facebook3

image4

I.УЧРЕДЯВАНЕ, ВПИСВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

1.Учредяване на Сдружението.

Сдружението беше учредено по идея на инициативен комитет, от Учредително събрание проведено на 25.09.2009 г. в гр. Пловдив с участието на 30 учредители.

След разисквания по дневния ред Събранието РЕШИ:да бъде учредено Сдружение „Съюз на българските парашутисти”,като юридическо лице и бъде регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ – като сдружение с обществено полезна дейност;седалище и адрес на управление и кореспонденция-4000 гр.Пловдив,ул.„Гладстон”1,тел.35932579008;Сружението е без ограничение в срока на своето съществуване;приема Устава на Сдружение „Съюз на българските парашутисти”- което се удостоверява с изготвения списък на учредителите на Сдружението подписали Устава;с тайно гласуване избира Председател и Гл. секретар на Управителния съвет(УС) на Сдружението ;по предложение на избраните Председател и Гл. секретар,Събранието избира членове на УС;избира Председател на Контролния съвет(КС) на сдружение „Съюз на българските парашутисти”;по предложение на новоизбрания Председател на КС,избира Членове на КС на Сдружението;определя размера на членския внос от членовете на Сдружението да бъде в размер на -5 лева.

kratka istoriya 10

На 22.03.2010г. беше проведено Първото Общо събрабие на Сдружението.Общото събрание прие: изменения и допълнения на Устава;Основните насоки.Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2010г. ,освен това утвърди приема на членове на Сдружението от УС и графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2010г..

На 14.02.2011г.беше проведено Второто Общо събрание на Сдружението.Общото събрание прие:отчета на УС за дейността на Сдружението през 2010г.;отчета за дейността на КС през 2010г.;Основните насоки,Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2011г.; утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2010г., графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2011г. и избра членове на Комисията по етика на Сдружението.

На 25.01.2012г. беше проведено Третото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2011г., отчета за дейността на КС през 2011г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2012г.; утвърди приема на членове на Сдружението от УС през 2011г.; прие -графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2012г.; прие размера на членския внос да бъде с ндолна граница два лева и горна граница сто лева.

На 21.02.2013г. беше проведно Четвъртото Общо събрание на Сдружението. Общото събрание прие: отчета на УС за дейността на Сдружението през 2012г. и отчета за дейността на КС през 2012г.; Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2013г.; утвърди приема ан членове на Сдружението от УС през 2012г,; прие графука за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2013г.

На 28.01.2014г. беше проведено Петото Общо събрание на Сдружението. Обшото събрание прие: годишния отчет на Ус за Дейността на Сдружението през 2013г. и годишния доклад на КС за 2013г.; утвърди: приема на нови членове на Сдружението през 2013г. от УС; освободи от заеманите длъжности членовете на УС, КС и КЕ и избра нови членове на УС, КС и КЕ; прие: Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на Сдруженирто за 2014г.; утвърди графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2014г.; утвърди подписания мемурандум за сътрудничество между Сдружението и Алианс "Български командоси" - област София.

kratka istoriya 11

КАКВО НАЛОЖИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”?

Гр. Пловдив е „Столицата” на парашутизма в България. От 1959г.в него непрекъснато са били дислоцирани парашутни поделения и функционираше един от най-големите аероклубове в Българария. В града и в момента е дислоцирано най –голямото парашутно поделение, което е едно от най-добре подготвените поделения на БА. В авиобазите намиращи се в близост до града също има парашутисти.

Независимо от това, до сега в града не е имало организирана структура, която да се занимава пряко с проблемите и да защитава интересите на парашутистите.

За съжаление до този момент, за разлика от всички други населени места в България, в които е имало или има парашутисти, само в гр.Пловдив не е изграден паметник на парашутиста. Освен това липсва и клуб на парашутиста, където да се осъществява обществено-полезна дейност, чрез организиране и осъществяване на срещи и дейности допринасящи за издигане, затвърждаване на името и престижа на българските парашутисти сред широката общественост у нас и в чужбина.

2.Вписване на Сдружението.

2.1.Вписване на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при Пловдивския окръжен съд (ПОС).

С решение N-397 от 10.12. 2009г.Пловдивският окръжен съд,търговско отделение,вписа в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС,по фирмено дело N 141/2009г. новоучреденото Сдружение „Съюз на българските паращутисти” за осъществяване на обществено полезна дейност.

С решение N 276 от 15.05.2010г. Пловдивски окръжен съд ,търговско отделение,вписа в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при ПОС по фирмено дело N 141/2009г. промяната в Устава на Сдружението,приета от Общото събрание, проведено на 22.03.2010г.

2.2.Вписване на Сружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел,за осъществяване на обществено полезна дейност на Министерството на правосъдието.

С удостоверение N-032/24.03.2010г.на Министерството на правосъдието на основание чл.45,ал.3 от ЗЮЛНЦ,Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,под N-20100324032.

3.Регистриране на Сдружението.

3.1.Регистриране в Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията.

Сдружението е регистрирано в СВ-БУЛСТАТ Пловдив на Агенцията по вписванията на 14.12.2009г.и притежава Карта за индентификация по БУЛСТАТ N -1719311 издадена на 21.12.2009г. с ЕИК -175820278.

3.2.Регистриране в Националната агенция за приходите.

Сдружението е регистрирано в Национална Агенция за приходите - Териториална Дирекция гр. Пловдив с Удостоверение за регистрация Изх.N 160161003165025/19.01.2010г.

II.СЪЩНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО..

Съгласно чл.3.(1) от Устава – Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военнопатриотична организация.

(2)Вид на дейността съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ:- обществена полза.

(3)Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси ;и развитие и утвьрждаване на гражданското общество.

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии