведно Четвъртото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2012г. и отчета за дейността на КС през 2012г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2013г.; утвърди приема ан членове на Сдружението от УС през 2012г,; прие графука за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2013г.

На 28.01.2014г. беше проведено Петото Общо събрание на Сдружението. Обшото събрание прие: годишния отчет на Ус за Дейността на Сдружението през 2013г. и годишния доклад на КС за 2013г.; утвърди: приема на нови членове на Сдружението през 2013г. от УС; освободи от заеманите длъжности членовете на УС, КС и КЕ и избра нови членове на УС, КС и КЕ; прие: Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на Сдруженирто за 2014г.; утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2014г.; утвърди подписания мемурандум за сътрудничество между Сдружението и Алианс "Български командоси" - област София.

На 18.04.2015г. беше проведено шестото общо събрание на сдружение „СБП”. Общото събрание реши:

1.Прие годишните отчети: на УС за дейността на Сдружението през 2014г.; на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2014г;

2.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2014г. ;

3.При Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2015г.;

4.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2015г.;

5.Попълни овакантени места в Комисията по етика (КЕ) на Сдружението;

6.Други: - Брифинг на командира на военно формирование – 32990 – Пловдив.

На 20.04.2016г. беше проведено седмото общо събрание на Сдружение „СБП”. Събранието реши:

      !. Прие годишните отчети на: УС за дейността на Сдружението през 2015г. и на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2015г.;

            2. Прие Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2016г.;

            3.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2015г.;

            4.Попълни овакантени места в КС и Комисията по етика (КЕ) на Сдружението като:

-освободи от заеманата длъжност: председател на КС г-н Красимир Кънчев; председателя на комисията по етика г-н Смилен Драгански;

-прие за председател на КС г-н Смилен Драгански, а за председател на КЕ г-н Красимир Кънчев;

-избра за член на КС г-н Ангел Александров и за членове на КЕ Димитър Друмев Димитров и Темелко Темелков.

            5.Утвърди на графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2016г.;

            6.Прие промени в устава на сдружението;

            7.В точка Други: утвърди подписания Меморандум за сътрудничество между Сдружение „СБП“ и Сдружение „СПБ” - област София; изслуша брифинг на командира на военно формирование 32990 - Пловдив.

На 12.04.2017г. беше проведено осмото общо събрание на Сдружение „СБП”. Общото събрание реши:

1.Прие годишните отчети на УС за дейността на сдружението и на контролния съвет за 2016г.;

2.Прие Основни насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2017г.;

3.Утвърди приема на членове на сдружението от УС през 2016г.;

4. Извърши промени в устава на сдружението, УС, Контролния съвет (КС) и Комисията по етика (КЕ);

5.Утвърди на графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2017г.;

6.Други.

На 18.04.2018г. беше проведено деветото общо събрание на Сдружение „СБП”. Събранието реши:

1.Прие годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2017г;

2.Прие Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2018г.;

3.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2017г.;

4.Измени и допълни Устава на Сдружението;

5.Освободи и избра членове на УС:

-освободи г-н Валери Луков от заеманата длъжност член на УС на сдружението; освободи г-н Васил Б. Василев от заеманата длъжност член на КС на сдружението; -освобождава г-н Михаил Георгиев от заеманата длъжност член на КС на сдружението.

-избра за нови членове на УС на Сдружението: г-н Васил Б. Василев; г-н Васил С. Атанасов; и г-н Михаил Георгиев;

-избра за нов член на КС г-н Милан Асенов.

            -задължи УС на сдружението да покани на свое заседание членовете на УС г-н Чилингиров и г-н Панайотов и да ги заслуша относно намеренията им за участие в работата на УС и своевременното заплащане на членския си внос и докладва на следващото общо събрание за взетото решение.

            -задължи КС на сдружението да покани на свое заседание членовете на КС г-н Янакиев и г-н Александров и да ги заслуша относно намеренията им за участие в работата на КС и своевременното заплащане на членския си внос и докладва на следващото общо събрание за взетото решение.

            6.Взе решение за откриване клонове (областни и общински структури) на сдружението:

-Да бъдат разкрити (структурирани) клонове (областни центрове) на сдружението в областите: София, Варна, Сливен, Монтана и В. Търново.

-Да бъдат разкрити (структурирани) клонове (общински центрове) на сдружението в общините: Белово, Казанлък, Родопи и Асеновград.

            7.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2018г.;

8.Други:

-Връчи награди – почетни грамоти от името на УС на спонсорите на сдружението:

            -г-н Любомир Апостолов;

            -г-н Георги Иванов;           

            -г-н Кехайов;

            -г-н Николай Стоицев;

            -г-н Добрин Добрев.

-Изказа благодарност на г-н Цветан Кръстев, г-н Влашев, г-н Дечо Дечев и г-н Серафим Серафимов за приноса им към възстановяване на историята на парашутизма в пловдивския регион.

-Да бъде отпусната еднократна парична помощ на болния парашутист г-н Влашев в размер на 200 лв.

На 14.03.2019г. беше проведено десетото общо събрание на сдружение „СБП”. Общото събрание реши:

1.Прие годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2018г;

2.Прие Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2019г.;

3.Утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2018г.;

4. Измени и допълни Устава на Сдружението;

5. Освободи и избра членове на УС, КС и КЕ на Сдружението:

-Освободи от длъжност поради изтичане на мандата: председателят на УС на Сдружение”СБП”- г-н Сирмо Сирмов; Главният секретар на Сдружение „СБП”- г-н Николай Стоицев;

-Освободи от длъжност поради изтичане на мандата и по тяхно желание следните членове на УС на сдружение „СБП”: г-н Валери Луков; г-н Никола Панайотов; г-н Петко Аргилашки; г-н Йонко Йовчев; г-н Николай Чилингиров; г-н Васил С. Атанасов; г-н Васил Богомилов Василев; Михаил Никифоров Георгиев;

-Освободи от сега заеманите длъжности поради изтичане на мандата: председателя на КС на сдружение „СБП” г-н Смилен Драгански и зам.председателят на КС на сдружение „СБП” г-н Янаки Янакиев;      

-Освободи от сега заеманите длъжности поради изтичане на мандата и по тяхно желание следните членове на КС на сдружение”СБП”: -г-н Милан Асенов; г-н Леко Стоянов Петров; г-н Темелко Темелков;

-Избра за Председател на УС на сдружение „СБП” с пет годишен мандат на действие г-н Сирмо Петов Сирмов; за Главен секретар на УС на сдружение „СБП” с пет годишен мандат на действие г-н Николай Димитров Стоицев;

- Избра за нови членове на УС на Сдружение „СБП” с пет годишен мандат на действие следните членове на Сдружение „СБП”: г-н Петко Стойчев Аргилашки; г-н Йонко Ненчев Йовчев; г-н Дончо Милков Киров; г-н Михаил Никифоров Георгиев; г-н Любомир Апостолов Апостолов; Васил Георгиев Василев; г-н Васил Стоилов Атанасов;

-Избра за Председател на КС на Сдружение „СБП” с пет годишен мандат на дейност г-н Смилен Рангелов Драгански;

-Избра за нови членове на КС на Сдружение „СБП” с пет годишен мандат на дейност: г-н Милан Асенов Асенов – за Зам. председател на КС; г-н Леко Стоянов Петров за член на КС; г-н Здравко Иванов Аврамов за член на КС; г-н Темелко Темелков

-Избра г-н Красимир Тотев Кънчев за председател на КС на Сдружение „СБП” с пет годишен мандат на дейност;

-Избра за нови членове на Комисията по етика на Сдружение „СБП” с пет годишен мандат на дейност: г-н Димитър Друмев; г-н Йордан Георгиев Кирилов.

6.Прие решение за откриване клонове (областни и общински структури) на сдружението:

-Да бъдат разкрити (структурирани) клонове (областни центрове) на сдружението в областите: София, Варна, Сливен, Монтана и В. Търново;

-Да бъдат разкрити (структурирани) клонове (общински центрове) на сдружението в общините: Калофер, Белово, Казанлък, Община Родопи

7.Утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2019г.

8.Други: Прие решение Да бъде сменено седалището и адреса на управление на сдружение „СБП” на адрес България, обл. Пловдив, общ. Пловдив, район Източен, ул. „Орловец” - 9.

           

kratka istoriya 11

КАКВО НАЛОЖИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”?

Гр. Пловдив е „Столицата” на парашутизма в България. От 1959г.в него непрекъснато са били дислоцирани парашутни поделения и функционираше един от най-големите аероклубове в Българария. В града и в момента е дислоцирано най –голямото парашутно поделение, което е едно от най-добре подготвените поделения на БА. В авиобазите намиращи се в близост до града също има парашутисти.

Независимо от това, до сега в града не е имало организирана структура, която да се занимава пряко с проблемите и да защитава интересите на парашутистите.

За съжаление до този момент, за разлика от всички други населени места в България, в които е имало или има парашутисти, само в гр.Пловдив не е изграден паметник на парашутиста. Освен това липсва и клуб на парашутиста, където да се осъществява обществено-полезна дейност, чрез организиране и осъществяване на срещи и дейности допринасящи за издигане, затвърждаване на името и престижа на българските парашутисти сред широката общественост у нас и в чужбина.

2.Вписване на Сдружението.

2.1.Вписване на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при Пловдивския окръжен съд (ПОС).

С решение N-397 от 10.12. 2009г.Пловдивският окръжен съд,търговско отделение,вписа в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС,по фирмено дело N 141/2009г. новоучреденото Сдружение „Съюз на българските паращутисти” за осъществяване на обществено полезна дейност.

С решение N 276 от 15.05.2010г. Пловдивски окръжен съд ,търговско отделение,вписа в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС по фирмено дело N 141/2009г. промяната в Устава на Сдружението,приета от Общото събрание, проведено на 22.03.2010г.

2.2.Вписване на Сружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел,за осъществяване на обществено полезна дейност на Министерството на правосъдието.

С удостоверение N-032/24.03.2010г.на Министерството на правосъдието на основание чл.45,ал.3 от ЗЮЛНЦ,Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,под N-20100324032.

3.Регистриране на Сдружението.

3.1.Регистриране в Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията.

Сдружението е регистрирано в СВ-БУЛСТАТ Пловдив на Агенцията по вписванията на 14.12.2009г.и притежава Карта за индентификация по БУЛСТАТ N -1719311 издадена на 21.12.2009г. с ЕИК -175820278.

3.2.Регистриране в Националната агенция за приходите.

Сдружението е регистрирано в Национална Агенция за приходите - Териториална Дирекция гр. Пловдив с Удостоверение за регистрация Изх.N 160161003165025/19.01.2010г.

II.СЪЩНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО..

Съгласно чл.3.(1) от Устава – Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военнопатриотична организация.

(2)Вид на дейността съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ:- обществена полза.

(3)Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси ;и развитие и утвьрждаване на гражданското общество.

За сдружението

Специални сили

Други статии