facebook3

Посещения в сайта

157522
Посещения днесПосещения днес27
Общо посещенияОбщо посещения157522
Посетители в момента 10

Дата и час

Вход в сайта

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ  „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”  НА СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.01. 2015Г. РЕШИ :

 I. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 ОТ ЗЮЛНЦ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 18.04.2015 ГОД. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА РЕСТОРАНТ "ЕЛИВАНТО" В ГР. ПЛОВДИВ, КВ. ГАГАРИН, УЛ. "ОГРАЖДЕН" - 10, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1.ПРИЕМАНЕ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ: НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2014г.;  НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2015г.;

 2.УТВЪРЖДАВАНЕ ПРИЕМА НА ЧЛЕНОВЕ ОТ УС НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА;

 3.ПРИЕМАНЕ НА: ОСНОВНИТЕ НАСОКИ;  ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ И БЮДЖЕТА НА СДУЖЕНИЕТО ЗА 2015 ГОДИНА;

          4.УТВЪРЖДАВАНЕ ГРАФИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2015Г. НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО

          5.ПОПЪЛВАНЕ НА ОВАКАНТЕНИ МЕСТА В КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА НА СДРУЖЕНИЕТО;

 6.ДРУГИ.

 ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.27 ОТ ЗЮЛНЦ ,  СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД В 11.00 ЧАСА  (1 ЧАС ПО-КЪСНО),  КОЛКОТО И ЧЛЕНОВЕ ДА СЕ ЯВЯТ.

                 II. ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ ОБЯВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,  ДОБЛИРАНО ПО ТЕЛЕФОН

                                                                                           УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

                                                                                          „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии