facebook3

УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЕН ОРГАН И КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА.

1.Устройство.

Структурата на Сдружението е следната:общо събрание;управителен съвет;контролен съвет;клонове;помощни органи с постоянен и временен характер.

2.Органи за управление.

Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).

Управителен орган на Сдружението е Управителен съвет (УС).

3.Контролен орган.

Контролен орган на Сдружението е Контролен съвет (КС).

4.Комисия по етика.

Орган с постоянен характер,който следи за спазване на нормите на Етичния кодекс от членовете на Сдружението и неговите органи.

5.Членове на УС на Сдружението са:

Сирмо Петров Сирмов – Председател на УС;

Николай Димитров Стоицев – Гл. секретар;

Никола Тодоров Панайотов –Юрист консулт;

Йонко Ненчев Йовчев - Връзки със сродни сдружения;

Петко Стойчев Аргилашки – Касиер;

Николай Евстатиев Чилингиров - Международни връзки;

Валери Тодоров Луков – Връзки с ВВС.

6.Членове на КС на Сдружението са:

Красимир Тотев Кънчев – Председател на КС;

Янаки Димитров Янакиев – Зам.председател на КС;

Васил Богомилов Василев – Член;

Леко Стоянов Петров – Член;

Мехаил Никифоров Георгиев – Член.

7.Членове на Комисията по етика (КЕ):

Смилен Рангелов Драгански – Председател на КЕ;

Здравко Иванов Аврамов – Член;

Васил Георгиев Василев – Член;

Васил Цолов Томов –Член.

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии