facebook3

Посещения в сайта

49358
Посещения днесПосещения днес5
Общо посещенияОбщо посещения49358
Посетители в момента 13

Дата и час

Вход в сайта

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СБП" И ПРОЕКТО-ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

За участие в Общо събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

1. Управителният съвет (УС) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.23 (1) от Устава чрез обява в Държавен вестник бр.13 от 09.02.2018г., стр.160 свиква Общо събрание на 18.04.2018 год. от 17.00 часа в зала – 7 (седем) на Военен клуб в гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на Контролния съвет (КС); 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2018г.; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от УС през 2017г.; 4.Изменения и допълнения в устава на сдружението; 5.Освобождаване и избор на членове на УС; 6.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 7.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2018г.; 8.Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

Приканваме всички членове на сдружението да вземат участие в Общото събрание. Моля уведомете и членовете на сдружението, с които поддържате връзка.

25.02.2018г.             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ "СБП"

ПЛОВДИВ                О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

ПРОЕКТО -ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Д О К Л А Д ( О Т Ч Е Т )

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НA БЪЛГАРСКИТЕ                        ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

        

         I.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 38 (1) ОТ ЗЮЛНЦ.

1.СДРУЖЕНИЕТО ИЗРАЗХОДВА ИМУЩЕСТВОТО СИ ПРЕЗ 2017 ГОД. ОСНОВНО ЗА:

1.1.Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура.

За подпомагане на развитието и усъвършенстването на общочовешките и духовните ценности на своите членове, чрез създаване на творческа среда и подпомагане на техните способности бяха изразходвани общо – 277,21 лв. (двеста седемдесет и седем лева и 21 стотинки), като бяха проведени следните по-значими мероприятия:

-продължи издирването на парашутисти от формирането на първото парашутно поделение в гр. Пловдив-2АПРР и изготвени записки с техни спомени, с което се обогати историята на парашутизма в България. Записките бяха качени на сайта на сдружението. Същите се използват за пропагандиране на достиженията, бойното майсторство и високия дух на парашутистите;

-членове на сдружението вземаха участие в: срещи с представители на военно формирование 32990-Пловдив; съвместни мероприятия със сродни сдружения, структури и организации; обмен на информация в областта на парашутизма, техниката, въоръжението, снаряжението и тактиката на действие на парашутните поделения с парашутисти от съседни и приятелски страни;

-разработвани и качвани на сайта на сдружението и периодично актуализирани бяха: статии за историята на българския парашутизъм; актуализираха се справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света; подновяваше се информацията за загиналите български парашутисти и хумористичните разкази и анекдоти за парашутизма; актуализираше се информацията за парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди; издирваха и се поместваха допълнителни факти и интересна информация за парашутистите. Периодично се излизаше със становища и статии в защита на парашутистите. Помествани бяха и статии на журналисти от централни и местни печатни издания;

-организираха се тържествени чествания и участия в съвместни мероприятия с представители на военно формирование 32990- Пловдив и обществеността по случай юбилейни годишнини и събития от историята на България и парашутизма като: Богоявление; 3-ти март– Освобождението на България; 18-ти март – Формиране на Парашутната дружина – първото парашутно поделение на БА; 6 –май – Празник на БА; 6-ти септември–Съединението на България; 18- ти октомври – „Ден на парашутиста от БА” и др., като за закупуване на венци, разпечатване на поздравителни адреси, грамоти и разходи по изпращане в други населени места на обща стойност – 277,21 лв. (двеста седемдесет и седем лева и 21 ст.);

-включвахме се според възможностите си в подпомагане и съдействие на държавните институции и общинските органи за самоуправление по места, при решаване на специфични задачи и развитие и утвърждаването на гражданското общество;

-организирани бяха предавания в местни електронни медии и помествани статии и интервюта в ежедневния и периодичен печат с цел съдействие за патриотичното възпитание и пропагандиране сред членовете ни и обществеността на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите;

1.2. Подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо – 714.18 лева (седемстотин и четиринадесет лева и 18 стотинки).

УС на Сдружението със свое решение, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на подбор и социално подпомагане на социално слаби свои членове подпомогна:

     -физически лица по време на коктейли на „18-ти март-формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА”, „18-октомври –Ден на парашутиста” и новогодишен коктейл, в размер на – 593,88 лева (петстотин деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки );

    - На 05.06.2017г. по случай „1-ви юни – Ден на детето” при посещение в ДДЛРГ „Мария Луиза” –Пловдив, от сдружението бяха подарени на децата пакети с хранителни продукти на стойност – 120,30 (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

1.3. Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация.

В тази насока и през 2017г. усилията на УС на Сдружението бяха насочени към привличане, адаптиране в структурата му и съдействие за: по-бързата и безболезнена адаптация, социалната интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активно съдействие за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми; намиране (осигуряване) на работни места; препоръчване и съдействие пред работодатели за назначаване на подходящи длъжности.

1.4.Защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението.

И през 2017г. УС на Сдружението продължи традицията си по осигуряване на необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване (при получен сигнал), чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоопределение, неправителствени организации и сдружения. УС на сдружението излезе с пет материала в: сайта на сдружението; групата на военното формирование 32990 и други сайтове и в местната преса.

Изпратено беше писмо до ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ - Относно вдигане тавана на пенсиите на българските парашутисти от резерва и запаса.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ.40 (2) ОТ ЗЮЛНЦ.

2.1. СЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

         2.1.1. По организационната дейност.

През отчетния период основните усилия на УС на Сдружението бяха насочени към: организиране на смислена организационна дейност; приемане на решения и повеждане на целенасочени практически мероприятия съгласно вътрешните правила, организационните и методически документи (правилници, наредби, инструкции), Устава на сдружението и нормативните документи (актове) на страната, които подпомагаха и гарантираха пълноценното му функциониране; осигуряване изпълнението на решенията на поведеното Общо събрание през 2017г.; прием на нови членове на Сдружението и тяхното предлагане за утвърждаване от Общото събрание.

В изпълнение на Целите и Годишната програма на сдружението бяха проведени следните по-важни мероприятия по организационната дейност:

1.Общо събрание на Сдружението проведено на 20.04.2017 г. в гр. Пловдив в присъствието на 30 човека членове на Сдружението. Обща стойност на изразходваните средства за провеждане на събранието беше в размер на 120.30 лв. (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

Събранието взе следните решения:

         1.Приема годишните отчети на: УС за дейността на Сдружението и Контролния съвет през 2016г.;

         2.Задължава УС да помести годишния отчет за дейността на Сдружението през 2016г. на сайта на Сдружението.

         3.Приема:Основните насоки; Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2017г.

         4.Утвърждава новоприетите членове на Сдружението:

         1.к-н. о.р. Светозар Русанов Филипов 65-ти набор от София;

         2.р-к от запаса Йохан Лилов Цветков набор 65-ти от София

         3.к-н .о.р. Георги Димитров Дичев

  4.о.р. подп. Ангел Кирилов Александров

         5.Освобождава г-н Красимир Кънчев от заеманата длъжност председател на КС на сдружение „СБП”;

         6.Освобождава г-н Смилен Драгански от заеманата длъжност председател на КЕ на сдружение „СБП”;

         7.Избира за нов председател на КС на Сдружение „СБП“ г-н Смилен Драгански;

         8.Избира за нов председател на КЕ на Сдружение „СБП“ г-н Касимир Кънчев;

         9.Избира за нов член на КС на Сдружение „СБП“ - г-н Ангел Александров;

         10.Избира за нови членове на КЕ на Сдружение „СБП“: г-н Димитър Димитров и г-н Темелко Темелков;

         11.Утвърждава Графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2016г.;

         12.Приема предложените промени в устава на Сдружение”СБП”:

            13. Утвърждава подписания Меморандум за сътрудничество между Сдружение „СБП“ и Сдружение „СПБ” - област София.

         2.Изпращане писмо с обратна разписка в София до Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието с отчета на Сдружението за 2016 година, на 15.05.2016г. - на стойност 1,90 лева. (един лев и деветдесет стотинки);

3.Разработване и приемане от УС на сдружението на План-сценарий за честване на „18 октомври –Ден на парашутиста” и избиране организационен комитет за организиране на честването на празника - на проведено заседание на УС на 09.09.2017г.;

4.Приемане от УС на свое заседание проведено на 15.01.2018г. дневния ред и определяне датата на провеждане на общото събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2017г.;

5.Заплащане на такса за обнародване в Държавен вестник на обява за свикване на Общо събрание на Сдружението за отчитане дейността му през 2016г. – на обща стойност 41 лева. (четиридесет и един лева);

7.Изпращане до редакцията на Държавен вестник – София за обнародване на писмо с покана за свикване на общо събрание на обща стойност 1.85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки);

8.На две свои заседания УС разгледа и прие промени в устава на сдружението;

9.На две свои заседания УС на сдружението разгледа и прие решение относно формата и начина на обединение на Сдружение „СБП” със Сдружение „СПБ” и Сдружение „Под купола -2002г.”

В резултат на тези проведени мероприятия, беше/ха: усъвършенствани част от разработените организационни и методически документи; подобрени условията за нормален организационен живот в сдружението, за по-качествено реализиране на поставените цели и задачи; подобрени организацията за масовизиране на доброволното обединение на физически лица в сдружението; укрепна структурата на сдружението.

За решаване на организационни въпроси и приемане на нови членове на сдружението, през отчетния период УС проведе осем редовни и извънредни съвместни заседания. При обсъждане на финансови и други важни въпроси, на заседанията на УС бяха привличани и членове на КС, Комисията по етика и членове на сдружението, компетентни по обсъжданите проблеми.

От УС на сдружението редовно се водеха:

-книга за протоколите от редовни и извънредни събрания и заседания, за които има изготвени протоколи;

-регистъра на членовете и структурите на сдружението;

-книга за отчитане на членския внос;

-счетоводна (дневник за приходите и разходите) и Оперативна документация.

2.1.2. Други проведени мероприятия.

През отчетния период бяха проведени и следните по-важни мероприятия със спомагателен и обслужващ характер съдействащи за изпълнение целите и годишната Програма на Сдружението:

1.Във връзка с празника на парашутиста -18-ти октомври, УС на сдружението изпълни следните мероприятия:

-част от членовете на Сдружението взеха участие в коктейл съвместно с военнослужещите от военно формирование 32990- Пловдив;

-изготвени и изпратени бяха поздравителни адреси до: командирите на военно формирование-32990-Пловдив и морския отряд – Варна; до парашутистите от Висшия военен университет „Васил Левски” – В. Търново; до отдел „Специални сили”- София и до Сдружения: „Под купола-2002г.” на ветераните-парашутисти – Сливен; „AVA FLUING GENTRE” – Монтана и частния аероклуб Ихтиман на обща стойност – 31,28 лева (тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки);

- организиран беше коктейл за членовете на Сдружението на който бяха подпомогнати социално слаби парашутисти на стойност – 550 лева (петстотин и петдесет лева), осигурени от дарител–TRAFFIK SEKURITY, за тази цел;

-поднесен беше венец на паметната плоча на загиналите парашутисти в района на военно формирование-3290-Пловдив и паметника на парашутиста в София - на стойност 100 лв. (сто лева);

-група от сдружението участва в ритуала на Централните софийски гробища и паметника на парашутиста в гр. София;

- наградени бяха четирима кадрови военнослужещи от военно формирование - 32990 – Пловдив за постигнати високи резултати по бойната подготовка през годината с фланелки и календари с логото на Сдружението;

2.Заплатена беше такса супер-хостинг за сайта на сдружението в интернет на стойност – 148,65 лева ( сто четиридесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки);

3.На 05.06.2017г. по случай „1-ви юни – Ден на детето” по инициатива на УС на сдружението съвместно с Общински съвет по наркотични вещества-Превантивно–информационен център-гр. Пловдив беше организирано посещение в ДДЛРГ „Мария Луиза” –Пловдив, на която беше разяснена накратко същността на обществената значимост на професията военен парашутист и беседа от Общински съвет - Пловдив „Презентация на наркотичните и психоактивни вещества”. От сдружението бяха подарени на децата пакети с хранителни продукти на стойност – 120,30 (сто и двадесет лева и тридесет стотинки);

4.Организирано беше новогодишно тържество за членовете на Сдружението по случай коледните и новогодишни празници.

5.Осигурено беше присъствие на членове на сдружението на 3-ти март 2016г. – на паметника на освободителите и гробищен парк в Централни гробища Пловдив по случай Деня на освобождението;

6.Осигуряваше се работа на членове и симпатизанти на Сдружението в охранителни фирми или се препоръчваха на фирми търсещи специалисти.

7.Изготвени бяха календари с логото на Сдружението и раздадени на членовете на Сдружението по време на коктейла по случай „18-ти октомври – Ден на парашутиста” на обща стойност 309 лева (триста и девет лева).

8.Група от Сдружението участва в ежегодната среща на парашутисти от София, Пловдив и Сливен в гр. Белово спонсорирана основно от члена на сдружението г-н Любомир Апостолов;

9.Организирана и проведена беше среща на групи от парашутистите от гр. Пловдив, гр. София, гр. Сливен на пловдивска територия (в с. Ягодово) на стойност 448, 85 лева (четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки осигурени от спонсорите г-н Любомир Апостолов, г-н Георги Иванов и г-н Ясен Кехайов (чрез г-н Петър Калчев);

10.Изготвяни бяха поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти до спонсори, сдружения със сродна дейност, военни формирования, юбиляри и съболезнователни писма на обща стойност-24,00 (деветнадесет и четири лева);

11.Закупени бяха канцеларски материали на обща стойност 39,33 (деветнадесет и девет лева и тридесет и три стотинки);

12.Заплатени бяха куриерски услуги за изпращане на календари – 4,73 лв. (четири лева и седемдесет и три стотинки);

13.Участие на група от сдружението в тържество по случай 4-ти юни –Празник на гарнизона, на което беше поднесен венец на стойност 60 (шестдесет лева);

14.Участие на членове на сдружението в курбан даден от бригадата на манастира в гр. Куклен (Кузма и Дамян);

15.Участие на членове на сдружението в сертифицирането на 2бспс за участие в мисия зад граница;

16.Участие на членове на сдружението в изпращане на контингент от бригадата на мисия зад граница в Косово;

17.Провеждане на 25.11.2017г. по инициатива на сдружението съвместно с TRAFFIC -security на тържествено честване на 55 години от основаването на парашутното производство в България в гр. Калофер съвместно с Цеха за производство на парашути в гр. Калофер. Мероприятието беше спонсорирано от члена на сдружението г-н Любомир Апостолов като освен това същият заплати транспорта до Калофер и обратно, изготвянето на плакети за награждаване на отличили се служители на Цеха. От сдружението бяха изготвени грамоти за награда на бивши военнослужещи имащи отношение към производството, изпитанията и приемането на въоръжение в БА, служители от Цеха за парашути на стойност – 40 лв. (четиридесет лева) и венец за паметника на Христо Ботев на стойност - 60 лв. (шестдесет лева);

18.Членове на сдружението участвахме в погребения и панихиди на починали колеги, като бях закупени венци на стойност -100 лв. (сто лева).

Всички тези мероприятия допринесоха за: пропагандиране сред българската общественост на целите, постиженията, опита на сдружението и издигане на неговия авторитет.

2.1.3. Набиране имущество на Сдружение „СБП”.

Имуществото на сдружението се набираше основно от:

     - членски внос - като през отчетния период бяха събрани - 1815 лева (хиляда осемстотин и петнадесет лева);

- дарения (подпомагане) от местни юридически и физически лица, като през отчетния период бяха събрани – 900 лева ( деветстотин лева);

- заприходен остатък от 2016 година – 2231,52 лева (две хиляди двеста тридесет и еди лева и петдесет и две стотинки).

OБЩО ПРИХОДИ за 2017г. – 4946,52 лева (четири хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и петдесет и две стотинки).

2.1.4. Разходване на имуществото на Сдружение „СБП”.     През отчетния период сдружението изразходва имуществото (средствата ) си общо в размер на 1877,63 лева ( хиляда осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки ) за:

а) постигане основните цели определени от Устава и мероприятията от Годишната програма – изразходвани общо 1283,75 лева (хиляда двеста осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки );

б) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи – изразходвани общо за подпомагане на физически лица по време на 18-ти март–Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18-октомври - Ден на парашутиста”, Новогодишен коктейл - изразходвани общо – 593,88 лева (петстотин деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки).

2.1.5. Работа с медиите.

Журналистите периодично бяха информирани за дейностите осъществявани от Сдружението, като по-основните проведени мероприятия през отчетния период бяха:

1.Отпечатване на статии и интервюта във вестниците „24 часа” и „Марица” за популяризиране на Сдружението и по случай 18-ти март – Ден на формиране на Парашутната дружина – Първото парашутно поделение в БА, „18 октомври –Ден на парашутиста” и други официални празници;

2.Периодично със съдействието на г-н Апостолов и г-н Панайотов бяха помествани материали, съобщения, покани и др. в електронните издания –Info@ Traffic com. bg и Gusto news –Пловдив.

Взаимодействието с медиите ще продължи още по-активно и през 2018г.

2.1.6. Интернет страница.

Сдружението има разработена Интернет страница (сайт) -.Bulgarianparatroopers.EU. На нея може да бъде открита информация за сдружението (неговия Устав, Етичен кодекс, ръководни органи, Основните насоки, Годишната програма и Бюджета на сдружението за 2017г., Правилника за реда за извършване на подбор на лица и начинът за тяхното подпомагане, Правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност, Годишния отчет на сдружението. Справки за Специалните сили в някой от водещите страни в света, статии за Специалните сили, Информация за загиналите парашутисти, Анкета, Хумор, парашутисти с особен принос за популяризиране на българския парашутизъм и техните републикански и световни рекорди, допълнителни факти и интересна информация за парашутистите.

За една година сайтът на сдружението е посетен от над 42000 души.

УС на сдружението счита, че Интернет страницата е изключително полезна за предоставяне на своите членове и симпатизанти на необходимата информация за своята дейност и популяризиране на историята и достиженията на българските парашутисти у нас и в чужбина, затова през настоящата година също ще промени дизайна на сайта

2.2 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

Сдружението, все още не притежава собствено имущество. През отчетния период Сдружението не е получавало безвъзмездно средства и имущество от държавата, община Пловдив и фондове с тяхно участие, не е извършвало и не е получавало приходи от допълнителна стопанска дейност за набиране на средства. Сдружението също така, не е сключвало договори за спонсорство и не е организирало национални и международни прояви.

2.3. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.

УС на Сдружението през отчетния период получи под формата на дарения с цел организиране на социално подпомагане на членовете на Сдружението сумата от 2300 лв. (две хиляди и триста лева) от следните физически лица:

1.Г-н Любомир Апостолов член на Сдружението от гр. Пловдив – Генерален спонсор на сдружението 600 лв. (шестстотин лева);

2.Г-н Георги Иванов член на сдружението от гр. Пловдив -200 (двеста лева);

5.Г-н Ясен Кехайов чрез г-н Петър Калчев – 100 лева (сто лева);

Освен това сдружението беше подпомогнато безвъзмездно и без поставени условия от:

1.Г-н Любомир Апостолов - член на сдружението от гр. Пловдив – който заплати с лични средства:

-провеждането на срещата на парашутистите в гр. Белово (на стойност 300 лева);

    -провеждането на срещата на парашутистите в гр. Пловдив (на стойност 300 лв.);

    - по време на коктейла по случай деня на парашутиста (на стойност 550 лв.);

    -заплати транспорта на групата от сдружението до гр. Калофер и обратно за участие в честване на 55 години от основаване на производството на парашути в България и заплати коктейла (на обща стойност 1700 лева);

    -заплати членски внос на социално слаби парашутисти (на стойност 200 лв.);

-осигури карта за GSM и заплащаше разговорите за оповестяване на членовете на сдружението.

Обща стойност на подпомагането от г-н Любомир Апостолов – 1900 лева (две хиляди и петстотин лева), а заедно със спонсорските 600 лева – 2500 лева (две хиляди и петстотин лева);

2.Г-н Добрин Тодоров Добрев, който е член на Сдружението от гр. Пловдив – подпомагаше изготвянето (дизайнерското оформяне) на календари, поздравителни адреси, грамоти, плакати по случай 18-ти март формиране на Парашутната дружина и Празника на парашутиста;

3.Г-н Николай Стоицев –Гл. Секретар на УС на Сдружението прие срещата на парашутисти от сродни сдружения през месец септември да се проведе в дома му в с. Ягодово и освен това спонсорираше всички проведени мероприятия (коктейли) през годината с напитки;

Целите на подпомагането бяха, Сдружението да функционира нормално и провежда пълноценна дейност, по изпълнение на приетите си основни цели и годишна програма.

2.4 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (РЕЗУЛТАТ) НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СДРУЖЕНИЕТО КЪМ 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   сума                 в т.ч. заеми

I. ПРИХОДИ –всичко                                          4946.52

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ                                      1815,00

ОБЩО РАЗХОДИ

2.Неданъчни приходи                                        4946.52

         2.1.Придобити доходи от собственост

         2.2.Приходи от концесии

         2.3. Приходи от членски внос                 1815

        2.4.Заприходени от 2017г.                      2715

   3.Помощи, дарения и други безвъзмездно    900

получени суми

   4.Приходи от допълнителна стопанска   дейност

   РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)

   II.РАЗХОДИ-всичко                                                1877.63

   1.Текущи разходи                                                     117.77

            1.1.Заплати и възнаграждения за персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения.   00.00

            1.2.Текущи трансфери и подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, лица нуждаещи се от грижи и деца сираци на парашутисти и физически лица служили или работили в парашутни поделения – 714.18                                       

       2.Капиталови разходи                                         00,00

             2.1.Придобиване на дълготрайни активи  

и ремонт.                                                                     00,00

     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

           Щатни бройки

           Ср. год. щатни бройки

             Ср. год. брутна заплата

       III.ТРАНСФЕРИ

         III.А.ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ.ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДР.БЮДЖЕТИ.

             Получени трансфери(субсидии) от централния бюджет

             -Получени трансфери(субсидии)-

             -Трансфери на отчислени приход-

        III.Б.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИМЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ИЗВЪНБУДЖЕТНИТЕ,ФОНДОВЕ И СМЕТК.

         IV.ДЕФИЦИТ(-)ИЗЛИШЪК(+) (I.,II.,III.)         - 3068.63

         Докладът (отчетът) за дейността на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” е разгледан на заседание на УС на 11.04.2018 година. и ще бъде представен за приемане от Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.04.2018 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС – управителен съвет;

КС – контролен съвет;

ОС – общо събрание.

гр.Пловдив

11.04.2018 год.                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                                                                     (СИРМО СИРМОВ)

ОСНОВНИ НАСОКИ

НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

                                                                  

1.Подобряване на организацията за масовизиране на доброволното обединяване на физически лица в сдружението, на основата на обществения и професионален интерес. Привличане в редиците на сдружението на парашутистите – ветерани над 75 години, чрез облекчаване (намаляване) на членския внос за тях или поемането му от спонсори.

2.Обединение на парашутистите от различните региони в България в рамките на сдружение „Съюз на българските парашутисти” чрез разкриване клонове на сдружението в областните и регионални центрове с концентрация на парашутисти и избор на национално ръководство.

3.Осъществяване на активна обществено - полезна дейност, чрез организиране и провеждане на мероприятия, допринасящи за изпълнение целите на сдружението.

4.Издигане авторитета и утвърждаване името и престижа на българските парашутисти сред широката общественост у нас и чужбина, чрез популяризиране на техния исторически опит, бойно майсторство и съвременни постижения.

5.Материално и финансово подпомагане на социално слаби бивши парашутисти (лица служили, работили в парашутни поделения ) – с финансови затруднения или нуждаещи се от грижи.

         6.Съдействие за по-бързата и безболезнена адаптация, социална интеграция и личностна реализация на освободените от служба парашутисти от МО и други ведомства, чрез активна защита и подпомагане с всички позволени от законите средства за бързото и справедливо решаване на техните социални и битови проблеми.

7.Финансово подпомагане и съдействие за обучението и професионалната реализация на деца – сираци на настоящи и бивши парашутисти и тези, на които родителите са пострадали (инвалиди) при изпълнение на служебния си дълг или в резултат на друго събитие довело до финансова несъстоятелност (затруднение).

8.Осигуряване необходимата защита на човешките права и основни свободи на членовете на Сдружението, на основата на Европейската социална харта и всеобщата Декларация за правата на човека, при тяхното нарушаване, чрез съдействие пред държавните институции, местните органи за самоуправление и неправителствени организации и сдружения.

ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ” ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

       

       I.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Усъвършенстване на разработените организационни и методически документи, за подобряване на условията за обединение на българските парашутисти в едно сдружение – „Съюз на българските парашутисти”.

2.Обединение на парашутистите от различните региони в България в рамките на сдружение „Съюз на българските парашутисти” чрез разкриване клонове на сдружението в областните и регионални центрове с концентрация на парашутисти и избор на национално ръководство.

3.Провеждане на по-ефективен организационен живот в сдружението, за по–качествено реализиране на поставените цели и задачи;

4.Създаване на необходимите условия за извършване от Сдружението на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност;

         5.Безвъзмездно подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на своите членове;

         6.Подбор на социално слаби, инвалиди и деца-сираци на бивши и настоящи парашутисти и тяхното подпомагане от сдружението.

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТГОВОРНИК
1 2 3 4
I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.

Провеждане на Общо събрание на сдружението за:

-приемане годишните отчети за дейността на сдружението (изготвен от УС ) и КС за 2017г.:

-приемане на:Програмата за действие ; Основните насоки и Бюджета за 2018г.;

-утвърждаване приема на членове и графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС;

.

18. април-2018г.

Председател на УС

2.

-други.

Изпращане на електронен носител, годишния доклад за дейността на Сдружението и финансовия отчет за 2017г. на Сдружението за осъществяване на обществено- полезна дейност, в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

до края на

април 2018г.

Председател на УС

3.

Разкриване на клонове на сдружението в други населени места (в гр.София, гр. Варна, гр. Сливен и др.)

Постоянен

Председател на УС

4. Приемане на нови членове на сдружението от УС. Постоянен Членове на УС
   

 
     

5.

Провеждане на редовни заседания на УС на сдружението на всеки три месеца по веднъж.

по отделен график

Председател на УС

6.

Завеждане на отчет на бившите и настоящи парашутисти и други физически лица служили (щи) в парашутни поделения с тежко материално състояние, заболяване или друго събитие довело до изпадането им в неравностойно положение и периодично оказване на финансова помощ.

януари и корекции-

постоянно

Членове на УС

       

7.

Завеждане на отчет, финансово подпомагане и съдействие за обучение и професионална реализация на деца- сираци на бившите и настоящи парашутисти и други физически лица служили (щи) в парашутни поделения и на тези, на които родителите са пострадали (инвалиди) при изпълнение на служебния си дълг или в резултат на друго събитие довело до финансова несъстоятелност (затруднение).

март-април

Членове на УС

9.

Изготвяне на отчет за дейността на УС през 2018година.

февруари 2019г.

Председател на УС

10.

Изготвяне на проектобюджет, основни насоки и Програма за дейността на сдружението през 2019 година

януари 2019г.

Членове на УС

11. Изготвяне и изпращане на покана до ДВ за свикване на Общо събрание на сдружението през 2019г.

Януари

2019г.

Председател на УС

12. Изготвяне на план- сценарий за подготовката и тържествено честване на: сформиране на Парашутната дружина (на 18.03. 2018г.) и празника на парашутиста на 18.10.2018г.

Март и

Октомври 2018г.

Председател на УС

II.ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

 

     

 

     

 

     

     

   

 

 

1.

Изпращане на писмо до МО и посещение при министъра на отбраната на РБ за осигуряване помещение за развитие на общественополезна дейност от сдружението в гр. Пловдив.

Май

Председател на УС

2 Поддържане на сайта на Сдружението-чрез разработване на нови статии и поместване на нова актуална информация.

Постоянно

Председател на УС

     

3.

Провеждане на съвместни мероприятия със сродни сдружения.

постоянен председател на УС
4. Провеждане на благотворителни мероприятия за набиране на средства за подпомагане на деца- сираци на парашутисти или други физически лица служили в парашутни поделения изпаднали в тежко материално състояние в следствие на болест или друго събитие довело до финансово затруднение.

Периодично

Членове на УС

5. Съдействие за по бързата и безболезнена адаптация на освободените от служба бивши парашутисти и други физически лица служили (щи) в парашутни поделения.

Постоянно

Членове на УС

6. Осигуряване на необходимата защита на членовете на Сдружението чрез съдействие пред държавни институции, местни органи за самоуправление и неправителствени организации и сдружения при нарушаване на техните човешки права и основни свободи на основата на законите на Р.България.

постоянно

Членове на УС

7. Изготвяне и изпращане на поздравителни адреси до парашутните поделения и сродни сдружения и клонове на Сдружение „СБП” в България по случай Празника на парашутиста и Деня на сформиране на Парашутната дружина.

Март

Октомври

Председател на УС

III. ДРУГИ

1. Проверки на финансовата дейност на Сдружението и нейната законосъобразност. постоянен Членове на КС
2. Проверка, анализ и оценка спазването на Устава от всички нива в сдружението. постоянен Членове на КС
3. Проверка за съобразност с изискванията на Устава на всички договори, споразумения и официални документи подписани от длъжностни лица в сдружението. постоянен Членове на КС
4. Създаване на картотека с филми и снимки за живота на парашутистите.Изготвяне на видеоклипове и качването им в сайта на сдружението. постоянно Членове на УС
5. Провеждане на излет с членовете на сдружението и други по желание, както и приятелска среща в планинска хижа. октомври -декември УС
6. Тържествено честване съвместно с военно формирование 32990 на 75-та годишнина от първият боен ден на Парашутната дружина във Втората световна война и Празника на парашутиста и 75-та годишнина от сформиране на Дружината. 18-ти         октомври 2018г. и 18-ти март 2018г. УС на Сдружението
7. Приемане на нови членове на Сдружението. постоянен УС на Сдружението

8.

9

10

Участие в тържественото честването на Празника на Българската Армия -6 май и Празника на Съединението 6-септември, 6 –ти януари (2018г.) -Йорданов ден, 3-ти март (2018г.) –Ден на Освобождението.

Провеждане на традиционна годишна среща на парашутисти „ Пловдив – 2018”.

Участие в традиционните годишни срещи на парашутистите: „Белово 2018” и „Сливен -2018”

6-ти май и 6 –ти септември,3-ти март, 6-ти януари.

Септември 2018г.

Февруари и септември

УС на Сдружението

УС на Сдружението

УС на Сдружението

           

         Основните насоки, Програмата за дейността и Бюджета на Сдружението за 2018г. са разгледани на заседание на УС на 11.04.2018 год. и ще се представят пред Общото събрание на Сдружението на 18.04.2018 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

УС-   управителен съвет;

КС-   контролен съвет;

СБП-   съюз на българските парашутисти.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии